Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

8694 (Karakteristika Božanskog učenja: Problem ljudske manifestacije…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8694, 6 Prosinac 1963

KARAKTERISTIKA BOŽANSKOG UČENJA: PROBLEM LJUDSKE MANIFESTACIJE…

Ja opetovano naglašavam kako je za vas nužno da budete obaviješteni o Mojoj ljudskoj manifestaciji u Isusu Kristu… Jer vaše sazrijevanje/usavršavanje, također, jedino zavisi o činjenici da ste istinski podučeni o značenju Isusa i Njegova djela Spasenja za vas ljude. Jer iako je On živio na Zemlji kao ljudsko biće i kao ljudsko biće je zaključio Njegov život sa Njegovim raspećem, On je unatoč tome bio jedino izvanjska čaura Vječnog Božanskog Duha, On je jedino služio Meni Osobno kao čaura, budući Sam želio Mene Osobno učiniti vidljivim u Njemu, budući Me ni jedno biće nije bilo u stanju vidjeti u Mojem potpunom obilju snage i svjetla bez da prestane postojati.

I ova velika tajna Moje ljudske manifestacije vam jedino može biti otkrivena od strane Mene, iako ju vi ljudi nećete nikada biti u stanju shvatiti potpuno sve dok ste još nesavršeni. Ako ste, međutim, vi istinski podučeni u svezi samog ovog problema Moje ljudske manifestacije u Isusu vi nećete više biti u opasnosti zaputiti se pogrešnim putem, jer jednom kada imate ovo znanje vi ste već postigli izvjestan stupanj zrelosti, i onda ćete se vi uvijek jedino okrenuti ka Meni, Kojeg ste prepoznali u Isusu. Ipak to je što Moj protivnik (Sotona) želi zaustaviti ili spriječiti, i prema tome će on uvesti ljude u kriva shvaćanja/zablude i iznad svega pokušati spriječiti istinsko objašnjenje u svezi ‘Božje manifestacije u Isusu’… Posredstvom stalnih novih formulacija (sistematskih izlaganja) i pogrešnih prikaza/opisa on neće stvarati jasnoću u ljudima, i onda će uspjeti tako da niti Ja niti ljudsko biće ne možemo biti jasno prepoznati, jer on će uvijek htjeti stvoriti dva koncepta o Bogu i Isusu, premda samo jedan Bog postoji, Koji je u svako vrijeme pristupačan u Isusu.

Svatko tko (po)zna(je) istinu neće sebi dozvoliti da ovime bude zabrinut, i on će također prepoznati kao grešku svako učenje koje je drugačije. A ipak, protivnik će imati mnogo sljedbenika sa njegovim prikazom/opisom Isusa, Koji je ostvario visoki stupanj zrelosti/savršenstva kao ljudsko biće ali Koji će uvijek biti objašnjen ljudima kao ‘postojeći pored Boga’ (ili ‘kao da je drugi do Boga’)… kada se preruši kao anđeo svjetla pred onima koji Isusa ne odbacuju u potpunosti… I vi možete uvijek posebice primjeniti ovaj kriterij za istinu kada se Božja ljudska manifestacija u Isusu naglašava kako je istinita. Ovo će uvijek biti sigurna karakteristika Božanske poduke. Jer jedino Ja vam mogu otkriti ovu tajnu Moje ljudske manifestacije, i vi možete opravdano odbaciti sve što proturječi Mojoj informaciji. Svaka pojedinačna škola razmišljanja (= teološka škola/doktrina crkve) podržava/potvrđuje njezino duhovno znanje kao istinu, ipak sve dok se one razlikuju od jedna druge treba dobro paziti i, iznad svega, traži se ozbiljna želja za istinom kako bi se nju moglo prepoznati kao takvu. Unatoč tome, na svakom je čovjeku da li on iskreno žudi za istinom, on jedini mora donijeti odluku, i tako on također odlučuje učitelja koji će ga podučavati. Njemu se ne može ponuditi nikakvo obmanjujuće duhovno znanje ako iskreno sebe povjeri Meni i apelira Mi za istinu… Ovaj iskreni apel se od Mene potražuje ali će zasigurno biti uslišen.

Ali svatko tko poznaje Moju direktno transmitiranu Riječ na Zemlju (= via Bertha Dudde) i ne koristi je kao kriterij on još nije niti otvorio njegovo srce za istinu, inače bi osjetio kako se ni jedno drugo duhovno znanje sa njom ne može usporediti ako sadrži druge koncepte i ideje koje proturječe istini od Mene. Posljedično tome, ako čovjek ne prepoznaje čistu istinu njegov je stupanj zrelosti i dalje tako nizak da ga je Moj protivnik sposoban koristiti kao posudu kako bi kroz njega opet obmanuo bezbrojne ljude i navabio ih u pogrešku… Istina uvijek i zauvijek ostaje ista, ona se ne mijenja i ne može biti ponuđena jednom čovjeku ovako a drugome onako… utoliko što se to tiče njezine temeljne suštine…

Vi ljudi ćete uvijek morati biti budni/obazrivi ako želite posjedovati čistu istinu, tako da nećete biti uhvaćeni u zamku od strane protivnika koji je uvijek revnostan djelovati na isti način, i on će biti uspješan također ako je čovjek ravnodušan ili čisto očekuje senzacije, kojima se on nada iz kontakta sa natprirodnim svijetom. Što Ja nudim ljudima će se uvijek dogoditi unutar okvira prirodnog zakona i jedino će sadržaj pružiti istinskom tražitelju izvjesnost da Sam Ja Osobno izvor, i on će rado prihvatiti duhovnu informaciju, on će povećati njegovo znanje, njegovo unutarnje svjetlo, i onda nikakva pogreška/zabluda neće biti sposobna zbuniti ga više jer on će ju prepoznati i oduprijeti joj se…

Ipak aktivnost Mojega protivnika se neće umanjiti, i ljudi će mu dati pravo na to. Ako bi oni uvijek jedino žudjeli čistu istinu on bi bio nesposoban umiješati se, u tom slučaju bi jedino Moji svjetlosni glasnici djelovali odbijajući sve nečisto, neduhovno, i zaštićujući ljudsko biće od njegova utjecaja. I vaš kriterij za istinu može uvijek biti apliciran po tome kako su vam prikazani Isus i Moje djelo Spasenja u Njemu. Jedino vrla/kreposna, prosvijetljena duhovna bića prebivaju u najvišoj istini i također ju predaju dalje ljudima na Moje instrukcije.

Čim su vam Božanstvo i Isus prikazani kao dva bića vi niste bili istinski podučeni, jer Ja i On smo jedno (Ivan 10:30)… Ja Osobno, najveći i najsavršeniji Duh u vječnosti, manifestirao Sam Sebe u ljudskom biću Isusu, u Njegovoj ljudskoj čauri, kako bi postao vidljivi Bog za vas, Moja stvorena bića, Kojeg ste vi u stanju ljubiti sa svim vašim srcem i Koji također želi da Ga vi ljubite… I stoga vi jedino trebate vjerovati duhu koji vas to podučava.

AMEN

Spread the Truth