Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8711 (Veza ljubavi treba povezivati svih bez razlike…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8711, 30 Prosinac 1963

VEZA LJUBAVI TREBA POVEZIVATI SVIH BEZ RAZLIKE…

Jedino Ljubav će vas uvijek i svagda voditi do savršenstva… I ova Ljubav treba buknuti duboko unutar vašeg srca, ona treba ispuniti cijelo vaše biće i motivirati svaku vašu namjeru i akciju, onda ćete se vi uvijek više približavati savršenstvu, onda možete reći kako ste bili ponovno rođeni, jer vi ste iznova promijenili sebe u vašu temeljnu prirodu. Ali jedino nekoliko ljudi postiže ovaj visoki stupanj Ljubavi dok su još na Zemlji, ipak Ja već prihvaćam njihovu volju kao dokaz Ljubavi… volja da Me dosegnu, žudnja za Mojim prisustvom, uvijek već dokazuje njihovu Ljubav za Mene…

Vi ljudi ste nesposobni prikupiti ovu goruću Ljubav za Mene i sva stvorena bića, koja vas čini božanskima već na Zemlji, vi živite u svijetu lišenom Ljubavi, i to također ima učinak na one koji su sami voljni ljubiti ali koji su, zbog ponavljajuće neljubaznosti, iznutra spriječeni vršiti Ljubav-ne akcije koje bi, međutim, mogle probuditi uzvraćenu Ljubav. A ipak vi bi trebali sprovoditi ovaj rad na duši, vi bi trebali ljubiti čak kad vas mrze, i vi ćete se uzdignuti iznad sebe i postati sposobni za još veću Ljubav. I vi u to možete itekako vjerovati, kako je to za vas moguće napraviti… samo ako bi uvijek Mene molili za snagu kada ste vi sami preslabi.

Nema neke posebne zasluge u tome ako se ljubi nešto što je dobro i lijepo… Ipak ukazati Ljubav osobi koja vas tretira loše ili ima mnoge nedostatke i mane je daleko više teško ali također daleko više hvalevrijedno (preporučljivo), i onda će se vaš stupanj Ljubavi doista podići i vi ćete se sve više približavati Meni, Vječnoj Ljubavi. Kako bi bili u stanju ovo učiniti vi trebate sebe otvoriti za Moju zraku svjetla… vi trebate Mene moliti da omeškam vaša srca, da radim u vama Osobno čim se susretnete sa ljudima koji su zlonamjerni ili koji vam ne izgledaju prijazni. Uzmite u obzir činjenicu da su sva ljudska bića Moje žive tvorevine, da Ja želim vratiti sve ljude kao Moju djecu, da vi svi imate istog Oca, ali da nisu svi ljudi postigli isti stupanj zrelosti kojeg bi mogli i bili sposobni postići na Zemlji. Ali veza Ljubavi bi trebala povezivati sve vas, jer jedino putem Ljubavi vi možete također pomoći onim manje zrelim ljudima da postignu viši stupanj savršenstva, jer ni jedna zraka Ljubavi odaslana od strane vas neće biti bez učinka, ona će uvijek imati blagotvoran učinak na dušu koja je i dalje okružena sa gustim naslagama.

Vi ste sposobni ukazati Ljubav takvim osobama samo ako uzmete u obzir jadnu kvalitetu njihovih duša, koje se i dalje trebaju mučiti (napinjati) i boriti dugo vremena dok nisu duhovno potpuno zrele. I ako se vi… čim ste suočeni sa takvom osobom… smjesta prisjetite Mene i Mojeg zračenja Ljubavi, koje je dostupno u svakom trenutku i jedino želi biti zahvaćeno od strane vaših srdaca… time samo kratak poziv Meni u Isusu je dovoljan za Mene da vas osvijetli i omogući vam da Ljubite vaše bližnje ljudsko biće, kojeg vam Ja ne šaljem bez razloga ususret, jer on baš kao i vi bi trebao sazrijeti kroz takve susrete, kojima ste vi iznutra neskloni (u smislu: odbojni su vam)… 

Vi nikada ne bi trebali postaviti na prvo mjesto vaše vlastite interese, vi nikada ne bi trebali pitati da li su takvi susreti korisni za vas same nego uvijek zamjetiti situaciju druge osobe i pokušati mu pomoći, jer da li bi Ja dozvolio da vam se nešto dogodi što bi bilo štetno za vašu dušu? Ljubav bi se trebala zažariti sve sjajnije unutar vas, i Moja zraka Ljubavi će uvijek teći ka vama… Ali ako vi razmatrate i procjenjujete ijedan ljudski susret i poduzimate zemaljske mjere da bi ga izbjegli onda vaše akcije, u tom trenutku, nisu u kontaktu sa Mnom i vi ne možete isto tako očekivati pomoć od Mene.

Sve sa čime se susretnete u zemaljskom životu se dogodi jedino poradi sazrijevanja vaše duše, i vi to ne bi trebali izbjegavati nego prihvatiti izazov koristeći se Mojom snagom, i vi ćete biti sposobni izvući bogate blagoslove za vas same baš kao i za vaša bližnja ljudska bića. Vi ste doista sposobni razviti visok stupanj Ljubavi u vama samo ako Me mentalno zazivate i molite za pritok Moje snage, time za Moje osvjetljenje Ljubavi, i otvorite sebe da bi ga primili. I prema tome zahtjeva se također da Me ne isključite iz vaših misli… I ovo je ključ, to je jedino objašnjenje koje vam je potrebno da dođete do stanja savršenstva još dok ste na Zemlji… Jer čim Me vaše misli neprestano obuhvaćaju pritjecanje Moje snage Ljubavi vas također mora neprestano afektirati, i onda vam Ja također mogu uvijek biti prisutan… Moje vam prisustvo, međutim, daje dokaz vašeg sjedinjenja sa Mnom, koje je uvijek jedino ostvareno kroz Ljubav. Otud bi vas Ljubav mogla totalno deificirati (učiniti božanskima) već na Zemlji, ipak kako ste vi nju rijetko sposobni podići do visokog stupnja vi ćete također trebati patiti i kroz patnju razložiti pokrov duše… A ipak, bez obzira što vam se dogodi, sve je vrlo dobro promišljeno i uvijek će jedino biti vama od najboljeg interesa sve dok ste voljni povratiti se k Meni i ući u konačno sjedinjenje sa Mnom, koje će vam jamčiti vječni život u blaženoj sreći.  

AMEN

Spread the Truth