Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8695 (Psihička primanja – Vjerodostojnost…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8695, 7 Prosinac 1963

PSIHIČKA PRIMANJA – VJERODOSTOJNOST…

Vi koji ste primili Moju odredbu da distribuirate Čistu Istinu, morate također biti sami obaviješteni u svezi svega kako bili sposobni formirati jasno mišljenje u svezi vrijednosti duhovnih zaključaka koji su od strane vaših bližnjih ljudskih bića zagovarani kao istina. Vi trebate znati kako su i bezvrijedne baš kao i vrijedne veze bile uspostavljene sa duhovnim svijetom, da bića iz svih sfera duhovnog kraljevstva žele da ih vi čujete, da vam oni pokušavaju prenijeti njihove misli i da je samo ljudsko biće odlučujući činbenik toga koja će mu se duhovna bića biti u s tanju približiti. I žudnja za Istinom je uvijek odlučujuća ali ova je često nadomještena sa žudnjom da se doživi neobično, tako da žudnja da se nauči nešto nepoznato od psihičkog svijeta preuzima prednost… premda sa najboljom namjerom da se djeluje i razmišlja pravedno i dobro… Takve su mogućnosti također korištene od strane stanovnika duhovnog svijeta svjetla koji želi voditi ljude na ispravan put i stoga također želi vršiti utjecaj na njih da prodube njihov stav po pitanju duhovnog carstva i posebice skreću njihovu pažnju na činjenicu kako je Ljubav prva i najvažnija zapovijed. Prema tome svaki savjet da se ljubi može biti smatran kao korespondentan Mojoj volji.

Čistoća i volja primatelja koji prima poruke u psihičkom stanju također određuju kvalitetu ovih poruka. Međutim, to također zavisi o duhovnom stanju kruga slušatelja, o njihovoj stečenoj duhovnoj zrelosti… I dovoljne su samo defektne misli jedne nezrele osobe da omoguće nečistim duhovima da ukliznu; oni se također koriste medijem u stanju transa i onda često odbijaju svjetlosne glasnike, budući se sile tame sakupljaju gdjegod prilika sebe predstavlja da govore kroz ljudsko biće koje je odustalo od njegove vlastite volje… koji prema tome govori u psihičkom stanju uma… Što je čišći krug i veća harmonija unutar baš kao i želja da se jedino bude istinski podučen to će više vjerodostojni biti rezultati, ali onda će se oni također slagati sa učenjima koja su vam dostavljena direktno odgore, stoga će njihova autentičnost biti izvan ikakve sumnje, jer bezbrojna svjetlosna bića pokušavaju steći pristup do ljudi iz svijeta onostranog i priopćiti im Istinu na Moje poduke. Ipak ova svjetlosna bića će opet i iznova izvršiti utjecaj na ljude da uspostave vezu sa duhovnim svijetom u budnom, svjesnom stanju, oni će ih prosvjetliti u svezi ‘djelovanja duha’ u čovjeku i smjerati ih ohrabriti da uđu u srdačan kontakt sa Mnom, koji će im omogućiti primiti vrloduboko znanje koje se na Zemlju ne može prenijeti na psihički način…. u stanju transa. Jer Ja Osobno Sam obećao vama ljudima djelovanje Mojega duha, i vi možete i trebate vjerovati Mojim Riječima… Ali činjenica da će djelovanje Mojega protivnika također snažno izbiti na svjetlo se ne može zanijekati, i on će uvijek uložiti napor da pobrka koncepte… On će koristiti psihički naklonjene ljude na isti način kako bi govorio kroz njih, ipak uvijek jedino sa riječima kojima nedostaje svake povezanosti, riječima koje namjeravaju izigravati mudrost ali su potpuna besmislica.

Vi ovo možete staviti na probu sami tako što ćete se pitati kakvu vrstu duhovne dobrobiti vi možete steći od transmisija koje, kada ih pobliže ispitate… na temelju Moje Riječi… potpuno proturječe Istini. Onda će duhovi odgovoriti koji su još neprosvjetljeni, koji i dalje posjeduju izvjesnu količinu svjetovnog znanja i… pošto su ga oni marljivo podržavali na Zemlji… će ga također pokušati predati dalje ljudima i sada. Oni sebe potpuno zaodjevaju u odjeću anđela svjetla, doista, oni čak koriste Isusovo ime za njihove transmisije budući Ga ne prepoznaju kao ‘Boga’ i stoga se koriste ljudskim imenom… I premda, kako bi zaveli ljude, oni Njemu podaruju uzvišenu misiju, oni unatoč tome to čine jedino sa namjerom zaustavljanja ljudi od toga da razmišljaju ispravno i da omalovaže Isusovo djelo Spasenja, stoga ih spriječavajući da zazivaju Mene u Isusu. Oni pokušavaju odvesti ljude potpuno u stranu od Isusove misije na Zemlji i Moje ljudske manifestacije u Njemu… Transmisije iz duhovnog svijeta koje podbace ponuditi istinsko razjašnjenje da je čista svjetlosna duša prebivala unutar čovjeka Isusa, Koji je tako oblikovao tijelo da je ono moglo postati prebivalište za Mene… da Sam Ja Osobno, prema tome, ostvario čin Spasenja u Isusu i potpuno se sjedinjenje Isusa sa Mnom dogodilo… da smo Isus i Ja jedno… mogu uvijek biti odbačene od strane vas kao pogreška i kao namjerna obmana od strane duhova u onostranom. Oni su posebice aktivni tijekom posljednjih dana prije kraja kako bi prouzročili zbrku u krugovima koji žele napraviti što je ispravno ali još nisu probudili njihov duh , tako da im on može podariti dar razlučivanja kako bi bili sposobni držati razdvojenima Božanska i bezbožna otkrovenja…

Ljudi su nesvjesni činjenice da će se oni uvijek morati boriti protiv sila tame, a posebice u posljednjim danima, budući potonje žele spriječiti ljude da postanu prosvjetljenima, i da je jedino osiguranje da im ne padnu žrtvom da žude svjetlo direktno od Mene, i ova iskrena zamolba da prime Istinu će također uspostaviti vezu sa Mnom, koja će onda također osigurati vašu pravilnu zaštitu od aktivnosti ovih sila. Ali nije to uvijek Ljubav spram Mene i prema tome spram Istine također, nego općenito jedino radoznalost za uvidom u sfere koje su i  dalje zatvorene za njih. Ljudi znaju da zemaljski život jedino nije razlog za postojanje kao ljudsko biće, i oni zasigurno pokušavaju zadobiti informaciju ali vjeruju kako će ih sile iz onostranog podučiti uvijek istinito i na taj način osiguravaju protivnika (Sotoni) sa više mogućnosti da pobrka njihovo razmišljanje. Međutim, čovjeku može pomoći da razmišlja ispravno ako on iskreno žudi Istinu, ako, sukladno njegovoj iskrenosti, njegovoj zrelosti duše i njegovoj žudnji, svjetlosna bića uđu u takvu ‘duhovnu komunikaciju’, koja zasigurno shvaćaju kome mogu prenijeti/izraziti Čistu Istinu. Ipak oni će uvijek pokušati podučiti čovjeka do točke da on više neće potrebovati pomoćnika… nikakve medije koji primaju transmisije iz duhovnog kraljevstva… nego da će on uspostaviti tako srdačan kontakt sa Mnom kako bi dopustio sebi biti adresiranim od strane Mene direktno ili ući u kontakt sa pravim nositeljima svjetla koji će dati ispravno i istinito duhovno znanje, koje će on prema tome također prepoznati kao Istinu, budući je on već probudio duh unutar sebe koji će ga voditi u Istinu…

Osoba može zasigurno biti upozorena na isprazne komunikacije sa duhovnim svijetom… Ali on ne može i ne smije biti od toga spriječen, budući je uvijek mogućnost da će na taj način on doći do vjerovanja u nastavak života nakon smrti i njemu se također može ukazati ispravan put ako je on ozbiljan u tome da dozna Istinu. Sve što otkriva volju da se preda Mnom djeluje ispravno je dobro, ipak prije svega budite upozoreni na išta što jedino služi da bi zadovoljilo osjetila ili da poveća zemaljsko znanje, jer nikakav blagoslov neće počivati na tome i takav čovjek neće nikada biti sposoban prepoznati Istinu i uvijek će radije vjerovati učenjima koja su i dalje jako daleko od Istine i neće nikada potjecati od Mene. Iz ovog razloga Ja Osobno Sam spomenuo kao znak da prepoznate Istinu duhovnih primanja karakteristiku da vi trebate provjeriti da li vam je enigma Moje ljudske manifestacije otkrivena tako kao što vam ju Ja Osobno objašnjavam kroz Moju Riječ, kroz djelovanje Mojega duha u vama (1 Ivanova 4:1-3)… Odbacite to što ne korespondira sa Mojom Riječju koja vam je dostavljena odgore, bez obzira koliko je lijepih riječi korišteno da bi vam demonstriralo Božanski izvor… Moj protivnik također koristi takve riječi, on se neće zaustaviti pred ničim budući želi držati ljude u mraku… budući on zna kako je Istina svjetlo koje razotkriva njega i njegovu aktivnost… I on će ju uvijek htjeti utrnuti ili zamračiti.

AMEN

Spread the Truth