Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8738 (Kakva će vrsta molitve biti uslišena?…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8738, 28 Siječanj 1964

KAKVA VRSTA  MOLITVE ĆE BITI USLIŠENA?…

Ja Sam vam dostupan kadgod Me zazovete… Svaka iskrena/srdačna, molećiva misao se probija do Mene, Ja čujem svaki zvuk kojeg srce izgovara i Ja ću se uvijek okrenuti spram vas, jer djetetov glas prodire i uvijek će doseći Očevo uho. I onda ću biti spreman u svako vrijeme pomoći ako vam pomoć bude potrebna, ili ću vas opskrbiti sa duhovnom snagom ako ju zatražite… Ja vam se približavam i slušam vašu zamolbu, budući Me veseli udovoljavati Mojim živim tvorevinama, i priskrbljivati Mojoj djeci ono što im nedostaje i što od Mene potražuju. Nikad neću zanemariti ni jedan poziv koji Mi je upućen u duhu i istini niti će on ostati neodgovoren, svaka iskrena/srdačna molitva Meni će vam donijeti koristi, i vaše će duše sazrijeti. Vaš poziv Meni ne bi trebao biti tek (is)prazna molitva… I baš ovaj postavljen uvjet često nedostaje, jer ljudi su bili podučeni vrstu molitve koja nikad neće doseći Moje uho (ili ‘probiti se do Mojeg uha’)… Oni se često mole zajedno recitirajući riječi kojima su bili podučeni i koje nikad ne izražavaju osjećaje njihovih srdaca ali koje jesu i ostaju prazne riječi koje bolje da su ostale neizgovorene…

Iskrena molitva se mora podići ka Meni iz srca i mora biti rezultat prisnog sjedinjenja sa Mnom, tako da će dijete onda govoriti sa Mnom kao sa njegovim Ocem… I čak ako ono jedino muca bez korištenja pravilno-oblikovanih riječi Ja ću unatoč tome razumjeti to mucanje i cijeniti ga kao djetetov vjeran (ili ‘ljubavi pun’) poziv Ocu, i saslušat ću ga i odazvat ću se na njega… Molitva Meni je most kojeg možete prijeći u svako vrijeme, pa ipak ovim se putem rijetko zapućuju… budući je ‘molitva’ postala samo formalnost, recitiranje riječi čije se značenje ne uzima u obzir a što obično sprječava duboko obožavanje (ili ‘duboku privrženost’)… iskrene misli… o Meni. Na taj način ljudsko biće sebe lišava velikog blagoslova, budući ono ne koristi snagu molitve… budući mu nikakva snaga ne može pritjecati ako ne ostvari prisan kontakt sa Mnom koji, međutim, ne potrebuje mnogo riječi, potrebno mu je jedino srce potpuno prijemčivo za Mene…

U molitvi vrata vašeg srca moraju biti širom otvorena tako da Ja Osobno mogu ući i prožeti vas sa svjetlom i milošću (Psalmi 24:7-10!). I zbog toga vi trebate biti sa Mnom u mislima sa svom vašom ljubavlju, vaše srce treba biti potpuno lišeno svih drugih misli, i onda trebate ući u nijemi razgovor sa Mnom i povjeriti Mi sve vaše brige i želje ili… ako Mi ne priđete sa brigama… vi Me trebate uvjeriti u vašu ljubav, a za to vam doista ne trebaju nikakvi molitveni događaji, niti organizirane kampanje, niti misne molitve (tj. molitve u gomili ljudi)… ukoliko posebno traženje/želja/potreba ne uzrokuje da Me nekoliko ljudi zajedno zatraži za pomoć, ali čak i onda se ona mora odvijati nijemo i unutarnje, jer svaki izvanjski izražaj uznemirava/remeti unutarnji kontakt, i osoba neće biti sposobna okrenuti se na-unutra tako da potpuno osjeti Moje Prisustvo… Opet i iznova vam moram skrenuti pažnju na činjenicu da vaše običajne molitve (= koje su stvar navike = napamet recitirane) neće postići puno sa Mnom, budući Ja jedino zamjećujem osjećaje vašeg srca a ne riječi koje izgovarate sa ustima, bez obzira na to koliko puno ljudi sudjeluje u takvoj molitvi… To će Meni uvijek biti mrsko, budući to samo demonstrira vaš nedostatak iskrenosti/otvorenosti da razgovarate sa vašim vječnim Ocem, i zato što vi čak očekujete pomoć od takvih molitvi koju, međutim, vi nikad nećete primiti, i time ćete vi opet početi dvojbiti Božju ljubav i moć kada ne osjetite ikakvu vrstu pomoći. Vi možete ostvariti toliko puno sa nijemom i iskrenom molitvom koja izvire iz vašeg srca, budući Ja ne samo da nikad neću propustiti čuti ju već štoviše uživam u njoj i uvijek ću biti spreman odazvati se i dokazati vam da vas Očeva ljubav i moć žele učiniti sretnima. Vi ne možete pokazati vašu intimnu predanost Meni bolje nego pomoću nijemog razgovora vašeg srca sa Mnom, jer vi ste to u nemogućnosti napraviti nemarno… kao tek formalnost. I onda će svaka riječ koju Mi izgovorite zvučati dječje (nevino) i povjerljivo, vi ćete, u istini, ostvariti djetetov odnos sa ocem, a dijete će postići sve, budući očeva ljubav sebe ne niječe/zakida i neprestano želi udovoljiti djetetu. Ali sve dok ljudi vjeruju kako će Me njihove formalne molitve uvjeriti/nagovoriti da im pomognem oni će imati malo uspjeha i prema tome će, opet i iznova, također sumnjati u Boga Koji je, u Njegovoj ljubavi, uvijek spreman a, vrlinom Svoje snage, sposoban pomoći… Ova vjera, međutim, jeste preduvjet za Mene da izlijem obilje Moje milosti na sve ljude, i ova vjera također pretpostavlja živo sjedinjenje sa Mnom u koje se može ući jedino sa ljubavlju, i prema tome će osoba-koja-ljubi (osoba ispunjena ljubavlju) sa Mnom (ili ‘kod Mene’) ostvariti sve.

AMEN

Spread the Truth