Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

8710 (Ivan 14:15-26…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8710, 29 Prosinac 1963

IVAN 14:15-26…

‘Onaj koji ima Moje Zapovijedi, i vrši ih, on je koji Me ljubi… i Ja ću njega ljubiti, i Sebe ću mu objaviti (očitovati)…’ Ovo Moje obećanje jasno ukazuje na činjenicu da Ja Sebe otkrivam onima koji udovoljavaju Mojim postavljenim uvjetima budući Me oni ljube… I sa Mojim obećanjem Ja Sam ukazao na djelovanje Mojeg Duha unutar vas već tijekom Mojeg života na Zemlji, jer baš ovaj Duh je sebe želio vama izraziti i podariti vam jasnoću u svezi Mene Osobno, Moje prirode i Moje aktivnosti… Ja Sam vam želio otkriti Sebe… prenijeti vam Čistu Istinu u svezi svega što svoje porijeklo ima u Meni. Ipak samo nekolicina ljudi je razumjelo značenje ovih Riječi, jer jedino nekoliko ljudi pripisuje bilo kakvu vrijednost takvim Božanskim Otkrovenjima; kao pravilo sve je, što u biti samo dokazuje srdačan kontakt sa Mnom, odbačeno. Ja Sam od vas zahtjevao ništa drugo nego ispunjenje Mojih Zapovijedi Ljubavi, jer čim vi vodite život istinske Ljubavi vi se također ujedinjujete sa Mnom, Koji Sam Sama Ljubav (1 Ivanova 4:8), a ‘tkogod ostane u Ljubavi ostaje u Meni i Ja u njemu…’ (1 Ivanova 4:16) Trebalo bi postati neprestano lakše za vas razumjeti da ću Ja… ako Sam sa vama ili unutar vas (2 Korinćanima 6:16)… Sebe izraziti, a svako očitovanje s Moje strane je otkrovenje…

A ovo vam mora jamčiti najčišću Istinu, budući iz Mene može proizaći ništa doli Istina. Posljedično tome vi možete, bez ustručavanja, također prihvatiti sve što vam je predstavljeno u obliku takvih otkrovenja koja, budući potječu od Mene, mogu jedino biti najčišća Istina. Svi vi ljudi bi trebali sebe uroniti više u duhovno značenje Riječi izgovorenih od strane Mene kada Sam živio na Zemlji. I ako ih ne razumijete ispravno ili jedino možete prepoznati zemaljsko značenje, onda bi trebali uspostaviti srdačan kontakt sa Mnom tako što ćete Mi se moliti u Duhu i u Istini i tražiti Me za ispravno razumijevanje i, doista, ono će vam biti dano (Matej 7:7, 8) budući je to Moja volja da vi trebate razmišljati ispravno. Ali posebice vi, koji vjerujete za sebe kako ste ovlašteni i pozvani propovijedati Moju Riječ, ne promičete razumijevanje Moje Riječi, jer vi ne kontemplirate značenje i jednostavno zanemarujete što ste nesposobni racionalno sami objasniti.

Unatoč tome, Moja Riječ je bila izgovorena i ostaje punovaljana. Ja Sam vam obećao Sebe objaviti i time Me vi ne možete optužiti kako sam lažljivac, vi ćete morati vjerovati u Božanska Otkrovenja pa ipak samo ozbiljno istražiti što treba biti prihvaćeno kao Božansko Otkrovenje, ali vi ne smijete odbaciti svu duhovnu informaciju primljenu na Zemlji na neobičan način kao aktivnost protivnih sila… budući Sam vam Ja, naposlijetku, dao ovo iznad obećanje Osobno. I vi ćete zasigurno biti sposobni napraviti ozbiljnu procjenu budući ste također bili obaviješteni o kriteriju ‘Provjeravajte duhove da li su od Boga: Svaki duh koji ispovijeda da je Isus Krist došao u tijelu je od Boga…’ (1 Ivanova 4:1, 2).

Otud, Božanska Otkrovenja također trebaju svjedočiti o Isusovu Činu Spasenja (Knjižice br. 38, 54)  i Mojoj ljudskoj manifestaciji u Njemu (Knjižica br. 34)… Ali onda možete vjerovati bez oklijevanja, posebice ako je Isusov Čin Spasenja predmet otkrovenja za koja netko tvrdi kako ih je primio direktno od Mene… Vi doista ne trebate prihvatiti ništa bezrezervno, vaša je dužnost ispitati svu duhovnu informaciju ili od vas ne bi bilo zatraženo da ‘Provjeravate duhove jesu li od Boga…’ Svako ljudsko biće treba formirati njegovo vlastito mišljenje u svezi onog što mu je dodjeljeno, on bi trebao uvijek sprovesti svako ispitivanje na način što će zazvati Mene Osobno tako da će postići živu vjeru… koja, međutim, nije moguća ako on prihvati sve što mu je predstavljeno kao duhovno znanje bez prigovora.

Jer Moj protivnik (Sotona) je također aktivan i uvijek pokušava zaprljati Čistu Istinu, i samo ljudsko biće je obavezno formirati mišljenje i biti sposoban razlučiti Istinu od pogreške (zablude). I u tom slučaju on bi se trebao držati što je više moguće Božanskih Otkrovenja, jer čim on žudi Istinu Ja ću mu je također dostaviti u jednom ili drugom obliku i on će ju prihvatiti bez unutarnjeg prigovaranja, budući će ga ona afektirati kao svjetlo i snaga, pošto sve što potječe od Mene neće ostati neučinkovito. Svatko tko doista žudi Istinu od Mene će definitivno biti ispravno vođen od strane Mene u njegovom razmišljanju, jer onda ću Ja postaviti ispravne misli u njegovo srce, budući je on iskreno zatražio Istinu od Mene Osobno i onda će on također biti sposoban govoriti o Božanskim Otkrovenjima… Onda će on, također, biti sposoban prisvojiti Moje obećanje… ‘Ja ću mu Sebe očitovati…’. On će osjećati Istinu u njegovom srcu i njegov razum će ju jednako prepoznati kao ispravnu, njegovo će razmišljanje biti vođeno u ispravnom pravcu i on će odbaciti sve pogrešne misli… Jedino ovi uvjeti će morati biti ispunjeni od strane njega:

On mora udovoljiti Mojim Zapovijedima Ljubavi o čemu Sam učinio Moja Božanska Otkrovenja zavisnima, jer Ja Sam Ljubav Osobno (1 Ivanova 4:8, 16), i ako ću Ja Sebe otkriti, ljudsko biće također treba biti sjedinjeno sa Mnom kroz Ljubav tako da Sam Ja prisutan u njemu i on sebe nalazi u sferi Vječne Istine i time više isto tako ne može razmišljati pogrešno… Živjeti život Ljubavi i ozbiljno žudjeti za Čistom Istinom… je jamstvo da se ljudsko biće također kreće unutar Istine… Ali žudnja za Istinom obično nedostaje… čak ako je srce osobe prepuno Ljubavi… i to je zato što osoba vjeruje za sebe kako posjeduje Istinu, i on ne može biti podučen budući ne traži nego sebe smatra upućenim… Iz ovog razloga dobro je ako ljudsko biće započne sumnjati budući će on onda sebe pitati pitanja koja ću mu Ja radosno odgovoriti u njegovim mislima, budući ću Ja Sebe otkriti nekome tko Me ljubi i vrši Moje Zapovijedi. I čak ove dvojbe su često postavljene u srce osobe od strane Mene, jer Ja jedino želim da osoba živi u Istini i Ja ću pomoći svakome dobre volje da ju stekne (ili ‘da to postigne’).

AMEN

Spread the Truth