Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8737 (Veza sa Bogom… Nevolje i patnja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8737, 27 Siječanj 1964

VEZA SA BOGOM… NEVOLJE I PATNJA…

I ako se uspijete prisno povezati sa Mnom u mislima žudeći za Mnom sa srcem punim ljubavi, onda ću Ja biti prisutan i (sa) vama također, jer vaša ljubav prema Meni Me strahovito privlači, i Ja Sebe nikad neću zanijekati ljubavi. Moje prisustvo vam, međutim, uvijek osigurava upliv snage iako to jedino duša osjeća, ali ona će sigurno sazrijeti i postati sve savršenija jer onda je Ja više neću izuzimati/isključivati. Onda ste demonstrirali vašu slobodnu volju da Mi ponovno pripadate, onda ste prošli vašu probu volje što je razlog zašto živite na Zemlji kao ljudsko biće. 

Pa ipak samo nekolicina ljudi sebe okupira sa Mnom u mislima, a ako to i čine onda jedino u određena vremena, i proces koji bi trebao biti duboko unutarnji kako bi uvijek rezultirao duhovnim uspjehom postaje samo izvanjska formalnost. Jedino nekolicina ljudi u toku dana često razmišlja o Onome Koji je njihov Bog i Stvoritelj i Koji želi biti spoznat/priznat i zazivan od strane njih kao Otac… Svijet i njegovi zahtjevi ne ostavljaju ljudima gotovo nimalo vremena za unutarnje reflektiranje, njihove misli su okupirane zemaljskim stvarima/poslovima i brigama, i smatrajući duhovna razmišljanja u potpunosti beskorisnima i bez vrijednosti oni ih u sasvim isključuju, stoga oni nisu nikad u stanju primjetiti Božanski blagoslov koji počiva na njihovim dnevnim aktivnostima… Jedino kada ih muče brige oni povremeno razmišljaju o Jednome Koji je silan i sposoban pomoći, i onda je već značajan uspjeh ako Mu se okrenu sa tihom zamolbom, jer onda oni moraju izgraditi vezu sa Mnom čim pošalju molitvu u duhu i istini gore ka Meni. Ali samo usmene molitve neće dosegnuti Moje uho, jer njima nedostaje srdačan kontakt koji osigurava uslišenje njihovih molitvi. U svakom slučaju, nevolje i patnja su jedina sredstva da ljudske misli okrenu ka Meni, nevolje i patnja mogu uzrokovati sate unutarnjeg (po)vezivanja sa Mnom, i onda će oni uvijek ostvariti dobrobit za svoju dušu pošto ni jedno povezivanje neće ostati bez upliva snage, a ovaj upliv snage će uvijek imati duhovni rezultat.

Blaženi su ljudi koji često uzdižu svoje misli ka Meni, koji ne moraju biti ponukani to činiti najprije sa nevoljama i patnjom već koje ljubav nagnava da se sjedine sa Mnom, koji jedino pronalaze istinsku utjehu i istinsku sreću srca u bliskom odnosu sa Mnom… blaženi su oni koji su sebe već odvojili od svijeta do tog stupnja da pronalaze vrijeme za duhovne misli, da komuniciraju sa Mnom pošto osjećaju poriv za ulazak u kontakt sa Mnom… Jer ti će biti neprestano povlačeni od strane Mene Osobno i sazrijevanje njihovih duša će biti osigurano. Odvajanje između bića i Mene, koje su oni jednom učinili dobrovoljno, je sada poništeno putem dobrovoljne veze sa Mnom koja je posvjedočena putem svake srdačne misli, svakom molitvom i svakim djelom ljubavi… jer sada je, u ljudskoj fazi, biće sebe promjenilo nazad u svoje izvorno stanje, koje je također predstavljalo najunutarniju vezu sa Mnom… I Ja ću pokušati sve kako bi u ljudima probudio želju da se povežu sa Mnom, Ja ću zakoračiti na put svake osobe Osobno, ili ću odgovoriti na poziv za pomoć onih koji pate kako bi pružio dokaz o Sebi i Mojoj ljubavi… Ja Osobno dolazim u susret svakoj Osobi sa Mojom ljubavlju ali ga ne mogu prisiliti da ju prihvati… Oni moraju ostvariti povratak k Meni potpuno u svojoj slobodnoj volji i sasvim dobrovoljno Mi apelirati za snagu i ljubav (svjetlo) i Moje prisustvo… Ali onda ih Ja više nikad neću napustiti. Onda  njihov zemaljski put uistinu nije uzaludan, jer Moja snaga će neprestano pritjecati ka njima tako da će duša ranije ostvariti stupanj zrelosti/savršenstva koji će joj garantirati blaženi život u duhovnom kraljevstvu. I zaista je lako steći sigurnost/izvjesnost blaženog života nakon smrti, jer srdačna/iskrena veza sa Mnom je ispravan odnos kojeg Ja želim da Moje dijete ostvari s Mnom, i otac će uvijek željeti usrećiti svoje dijete… On će neprestano davati djetetu što mu treba, i tako će On također dostaviti duši što joj treba da sazrije: svjetlo i snagu i milost… Jedino kontakt mora biti najprije uspostavljen koji osigurava da Moje zračenje svjetla i milosti može strujati/pritjecati preko. Onda će ljudsko biće sigurno ostvariti svoj cilj na Zemlji… ono će za sebe postići vječni život i apsolutno blaženstvo.

AMEN

Spread the Truth