Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8730 (Širenje Božanskog učenja Ljubavi…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8730, 19 Siječnja 1964

ŠIRENJE BOŽANSKOG UČENJA LJUBAVI ….

To što ste izloženi napadima Moga protivnka ne treba vas čuditi, jer upravo u vama on vidi najveću opasnost za sebe, pošto ste vi aktivni po Mome nalogu i pomažete dušama da se oslobode od njegove vlasti …. I stoga će on pokuša(va)ti sve kako bi spriječio vaš rad za Mene i Moje Kraljevstvo … on bi i imao veliki uspjeh u svojoj namjeri kad Meni Samome vi ne biste bili tako predani, izvodeći vašu aktivnost u Mome vinogradu s punom ozbiljnošću i revnošću …. Samo nepodjeljena predaja Meni štiti vas od njegovih napada, jer on je spram vas nemoćan kad spozna da vi Meni želite pripadati skroz i potpuno te da ste uvijek spremni samo za Mene.

Tako da ćete i razumjeti zašto vas odvajam od svijeta, jer želim umanjiti mogućnost kušnji putem svijeta, ne želim mu dati mogućnosti za napade, koji lako mogu nastati putem svjetovnih želja …. Ja Sâm vas želim (za)štititi od njega, koji vas ne može tlačiti dok god vi pripadate Meni kroz vaše ozbiljno stremljenje da uvijek budete aktivni samo za Mene i ispunjavate zadatak koji ste sami u slobodnoj volji preuzeli. 

I pored toga, uvijek iznova prilaze vam iskušenja, jer dok god ste još sa vanjskim svijetom u kontaktu, ne možete se sasvim izmaknuti njegovom utjecaju, ali Ja ću vam uvijek osigurati snagu za otpor, jer pre-ogroman je zadatak koji se još treba ispuniti da bi se zalutalim bližnjima donijelo spasenje. I zato se ne morate plašiti da neko djelo nećete moći privesti kraju, jer ste neprestano okruženi Mojom moći i Mojom Ljubavlju koja sve upravlja onako kako je najbolje …. Tako da uvijek trebate samo biti marljivo aktivni i uvijek samo moliti za Moju zaštitu i blagoslov, a sa tom molbom vi protivnika potiskujete od sebe, jer on nikada neće moći biti tamo gdje sam Ja Sâm, a Ja svakoj vašoj duhovnoj molbi izlazim u susret.

Treba spasiti još dušā, treba na razmišljanje potaći ljude koji nemaju vjere pošto im još nije pružena Istina, a koje se jedino treba ispravno podučiti kako bi se i njihove misli ispravno usmjerile te se i oni okrenuli Bogu i Stvoritelju, Koji je njima tek onda dostojan vjerovanja …. A to se može dogoditi jedino putem širenja Istine. Pa ću vam zato Ja i stvoriti još mnoge prilike, Ja ću vas privoditi ljudima koji se od vas daju naučiti temeljnim pitanjima i koji o tome razmišljaju ….

Ja ću učiniti sve kako bi vaš rad bio uspješan, i svugdje ću razapeti konce tako da nastaju veze koje vi smatrate nemogućima, jer svugdje su još za pronaći ljudi koji razmišljaju, koji se ne mogu nazvati nevoljnima za vjerovanje, i koji se ne zadovoljavaju samo time što ih se generalno uči …. koji trebaju jednu drugu hranu koja im je ukusna i na kojoj se mogu okrijepiti …. I samo ako vi sami imate snažnu volju da služite Meni i Istini, Ja ću blagosloviti vaše djelovanje i razmišljanje i upravljati vas tako da ste aktivni sa uspjehom. Jer gdje god još postoji mogućnost spasenja, biti će učinjeno sve da se spasenje donese, i gdje postoji iti jedan čovjek koji pita, odgovor će mu i biti dan. No svima kao prvo treba biti predočena zapovijed Ljubavi prema bližnjemu, pošto jedan potpuno ne-Ljubavan čovjek ne može namaknuti ikakvo razumijevanje za Istinu ….

A tamo gdje Ljubav još nije potpuno ohlađena, uvijek će se još moći postići uspjeh. I zato Moje Evanđelje Ljubavi treba biti raznošeno u svijet, a na Ljubav možete potaći sve vaše bližnje, čak i ako se još ne osjećate sposobni za to da ih uvodite u dublje istine …. Ali ako je već prisutna Ljubav, onda će vam i biti lako da bližnjega prosvijetlite, i on će svaku duhovnu poduku zahvalno prihvatiti …. Tad ste Mi vi vjerni suradnici, i vi Mome protivniku otimate njegove sljedbenike, jer tko se samo trudi živjeti u Ljubavi, nad njim je protivnik izgubio njegovu vlast, jer Ljubav je već spoj sa Mnom, tako da će Ljubav uvijek pobjeđivati protivnika ….

AMEN

Spread the Truth