Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8724 (Detaljno provjeravanje porijekla otkrovenja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8724, 13 Siječanj 1964

DETALJNO PROVJERAVANJE PORIJEKLA OTKROVENJA…

Opet i iznova Ja ću se pobrinuti da vam je Istina podarena sve samo ako ju vi žudite. Vi možete primiti bogatstvo znanja, kao što Sam obećao, ipak vi morate pružiti sebi prigodu sami tako što ćete ju zatražiti od Onoga Koji jedini može razdijeliti Istinu,jer vi ne možete zadobiti shvaćanje protiv vaše volje. I jedino Istina vam omogućava postići stanje shvaćanja, posjedovanje istinskog znanja… Ako vam je pogreška ponuđena, onda ju vi morate prepoznati prije nego ju odbacite, i ovo također uključuje vašu iskrenu žudnju za Istinom. Međutim, vrlo je teško prepoznati pogrešku u svijetu tame, u sferi Mojeg protivnika koji poduzima akciju spram sveg svjetla… A ipak, moguće je za nekoga tko stremi spram Mene svjesno, tko prepoznaje svrhu postojanja u njegovom životu na Zemlji i žudi objašnjenje u svezi svega, jer on će se zaputiti stazom do Mene, Kojeg on prepoznaje kao svoje vlastito ishodište, kao Stvoritelja svega njemu vidljivog. Time on uspostavlja povezanost sa Mnom kroz ispitivačke misli i na taj način je on na ispravnoj stazi do Istine, koja jedino proizlazi iz Mene, Vječne Istine Osobno… Gusta tama je bila rasprostrta preko Zemlje od strane aktivnosti Mojeg protivnika, ljudske misli su totalno zbrkane i niti one mogu pronaći njihov put kroz tamu ako ljudi ne prime istinska objašnjenja za sve. Pogrešno razmišljanje međutim… zabluda (pogreška)… rezultiraju u činjenici da ljudi ne dokučuju značenje njihova života i time ne udovoljavaju sa njihovim zadatkom na Zemlji tako da, na kraju njihova zemaljskog postojanja, oni neće napraviti ama baš nikakvog psihološkog napretka. Namjera je Mojeg protivnika da oni neće pronaći i zaputiti se stazom do Mene i do vječnog života. Vi ljudi nemate nikakvu ideju koliko puno štete vi činite vašoj duši ako ona živi u pogrešci, ako ona ne prepoznaje Mene ispravno, ako se onda drži potpuno pogrešnog pojma o Meni i prema tome Me ne može ljubiti… što je, međutim, nužno kako bi Mi se nanovo pridružila…

I zato ću Ja priopćiti vama Čistu Istinu opet i opet iznova i jedino je potrebna vaša slobodna volja da dođete u posjed Istine. Ovo formira temelj za Moja otkrovenja koja su opetovano dostavljana na Zemlju budući ste vi ljudi u hitnoj potrebi za njima… Knjiga Otaca je za vas izgubila njezino značenje, ona zasigurno također sadrži Istinu ali mora biti čitana sa prosvjetljenim duhom kako bi bila prepoznata kao Istina (2 Korinćanima 3:6)… I pošto je Kraj neminovan Ja vam osiguravam razjašnjenje na najsveobuhvatniji i najjednostavniji način. Ja vam više ne govorim u metaforama nego vam otkrivam sve što vam je, sve do sada izgledalo neshvatljivo i prikriveno za vas (Ivan 16:25), jer Ja znam kako nije puno vremena preostalo i vi trebate dobro iskoristiti ovo kratko vrijeme. Vi bi trebali crpiti snagu iz Čiste i neuprljane Istine koja dolazi direktno od Mene da radite na unapređivanju vas samih i postignete takvu čvrstu vjeru da ćete vi ustrajati sve do Kraja, da ćete prevladati u konačnoj vjerskoj borbi, ali jedino Istina će ovo omogućiti, koja vam ukazuje vaš odnos sa Mnom tako da ćete vi sebe izručiti Meni sa apsolutnim povjerenjem, tako da ćete vi, poput djece, naći utočište u vašem Ocu i On će vas privući k Sebi sa Ljubavi-punim milosrđem. Otud, Ja prenosim Moju Riječ na Zemlju, koja vam garantira najčišću Istinu budući bez Istine vi ne možete postati blaženo sretnima… Unatoč tome, vi ljudi ćete uvijek raspravljati među sobom po pitanju toga tko ima Istinu, i svatko će željeti prisvajati ovo pravo za sebe samoga, unatoč činjenice da svatko zastupa različito duhovno znanje… Iz ovog razloga porijeklo duhovnog znanja će trebati biti ustanovljeno… Intelektualno stečeno znanje nije poteklo iz Mene, jer Ja jedino izražavam Sebe kroz duh koji počiva u srcu svake osobe, koji treba biti potpaljen i time uspostavlja kontakt sa vječnim Ocem-Duhom… Koji će onda uvesti ljudsko biće u Istinu, kao što Sam proglasio (Ivan 16:13). I jedino znanje koje može pokazati ovo porijeklo će biti podudarno sa Čistom Istinom, ona će vas ljude voditi spram blaženstva ako ju vi žudite i prihvatite vašom vlastitom slobodnom voljom i pri tom uspostavite direktan kontakt sa Mnom sa zahtjevom da vas podučim sve što trebate znati. Unatoč tome, vi možete biti uvjereni da Ja neću nikada podbaciti prosvjetliti vas ljude i dodijeliti vam Čistu Istinu, budući Ja znam za opasnost u kojoj se nalazite kada hodate kroz gustu tamu, budući je svako obmanjujuće učenje tama za vašu dušu. Onda ste vi i dalje kontrolirani od strane princa tame, koji će učiniti sve što je potrebno kako bi vam uskratio Istinu budući on zna da će vas izgubiti čim vi naučite prepoznati Me i ljubiti kao rezultat Istine… Jer onda ćete vi stremiti spram Mene samovjesno i Ja ću vas prigrliti i nikada vas opet neću pustiti.

AMEN

Spread the Truth