Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

0401 (Odluka…Ljubav na Zemlji ili žrtva…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0401, ¸6 Svibanj 1938

ODLUKA… LJUBAV NA ZEMLJI ILI ŽRTVA…

Moji Vlastiti uvijek trebaju biti utješeni… Tako sam ti Ja objavio, i sprovodim te neugroženu kroz sve kušnje života. Oni koji poštuju Moju Riječ, predaju se u Moju zaštitu, te Otac nikada ne dopušta da njihovoj duši bude načinjena šteta. I zato uvijek samo ustraj u Ljubavi prema Meni, zatim sve slijedi samo od sebe, jer uvijek samo jedna sila neopozivo vlada svemirom… Moja volja… a gdje Ja ljubim, Ja želim da je zaštićen svatko tko žudi za Mnom. Koju bi vrijednost inače još imao život, osim da Ja imam zadovoljstvo u Mojoj djeci?… Ta sve postoji i nastaje samo za njih, i kad je prava svrha života jednom prepoznata do te mjere da se duša Ljubav-no okreće Meni, onda Ja neću dopustiti, da ova duša ikada više zaluta… Volja djeteta prema Ocu je odlučujuća… onda vas prožima sva snaga da vi ovoj volji ostanete vjerni… Onda Ja također ne dopuštam, da ova, Meni okrenuta duša, bude preoteta (oduzetaprisvojena, zaposjednuta) od mračnih sila… Ono teških dana što je njoj još dodijeljeno, služi jedino jačem razvijanju Ljubavi, te da bi probudilo goruću žudnju prema Božanskom Ocu, a što ti je nadalje dodijeljeno, to uvijek strpljivo prihvati u ovoj spoznaji. Ljubav je tebi još nesvjesna, inače, ti bi mogla utažiti žudnju srca… Svakom duševnom radu je potrebno njegovo vrijeme… a na tebi je da se u najvrelijem Ljubav-nom žaru uzdigneš još na Zemlji, ili da Gospodaru žrtvuješ tvoj zemaljski život, te u onostranom uživaš u neizrecivom blaženstvu… U svakom slučaju, tvoja Ljubav neće biti zaustavljena, ali sa sve-proždirućom (sve-konzumirajućom) Ljubavi u srcu, ti bi bila nesposobna za tvoj zemaljski život… To je zadatak koji je tebi prepušteno riješiti… Ja s beskrajnom Ljubavlju gledam na tebe, dijete Moje, a ipak ovu odluku moram tebi samoj prepustiti… Ono što se u zemaljskoj sreći može pružiti (odobriti) ljudskom djetetu, uvijek je prepreka na putu prema Meni… Ja Sâm sam Ljubav i život, tko ostaje u Meni i Ja u njemu, ima vječni život… Želiš li sada ući u Moje Kraljevstvo, onda tvoja Ljubav prema Meni mora tobom vladati, i ti se moraš voljno odreći svega drugoga… Svijet je tvrd u svojim oskudicama i poteškoćama… Bez otpora postići vječni život, ne bi bilo zasluženo, a na ovim otporima se mnogi spotiču. Tebe, dijete Moje, Moji anđeli trebaju štititi i usmjeravati tvoj Duh neprestano prema Meni… Ali na tvoju volju oni ne smiju utjecati, i zato je samo na tebi da sebi izboriš nebesku krunu… Tko živi u Mojoj Ljubavi, također će vršiti Moju volju, stoga se prvo nastoj učvrstiti u ovoj Ljubavi…

Čisto srce u punom pouzdanju, i strpljiva, uvijek blaga priroda, tebi osiguravaju Moju Ljubav, a ova te opet neizbježno povlači nagore. Stoga je blagoslovljen tvoj hod na Zemlji, ako je sve utemeljeno u Ljubavi prema Meni… Gledati slavu Božju je najuzvišenija i za vas najteže dokučiva sreća, koja vas očekuje u onostranom. Da bi imala udio u ovoj sreći, ti moraš koristiti svaku minutu života i uvijek se držati Moje Zapovijedi Ljubavi, jer samo istinska Ljubav vama poravnava put do vječnog blaženstva…

AMEN

Spread the Truth