Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8699 (Posljednja odluka u borbi vjere…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8699, 14 Prosinac 1963

POSLJEDNJA ODLUKA U BORBI VJERE…

Vi koji pripadate Mojoj, od Mene Osobno utemeljenoj Crkvi, vi koji stojite u živoj vjeri  i trudite se voditi život u Ljubavi, vi ćete također moći prebroditi posljednju borbu vjere, vi ćete ustrajati do Kraja, jer vi crpite snagu iz vašeg načina života, koja će međutim nedostajati onima koji su kršćani samo u formi, i koji zaista mogu pripadati nekoj crkvi, ali koji ne pokazuju obilježja Moje Crkve: djelovanje Duha u čovjeku. Jer, Moji stvarni sljedbenici su misaono sasvim drugačije usmjereni nego pripadnici te crkve, koji su doduše također prihvatili jedno znanje kroz obrazovanje ili kroz poduke, no koji su slušali samo ušima, ali srce im je ostajalo netaknuto time, pa oni zato nisu ni zauzeli stav prema duhovnom dobru njima ponuđenom. Sljedbenici Moje Crkve su međutim takvi ljudi koji žive u Ljubavi i kroz to dolaze do žive vjere, koji su iznutra zaokupljeni duhovnim idejama, i čije su misli pročišćene baš kroz Ljubav u njima, tako da se oni kreću u Istini, a zato će i njihove duše biti jake i snažne, kada bude vođena posljednja borba vjere. Jedino ova posljednja borba će donijeti razdvajanje, tek u posljednjoj borbi vjere će se pokazati tko je živ, budući će se formalni kršćani bez razmišljanja odreći njihove vjere, jer oni u stvari nikakvu ne posjeduju, bili su samo izvana članovi jedne organizacije, koja će se međutim u sebi raspasti, kada dođe do posljednje odluke… Vama ljudima uvijek jedino može biti predstavljeno to da vi trebate zauzeti ozbiljan stav prema idejama koje vi primate na tradicionalan način… vi trebate samo jednom ozbiljno promisliti, da li i što vi možete zaista vjerovati, ili ste vi samo sljedbenici, bez vlastite prosudbe… Važno je da promišljate o ovome, jer će se u nadolazećoj borbi vjere to dokazati, i vi ćete brzo pasti i odreći se svake vjere u Boga i Stvoritelja, a to će biti vaša propast. Promislite li vi međutim prije o tome, onda ćete vi ipak još moći tražiti Istinu; moći ćete različita duhovna doba približiti za usporedbu, i donijeti koju god odluku. Samo nemojte ići potpuno ravnodušni vašim životom, i nastojte sami sebe poticati na Ljubavno djelovanje, jer ćete to prije doći do spoznaje zbog čega hodate na Zemlji, što više Ljubavi u sebi zapalite… Vi ćete uvijek imati priliku da vršite djela Ljubavi, a ako vi uvijek slijedite vaše unutarnje nagonjenje, ako vi slušate glas savjesti u vama, onda ćete se također sve više približavati ovoj Crkvi, koju sam Ja Osobno utemeljio na Zemlji, čak i ako vi pripadate nekoj od ljudi utemeljenoj organizaciji, što je za vas od vrijednosti jedino ako vi slijedite učenje koje svaka crkva ili duhovni pravac zastupa: da vi kao prvo ispunjate zapovijedi Ljubavi… Onda ćete se vi uvijek moći osjećati pripadnima Mojoj Crkvi, jer će onda i vaša vjera uskoro postati živa, a vaše razmišljanje će se razjasniti, budući će onda duh u vama biti probuđen u život kroz Ljubav. Ja vas uvijek iznova pozivam da postanete članovi Moje Crkve, čim vi kroz Ljubav pristižete do žive vjere, kakvu je imao Petar… Takva je vjera poput stijene, ona neće moći biti uzdrmana, pa čak i ako bi napad protiv nje bio tako žestok. To je Moja snaga koja drži snažnim čovjeka koji dopušta da vjera u njemu postane živa… A u borbi vjere će jedino oni moći odoljeti, jedino oni će podnijeti muke i izdržati do Kraja, budući će oni biti osnaženi snagom vjere, i oduprijet će se svim napadima… A vi ljudi se još jednom zapitajte, dokle ćete se odolijevati ako od vas bude ozbiljno zahtijevana odluka za ili protiv Mene… ako bi se vi trebali odreći vjere u Mene u Isusu, i bili pod prijetnjom najgrubljeg kažnjavanja… Onda vam jedino snažna, živa vjera, može dati sigurnost da sam Ja jači od svakog zemaljskog moćnika, od svakog čovjeka koji je sljedbenik Mojega protivnika. Onda se vi nećete bojati nikoga na ovom svijetu, i Meni ćete dati puno povjerenje, a Ja ću vas zaštititi… Ja Osobno ću doći u oblacima, i odvest ću vas kada dođe čas, i vi ćete biti pobjednici, i moći ćete uživati plodove vaše vjere na Novoj Zemlji… Jer, kroz vašu živu vjeru bit ćete tako prisno povezani sa Mnom, da ću Ja zaista i moći prebivati među vama, jer to dozvoljava vaša duboka (iskrena, intimna) Ljubav za Mene… I vi ćete kroz vašu vjeru postati blaženi.

AMEN

Spread the Truth