Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

8698 (Razjašnjenje u svezi NLO-a…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8698, 13 Prosinac 1963

RAZJAŠNJENJE U SVEZI NLO-a…

Vi ćete primiti svjetlo u svezi svih predmeta razgovora kroz Moja Božanska otkrovenja, ni jedno pitanje neće ostati neodgovoreno ako Me pitate sa kompletnim povjerenjem da ću vam Ja dati objašnjenje. Prema tome ništa ne treba ostati neobjašnjeno; vi jedino trebate pitati sebe kako bi primili istiniti odgovor.

Opet i iznova u vama se javljaju dvojbe budući vi vjerujete da ste navodno sposobni dokazati postojanje tako-zvanih letećih tanjura (da li ili ne dokaz može biti proizveden o postojanju tako-zvanih letećih tanjura) koji dolaze na Zemlju sa drugih zvijezda… Ali ako ozbiljno istražite ova navodna priviđenja vi nećete biti sposobni priskrbiti stopostotni dokaz. Vi ćete otkriti kako su ove izjave uvijek utemeljene na ništa doli pretpostavkama ili osobnoj-sugestiji, za što se nikakav dokaz ne može pronaći. Objašnjenje počiva u činjenici da ljudi padnu žrtvom protivniku (Sotoni) koji je, u posljednjim danima, sposoban poslužiti se lažima i obmanama budući sami ljudi žele doživjeti senzacionalizam, i za njih ništa nije previše fantastično… i tako su njihove misli kompletno pobrkane. Kada bi ljudi imali duhovno znanje oni bi znali kako nema nikakva izgleda za kontakt između pojedinačnih zvijezda, da stanovnici na drugim zvijezdama neće nikada biti sposobni napustiti njihovu sferu i približiti se drugim svjetovima… Tvrdnje dane od strane ovih ljudi su čiste izmišljotine i ni jedna osoba nikada neće biti sposobna dokazati njegovu tvrdnju da je bio u kontaktu sa stanovnicima sa drugih zvijezda. Međutim, ljudi mogu pasti plijenom obmanjujućim djelima protivnika i, radi njihove mašte, mogu biti prijemčivi za iluzije (halucinacije) koje potječu od njega, ali ove ne mogu imati fizičku čvrstoću pošto Mojem protivniku nedostaje sile da proizvede materijalne objekte.

Unatoč tome, gdje su stvarni fizički objekti bili uočeni od strane ljudi ovi objekti imaju njihovo porijeklo na ovoj Zemlji… Oni su pokusni objekti istraživača koji, sa pojačanim naporom, namjeravaju dominirati izvanjskim prostorom Zemlje… Glasine koje se šire u svezi vanzemaljaca, koji su navodno došli sa drugih zvijezda, su hotimične laži budući ni jedno ljudsko biće neće nikada biti sposobno dokazati da je ono razgovaralo sa takvim navodnim ‘stanovnicima zvijezda’. Krug onih koji potvrđuju takve privide neće nikada uključivati duhovno prosvjetljene ljude budući su oni apsolutni sluge Mojeg protivnika, koje on može koristiti za njegove svrhe… uvijek pod uvjetom da se to ne tiče zemaljskih pokusnih objekata koji se mogu vidjeti od strane svakoga… koji će onda, međutim, biti prikazani kao izvanzemaljski objekti od strane neprosvjetljenih ljudi, ili od strane ljudi porobljenih od strane Mojeg protivnika. Opet i iznova Ja naglašavam da nema kontakta između pojedinačnih zvijezda i da za to postoji dobar razlog… Ako vi ljudi čak pretpostavite da ovi navodni glasnici sa drugih zvijezda žele doći na Zemlju da bi vas spasili, onda bi oni također trebali aktivno pomoći vama ljudima u Moje ime… Posljedično tome, da Sam im Ja dao taj zadatak… oni bi uvijek trebali uspostaviti i očuvati kontakt sa onima koji su Moji Vlastiti, sa onima koje ću Ja podići na nebo na Kraju… U tom slučaju Moji Vlastiti bi vidjeli te leteće objekte i također njihove stanare… što se nikada neće dogoditi… budući ću Ja objasniti ovo pogrešno shvaćanje i obavijestiti ih o Čistoj Istini.

Ali oni koji prave i vjeruju u takve tvrdnje ne mogu biti duhovno prosvjetljeni, oni uvijek ganjaju čisto zemaljske ciljeve i vjeruju u obećanja Mojeg protivnika, koji želi spriječiti ljude od toga da uspostave srdačan odnos sa Mnom, koji je jedino jamstvo za njihovo izbavljenje pri nadolazećem Kraju ove Zemlje. Vi bi trebali vjerovati da je doista moguće za Mene zaštititi svaku pojedinačnu osobu i kada dođe Kraj Zemlje podići ga na nebo (1 Solunjanima 4:16, 17) jer je uništenje Zemlje, kakva postoji sada, neizbježno… I vjerujte da Ja imam nebrojene anđele u spremnosti za ovo, ali da se oni neće nikada unaprijed pojaviti ljudima kao stanovnici drugih zvijezda… A budući Ja dostavljam Čistu Istinu na Zemlju pošto ste vi ljudi u potrebi za njom, Ja bi vas doista obavijestio o ovome kada bi se to podudaralo sa Istinom. Ali Ja vas nastavljam upozoravati u svezi vješte obmane Mojeg protivnika u posljednjim danima pred Kraj, koji koristi zemaljske aktivnosti da bi obmanuo ljude, baš kao i sugestije koje uzrokuju mentalnu pomutnju… budući će ljudi slijepo vjerovati što im je predstavljeno sve dok nisu prožeti čežnjom za Istinom, jer onda bi oni također uvijek primili Istinu.

AMEN

Spread the Truth