Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

0414 (Ljubav…Riječ Božja…Polje…Sjeme…Božja zaštita…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0414, 13 Svibanj 1938

LJUBAV… RIJEČ BOŽJA… POLJE… SJEME… BOŽJA ZAŠTITA…

Ljubite jedni druge… To je najviša Zapovijed, jer ona obuhvaća sve što Gospodar Bog od vas zahtjeva… Ispunjavate li vi ovu Zapovijed, onda vi također nikada više nećete biti bez Ljubavi prema Bogu …. i žudjet ćete sve više snagu i milost, koja vam pritječe kroz Ljubav prema Bogu i prema bližnjemu. Kada ste vi stoga izabrani ispuniti jedan zadatak (poslanje, misiju) na vašem bližnjemu, onda je to već neizreciva milost od Gospodara, jer vam je dano polje Ljubavi, kojega obrađivati vi nikada ne trebate postati umorni. Primiti sjeme kroz Božju Riječ, Koja ti je svakodnevno prenesena, milostivi je dokaz Božanske Ljubavi, i ako si ti sada marljiva i aktivna rasprostranjivati ovu Riječ, i Boga intimno moliš za Njegov blagoslov, sjeme će niknuti i narasti u ljudskim srcima, te će i njih odvesti na put Spasenja… Svo Spasenje (zdravlje, sreća) dolazi iz Riječi Božje… samo kada su vrata k srcu širom otvorena i puštaju unutra svaki blagoslov, kojeg je Sâm Gospodar položio u Svoju Riječ. Punô razumijevanje će vam doći tek onda kada se potrudite Riječ Božju sprovesti u djelo, ništa ne može biti od iste snage kao marljivo vršenje Riječi Božje… „Ja sam Riječ, Istina i Život“, kaže Gospodar (Ivan 14:6)… stoga je svatko prihvaćanjem Božje Riječi, prihvatio Sâmog Gospodara… on hoda u Istini i živjet će u vječnosti… A kada se s Riječju uvijek povezuje jedino istinska Ljubav, onda već iz toga samo proizlazi, da se vi onda nalazite u punom posjedu sve duhovne životne snage… da vi onda od ničega ne trebate strahovati i da vas nikakav prijeteći događaj ne može pogoditi, jer Gospodar sa Svojom Ljubavlju vlada u vama i oko vas, a On čuva i štiti Svoje Vlastite… koji Njegovu Riječ nose u srcu i žive u Ljubavi… jer ovo su Njegova istinska djeca, koje će Otac sačuvati pred svakom nevoljom (zlom, slabosti) tijela i duše… Marljiva duhovna aktivnost… traganje za Božanskim Istinama… hod duha u područjima izvan Zemlje… sve to je već dokaz neprestane pratnje Gospodara… Njegova Ljubav je nepromijenjena kod ove djece koja ustrajavaju u Njegovoj Riječi i u Ljubavi, i omogućuje im sigurno hoditi pravim putem, koji vodi k nebeskom Ocu i kroz Njega vječnom životu…

AMEN

Spread the Truth