Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8702 (Stupnjeviti viši razvoj bića u stvaranju…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8702, 17 Prosinac 1963

STUPNJEVITI VIŠI RAZVOJ BIĆA U STVARANJU…

I stoga slušajte sljedeće: Kada Sam transformirao bića, koja Sam jednom isijao kao snagu, u mnoge različite vrste djela stvaranja, započeo je stupnjeviti viši razvoj tih bića u njihovom razloženom stanju… Najprije je to bila jedna nevjerojatna masa duhovne supstance koja je polako dobila oblik kada je Moja volja ukrutila duhovnu snagu u materiju, i ova je materija opet bila opet tako različite prirode da se to vama ljudima ne može učiniti razumljivim. Sukladno Mojoj mudrosti i Mojoj ljubavi zamislio Sam plan Spasenja za pale duhove koji je trebao biti sproveden u stvaranju. Svrha Mojeg stvaranja je bila potaknuti u njemu zavezane/ograničene duhovne supstance na služenje, time je jedno djelo stvaranja bilo potrebno drugome da bi se omogućio stupnjeviti viši razvoj. Funkcije služenja na početku stvaranja se ne mogu približiti poimanju vama ljudi… jedino kada su djela stvaranja postala donekle više ukrućena je neka aktivnost, premda jako slaba, započela. A svaka aktivnost svjedoči za život, svaka aktivnost ostvaruje promjenu, prema tome su se oblici također neprestano mijenjali, razvijajući se u sve veća djela stvaranja, od kojih je svako trebalo ispuniti zadatak odlučen od strane Moje volje i koji je također bio izvršavan u skladu sa Mojom voljom, budući je duhovna supstanca bila nesposobna oduprijeti se Mojoj volji. Prema tome stvaranje nije nastalo u trenutku kroz Moju volju, umjesto toga, duhovne supstance, ili ‘transformirana snaga’, u njemu zavezana/ograničena se polako kretala stazom razvoja tako da se njezin otpor postepeno slegnuo što je sebe očitovalo u njihovu služenju koje se, treba priznati, i dalje odvijalo pod Mojim zakonom prisile ali je unatoč tome dokazalo smanjenje otpora/opiranja… I tako vam je postupak višeg razvoja kroz mineralni, biljni i životinjski svijet sve do stadija ljudskog bića, bio objašnjen tako da su izvanjske forme neprestano oslobađale u sebi zavezane/ograničene duhovne supstance, koje su se povezivale kako bi se ponovno nastanile u većem prebivalištu i nastavile njihovo služenje, sve dok se sve sićušne čestice koje su pripadale palom izvornom duhu nisu ponovno sastale i bile sposobne sebe utjeloviti kao ‘duša’ u ljudskom biću… Ali baš kao što se događa u životinjskom svijetu, da se, nakon umiranja, najmanji živi organizmi, sjedinjuju sa drugim duhovnim supstancama istog stupnja razvoja i ulaze u veći izvanjski oblik, tako se postupak razvoja nastavio, i Moja ljubav i Moja mudrost su neprestano stvarale nove forme koje su bile sposobne prihvatiti određenu duhovnu supstancu… U prirodi vi ovo vidite kao ‘evoluciju’ malog živog bića u ono sve veće… Ipak najprije Sam Ja morao stvoriti novu formu koja prije toga nije postojala. I premda su ove forme neprestano postajale sve većima i nalikovale prethodnim formama, to je uvijek s Moje strane uključivalo jedan čin stvaranja koji, međutim, nije mogao biti razmatran od strane ljudi budući nitko obdaren sa intelektom i slobodnom voljom još nije nastanjivao Zemlju.

Međutim, Moj je vječni plan bio konačan, Ja Sam prema tome također znao za živu tvorevinu koja je bila naumljena živjeti na Zemlji kao ‘ljudsko biće’ u svrhu poduzimanja svojeg posljednjeg testa volje… I tako su duhovne supstance koje su i dalje bile zavezane/ograničene u različitim djelima stvaranja bile neprestano postavljane u nove tvorevine što je bliže duhovna supstanca pojedinačnog bića prilazila zrelosti… Djela stvaranja su postala rastuće veća… što se ne treba razumjeti s obzirom na fizičku veličinu već u konstituciji pojedinačnog živog bića, njihove funkcije i njihove sposobnosti su ono na što se ovdje upućuje… Ipak svako je novo živo stvorenje bilo djelo Moje beskonačne ljubavi i mudrosti i svemoći… koje je naknadno sebe reproduciralo ali je uvijek ostalo ista tvorevina kako Sam ju Ja eksternalizirao (= postavio u vanjskom obliku)… Shvatite da nijedno živo biće neće promijeniti svoju konstituciju, i tamo gdje vjerujete kako uočavate promjenu ili daljnji razvoj, njezino je pojavljivanje (ili ‘izranjanje na površinu’) bilo čin stvaranja s Moje strane. Tako su svaka čovjeku-nalik stvorenja koja su nastanjivala Zemlju prije stvaranja prvog ljudskog bića uvijek bila nova stvaranja koja su, međutim, ostala vrste stvorene kao proizvod Moje svemoći. I pošto se zavezana/ograničena duhovna supstanca unutar njih neprestano dalje razvijala, Moja je volja također stvarala povećavajuće više čovjeku-nalik izvanjsku formu, ipak ovo je stvaranje uvijek bilo utemeljeno na Mojoj volji, koja je sebe opet očitovala kao prirodni zakon… ono što vi ljudi sada nazivate prirodnom evolucijom bića…

Ali ljudsko biće se nikad ne može smatrati proizvodom prirodne evolucije, jer on je odvojeno stvaranje, budući je potekao od Moje svemoći, ljubavi i mudrosti i bio je dizajniran tako da on hoće i sposoban je ispuniti svoj uzvišeni zadatak na Zemlji. Čak ako pokušate trenirati najinteligentnije životinje razmišljati i neovisno odlučivati vi nikad nećete uspjeti, jer sposobnosti koje posjeduje ljudsko biće nisu skrivene u nijednoj životinji, jer ljudsko biće je jedina živa forma na Zemlji koja posjeduje sposobnost razmišljanja, intelekt i slobodnu volju… koji se nikad ne mogu polako razviti niti su oni obilježja stupnjevitog višeg razvoja stvorenja, umjesto toga to samo dokazuje da je ljudsko biće samostalno djelo stvaranja, stvoreno kroz Moju volju i Moju silu kako bi ostvarilo zadatak. I bilo je jedino moguće postaviti stvaralačko djelo ‘čovjek’ u svijet nakon što su jednom pali izvorni duhovi već prošli stupnjeviti viši razvoj kroz stvaranja budući je ljudsko biće bilo naumljeno dati unutar sebe utočište jednom takvom palom izvornom duhu kao duši. Riječ ‘razvoj’ jedino uvijek važi za sklonjenu ili zavezanu/ograničenu duhovnu supstancu u svakom djelu stvaranja koja mora proći kroz ovaj uzlazni razvoj, budući se materijalna djela stvaranja uvijek moraju smatrati kao stvaralačka djela, budući je Moja volja pozvala ove vanjske forme u postojanje kako bi služile duhovnoj supstanci kao izvanjski oblici, koji će sami napredovati time što će služiti.

Činjenica da Moja volja istovremeno također predstavlja ‘prirodni zakon’, kojem se ni jedno djelo stvaranja ne može oduprijeti budući još ne pruža utočište duhovno zrelom biću kao (što je to slučaj u) ljudi, će također objasniti riječ ‘razvoj’… ali ona nikad neće opravdati tvrdnju kako je ljudsko biće evolviralo samo od sebe… jer ono je bio odvojeno djelo stvaranja kojeg su Moja volja i Moja ljubav donijeli u život.

AMEN

Spread the Truth