Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

0360 (Organizirana opskrba…Nedostatak ljubavi prema bližnjemu…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0360, 2 Travanj 1938

ORGANIZIRANA OPSKRBA…

NEDOSTATAK LJUBAVI PREMA BLIŽNJEMU…

Pokušaj slijediti naša objašnjenja, sa kojima mi, po nalogu (u Ime) Gospodara, želimo povećati tvoje znanje. Namjesto od Boga postavljenih zapovijedi, sada će ljudima biti dane i zapovijedi kojima se pokušava oplemeniti narod, ali se kroz pogrešnu primjenu tih zapovijedi ne uspijeva ostvariti besprijekorno poboljšanje čovječanstva, nego samo prisilne mjere, koje u najboljem slučaju mogu biti organizirana opskrba (skrb, zbrinjavanje), ali ne prelaze u aktivnu Ljubav prema bližnjemu, što bi međutim uvijek bilo blagotvornije za narod, ako bi se on više zalagao oko toga. Morala je prethoditi dugogodišnja borba, da bi se onda naposljetku uspostavila takva organizacija, i uvijek su materijalni interesi bili odlučujući za svaku mjeru nastalu na takav način, koja bi doduše trebala naizgled biti djelo Ljubavi prema bližnjemu, ali od Ljubavi koju je Isus propovijedao na Zemlji, vrlo daleko odstupa. Ljudi trebaju jedan drugome pomagati… Oni trebaju međusobno ublažavati njihovu patnju i nevolju… oni trebaju davati siromašnima, duhovno i tjelesno ih štititi ili izbavljati iz nevolje i neprilike… Ali, da li se uvedene mjere doista temelje na takvoj ili sličnoj pokretačkoj snazi, koja je nastala iz Ljubavi prema Bogu i bližnjemu?… Zar nije radije sve skrojeno da podigne grandiozne manipulacije, koje radije imaju svrhu biti očigledno i sveopće cijenjene i priznate, i koje sa prividnom (tobožnjom) glavnom svrhom povezuju daleko više drugih interesa, koji međutim trebaju ostati skriveni od javnog svijeta. Kraljevstvo koje u svojoj izgradnji poseže za takvim sredstvima, teško će opstati na dugo vrijeme, jer ono želi odbaciti Božje zapovijedi kao suvišne, i na njihovo mjesto postaviti zapovijedi izdane od čovjeka, samo da iskoristi sebi prisvojenu moć; a da bi se stvorilo nešto sasvim novo, sve se staro odbacuje, a prije svega se želi oboriti Kristovo učenje, i među ljudima ga označiti kao djelo čovječe, kako bi se ovo učenje dokinulo, te namjesto toga stvorilo nešto drugo. Gospodar će srušiti ovo nastojanje… On neće dopustiti da se Njegova Riječ ne poštuje, i da čovječanstvu bude oduzeta… On će ju štoviše mnogo prodornije objavljivati narodu, gdje god ju se samo želi slušati, i sve manje će se moći održati ono što ljudi stvaraju u oholosti, a čime oni bližnje žele samo zavarati i zaslijepiti… Sav Duh proizlazi iz Boga, Koji je Dobar… ali Sotonino djelo u lažnoj maski također nastoji naći pristup do ljudi… Ono kao da želi biti od dobrog utjecaja na čovječanstvo, no ako mu se bolje obrati pažnja, onda se prepoznaje porijeklo, i ispod kreča (premaza) prividne plemenitosti vidi bezvrijednost takvih zapovijedi, koje se suprotstavljaju onima Gospodara, i nikada ne mogu djelovati blagotvorno na dušu čovjeka. No, svakoj konačnoj pobjedi prethode i borbe, koje vi morate izdržati… Poduzmite bitku protiv svega, što Božju Riječ želi umanjiti ili uništiti… Stojte svi čvrsto kao čovjek… onda vi nikada ne možete podleći u borbi koju vodite za Isusa Krista… Začetnika (Tvorca, Autora) Božanskih zapovijedi… Jer Njegovo je znanje, koje predviđajući također prepoznaje učinke ove borbe… Što stvore ljudi, prolazi… no Božja Riječ o(p)staje u vječnosti…

AMEN

Spread the Truth