Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

0356 (Upozorenje na aktivnost… Božja volja… Sedam godina patnje… Očeve Riječi…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0356, 31 Ožujka 1938

UPOZORENJE NA AKTIVNOST …. BOŽJA VOLJA …. SEDAM GODINA PATNJE …. OČEVE RIJEČI ….

U Moje ime trebate se nalaziti i držati Moje zapovijedi, tako ću biti uz vas u svim nevoljama tijela i duše. Učinite da svjetlo svijetli i pomozite onima koji su u slabi u duhu …. približite njihovom srcu to da oni ozdravljaju jedino u Mojoj Ljubavi …. Trudite se da ih oplemenite …. Trudite se uputiti ih na moć Moje volje …. Obavijestite ih o Mom djelovanju na Zemlji …. da se uvijek krećem među vama koji Mi želite biti blizu, da sam blizu svakome onome koji iz svoje Ljubavi prema Meni daje Ljubav i svome bližnjemu.

Svi vi još ne shvaćate koja sila je u vama …. kako u Mojoj volji možete djelovati, ako samo žudite za Mnom …. jer Moja volja gospodari nad svime, nad ovim vašim zemaljskim životom a i nad onostranim. Ništa Mi nije skriveno, i tiha volja u vama koji ste Moja djeca, dovoljna je da biste mogli iskoristiti Moju volju (profitirati od nje) …. Voljno se prepuštate Mojoj skrbi, i Ja ispunjavam vašu volju …. time možete samo poželjeti te možete i izvesti to što poželite. U Moje ime biti će vam lako prevazići Zemlju, Moj Duh će vas pročistiti i prosvijetliti i vidjet ćete to što vam je do tada bilo nedostupno.

Sedam godina patnje morat ćete doduše doživjeti, no one će poput sjenki proći pored vas, zatičući i prepadajući mnoge koji su Mi ostali strani, koji su u zaleđu išli svojim putevima i koji se nisu htjeli uživjeti u svoju istinsku sudbinu …. njima će se onda Gospodar očitovati u Svojoj sili …. a tada će tako gorka patnja zamračiti njihove dane tako da dođu do uvida u zadnji čas. Njima onda u Moje ime objavite Moju Riječ, tako im olakšavate put patnje …. nevolja če ih učiniti podatnijima, i onda će još mnogi prihvatiti učenje Krista, njima na blagoslov.

Dijete Moje, zadubljuj se uvijek u to od Mene željeno duhovno stvoreno …. to je tvoje životno djelo i u tebi će još podosta toga dovesti do zrelosti, samo ako Mi ostaneš vjerno predana. Tvoja nastojanja sve će se više okretati tom tihom djelovanju, i ono što ti je onda namijenjeno, sve primi kao Moju pošiljku, kao Moju volju i izražaj Moje Ljubavi prema tebi …. sve ti pritječe po Mojoj zapovijedi ….

Nemaš se čega bojati, sve dok se tvoje srce okreće k Meni u Ljubavi, i Ja ću tvoj duh prosvijetliti, tako da uvijek možeš prepoznati Moju volju i sve Moje želje postati će tvoje …. Jer ono što Ja od tebe zahtijevam, stavljam ti u srce i dajem ti poduke sve dok nisi potpuno u Mojoj volji, i onda ćeš umjesto Mene moći činiti sve, što Ja želim …. jer ništa se ne događa bez Moje volje, i u Ljubavi Ja te privlačim k Sebi i činim te onim što trebaš postati ….

AMEN

Spread the Truth