Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

8713 (Ivan 7:38-39…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8713, 1 Siječanj 1964

IVAN 7, 38-39…

Iz vaše utrobe trebaju poteći rijeke žive vode… Iz vas samih mora izbiti bujica, tako da prvo treba isteći iz Mene, kao Praizvora, ona mora ispuniti posudu koju ste vi sami pripremili, te Ja sad također mogu pustiti (osloboditi) živu vodu da vam pritječe, kako Sam vam obećao. Budući da u vama počiva iskra vječnog Božjeg Duha, koja drijema u vama, te je bez aktivnosti tako dugo dok vi još niste postali posuda za primanje duhovne struje od Mene, koja kroz ovu Božansku iskru… čim ste vi uspostavili prisni (duboki, iskreni) kontakt sa Mnom i iskra se sjedinila sa Duhom Oca od vječnosti… tako utječe u vaše srce. Vi ste izvorno božanska stvorenja, koja su u svom savršenstvu proizašla iz Mene, i stoga također cjelokupno znanje, najjasnija spoznaja o najskrivenijim stvarima, mora biti u vama… Ali, ljudskom umu nisu dostupni ovi najdublji uvidi, nego ih sam čovjek može postići, ako on sebe, odnosno svoje biće, oblikuje na način da iznova postane srodan Božanskom Prabiću… kada se on sam iznova pretvori u Ljubav, koje se jednom dobrovoljno odrekao… Jer, Ljubav je najjasnije svjetlo, i također mora čovjeka prenijeti u stanje najjasnije spoznaje, koja mu međutim, nikada ne može biti dostavljena izvana, kroz bližnje. Ja Osobno Sam vam dao obećanje: „Iz vaše utrobe će poteći rijeke žive vode…“ Nije potrebno napominjati da ove Riječi treba shvatiti jedino duhovno, i ako vam se sada objasni da je živa voda Moja Riječ, voda života, koja svim dušama nosi spasenje, kada je prihvaćena na Izvoru i duša se na Njemu okrijepila… onda ćete također moći shvatiti da ova Moja Riječ odzvanja (zvuči) u srcu onoga tko vjeruje u Mene i korača u prisnom zajedništvu sa Mnom… Onda će vam također biti razumljiva ona izjava, da u vama samima odzvanja Riječ, i da ćete vi sami biti uvedeni u najjasniju spoznaju, čim vi u slobodnoj volji dopustite da se u vas ulije samo Moj Duh. Ono što vam sada izvire iz nutrine, nije nešto mrtvo, to je sam život i donosi čovjeku istinski život, koji njegov duh u sebi dovodi do buđenja, kroz život Ljubavi, i time dolazi u doticaj sa Mnom, čega je učinak upravo priliv svjetla i snage, žive vode, koja vam neopozivo dariva vječni život. Jer tko ima Moju Riječ, njemu Sam Ja Osobno prisutan, a Moje prisustvo je također  jamstvo za vječni život. Stoga vi ne trebate upute izvana, jer ove ponovno prodiru samo do uha, a ostavljaju srce čovjeka nepromijenjeno… Međutim, iz vas samih teče voda života, a to znači kao da u vama samima zvuči (odzvanja) Moja Riječ, kada vi sami to dozvoljavate, kada vi ispunite sve uvjete, koje Sam Ja vezao uz slušanje Božanske Riječi. A to je: „Ako u Mene vjerujete, kao što kaže Pismo…“ Dakle, vi morate vjerovati u Mene kao Božanskog Otkupitelja Isusa Krista, jer u Pismu je uvijek iznova objavljivan dolazak Mesije, i ovo Moje rođenje u Isusu vi morate spoznati i priznati, onda vi vjerujete u Mene, a živa vjera u vama vas također potiče na unutarnje povezivanje sa Mnom, te tad već Božanska iskra u vama  dolazi u dodir sa Duhom Oca od vječnosti, a posljedica toga je pritjecanje najjasnijeg svjetla i neograničene snage, koja potom opet, u obliku Moje Riječi… žive vode… dokazuje Moje očito prisustvo u vama. Vi onda možete crpiti s izvora života, koji u Meni ima svoje ishodište, vama dotječe iz samog praizvora ono što vam omogućuje (pomaže) vječni život, jer Ja Sam vam dao ovo obećanje, i time Sam vam već pokazao događaj „izlijevanja Duha“, kojeg su najprije doživjeli upravo Moji učenici, što međutim, može doživjeti svaki čovjek, jer sam kroz Moju smrt na križu njemu kupio (nabaviostekao) neuobičajene milosti, koje čine mogućim da Se Moj Duh može izliti na one koji u Mene vjeruju… Pod tim je međutim, bila smatrana jedino živa vjera, koja je tek kroz Ljubav postala živa, i otuda je dakle, Ljubav prvi uvjet da se Moj Duh očituje u čovjeku… ljudi se premalo mogu sjetiti ovog obećanja, jer im nedostaje upravo Ljubav, i tako u njima još ostaje mrak, ne mogu biti vraćeni u stanje spoznaje, koje zahtijeva neposredan priljev Moje Ljubavi, što opet, jedino kroz Ljubav može biti stečeno od strane ljudi… A sve dok ljudima nedostaje Ljubavi, njima će ovo obećanje ostati još neshvatljivo, i ono će se njima uvijek odnositi samo na prve učenike, koji su doživjeli očigledni „Pentekost“, „izljev Duha“, ali nikada im se ovo obećanje neće odnositi i na njih same, jer im za ovo nedostaje bilo kakva vjera. Ipak, Moja obećanja uvijek vrijede za sve ljude, a nikada samo za pojedinca… ali uvijek su na njih vezani uvjeti, a o ispunjenju uvjeta također ovisi ispunjenje obećanja… Ali, Moja Riječ je Istina, i svatko se također može pridržavati Moje Riječi, i ona sama će u njemu zvučati (odjekivati), čim on samo da priliku Božanskoj iskri u sebi da se očituje (izrazi), što će uvijek biti tamo gdje njegova Ljubav uspostavlja sjedinjenje sa Mnom Osobno, tako da Ja Sam mogu Sebe izliti u srce čovjeka koji Mi je predan cijelom svojom voljom.

AMEN

Spread the Truth