Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8727 (Javno priznavanje tijekom vjerske borbe…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8727, 16 Siječanj 1964

JAVNO PRIZNAVANJE TIJEKOM VJERSKE BORBE…

Pred vas, koji ćete doživjeti vrijeme vjerske borbe, će biti postavljeni veliki zahtjevi kada ćete morati odlučiti za ili protiv Mene… Jer vi ćete se morati javno izjasniti, a to znači da ćete vi trebati ili zanijekati Me potpuno ili istupiti za Mene (ili ‘braniti Me’) sa uvjerenjem. I vi ćete biti prisiljeni brutalnim zakonima da donesete odluku, koje/čega ćete se plašiti ako vaša vjera u Mene nije dovoljno snažna tako da ćete jedino uvijek ostati uz Mene sa potpunim povjerenjem, i Ja neću razočarati vašu vjeru. Baš ova vjerska borba će i dalje morati biti vođena prije kraja, budući će se jedino onda dogoditi razdvajanje koza od ovaca, jer onda će stado Mojih Vlastitih morati izaći na vidjelo koje Moj protivnik neće biti sposoban upravljati (u smislu: vladati nad njima)  budući oni posjeduju živu vjeru i nisu samo Kršćani koji se jedino drže formalnosti, koji će podbaciti u konačnoj borbi. Prisilne mjere neprijatelja će doista biti takve da ljudi vjeruju kako moraju popustiti ako žele nastaviti živjeti… ipak svatko sa živom vjerom zna da je Meni sve moguće, da Ja mogu uvijek uzdržavati/prehraniti ljude van zakona, budući Meni ništa nije nemoguće (Luka 18:27) i budući za vjernika to više nije prisilna vjera. Međutim, vi ne smijete sezati za kompromisom time što ćete vjerovati kako Me možete sačuvati u vašim srcima i zanijekati Me u javnosti, jer Ja Sam zahtjevao da Me priznate pred svijetom tako da ću Ja onda također biti sposoban priznati vas u kraljevstvu onostranog (Matej 10:32, 33).

Moj će protivnik (Sotona) koristiti neobične procedure kako bi Me ukinuo, ili on tako vjeruje, i ovo je vrijeme kada će njemu sva moć biti iznova oduzeta, budući on nju koristi jedino protiv Mene i prekoračuje njegovu ovlast čim Me želi učiniti neučinkovitim… Vi ćete morati prikupiti veliku količinu snage, ipak ova će snaga teći ka Mojim Vlastitima, oni će crpsti snagu iz njihove snažne vjere; oni znaju kako Sam Ja njima prisutan, i ovo uvjerenje će im također omogućiti da otvoreno istupe za Mene i Moje ime. Bez obzira koliko će strašni biti napadi, bez obzira koliko brutalni postupci… sa Mojom potporom vi ćete biti sposobni otrpjeti sve, jer Ja vas neću napustiti, samo ako imate volju ustrajati do kraja. Ja znam što ste vi sposobni podnijeti, i sukladno tome biti ćete okruženi sa Mojim anđelima, koji će vas štititi u ovoj konačnoj borbi. Samo nemojte zavaravati sebe u vjerovanju kako Sam Ja zadovoljan kada Me priznate u vašim srcima, jer vi trebate dati dokaz vaše žive vjere u Mene, koji može biti proizveden jedino od strane Mojih Vlastitih čija je vjera oživjela kroz život Ljubavi… Ali ijedan Kršćanin koj samo vrši formalnosti, koji živi bez Ljubavi unatoč činjenici da on pripada crkvenoj organizaciji, će biti bačen u sumnju u svezi njegove prijašnje perspective i vjere, i on će brzo napustiti ovu vjeru poradi zemaljskih blagodati.

I ovo će biti najveća kušnja koju će ljudi ikada morati izdržati… da će im sva sredstva za život biti uskraćena ako Mi ostanu vjerni… dok će, u drugu ruku, njima sve biti podareno i oni će steći svjetovne blagodati ako Me zaniječu… što neće biti teško za većinu ljudi budući njihova vjera još nije oživjela i prema tome njima sada sve izgleda dvojbeno. Jer Moj protivnik zna kako pobrkati sve duhovne međuodnose, a nedostatak Ljubavi također znači nedostatak shvaćanja/realizacije… I bez dodatnog promišljanja ljudi će odbaciti ono što su do sada posjedovali… mrtvo Kršćanstvo, i više nego ikada okrenuti se spram svijeta koji potpuno nadoknađuje ono što su predali… I onda će se razdvajanje morati dogoditi, jer onda će biti samo dva tabora.. potpuno Meni posvećeni ljudi, koji će također uživati Moju očiglednu zaštitu, i sva sila nevjernika koji prianjaju uz Mojega protivnika koji će uskoro doživjeti Posljednji Sud, koji će zaključiti vjersku borbu… Jer Ja ću Osobno doći kako bi dohvatio Moje Vlastite i izvršio transformaciju zemljine površine, što naznačava prognanstvo ljudi (Knjižica br. 44) koji podbace u posljednjoj borbi na ovoj Zemlji.

AMEN

Spread the Truth