Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8686 (Različite škole razmišljanja… Izvještačeno obožavanje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8686, 27 Studeni 1963

RAZLIČITE ŠKOLE RAZMIŠLJANJA… IZVJEŠTAČENO OBOŽAVANJE…

Sasvim je isto kao u vrijeme kada je Krist sišao na Zemlju… Ljudske su misli isto tako pomućene, oni zagovaraju ista obmanjujuća učenja, oni vjeruju kako posjeduju jedinu Istinu a ipak oni žive posred neistine (obmane)… Sada, kao i onda, oni podupiru njihova šuplja (bezvrijedna) vjerovanja premda se sva međusobno razlikuju, svako vjerovanje podržava njihovo vlastito stajalište i svako je uvjereno kako može polagati pravo na istinitost svojih učenja. I broj škola razmišljanja je porastao u znatnoj mjeri, nema samo nekoliko koji se protive jedni drugima nego je velika raznolikost mišljenja formirala veliki niz vjerskih zajednica koje sve nastoje pridobiti pristalice i fanatično inzistiraju na doktrinama koje podržavaju… Otud je od suštinske važnosti da ljudi prime Istinu, da oni konačno nauče što Bog očekuje od ljudi… Od suštinske je važnosti da im je Božja volja otkrivena tako da oni nauče prepoznati da je ispunjenje Njegove volje značenje i svrha života na Zemlji… Međutim, svaka crkva ili duhovni pokret naučava da ona proglašava Božju volju a ipak različita se vjerovanja razlikuju. U vrijeme Kristova silaska na Zemlju ljudi su se dičili (bili tašti) baš kao i danas na temelju prakticiranja različitih običaja, Božanska je služba bila fanatično vršena no nedostajalo joj je duha tako da ljudi nisu uspostavili nikakvu srdačan kontakt sa njihovim Bogom i Stvoriteljem…

I isto se događa ovih dana: formalna religijska služba pridaje dužnu pažnju svim obredima i običajima, prikazujući svijetu sjedinjenje sa Bogom dok je srce pojedinca daleko udaljeno od ove srdačne veze sa Njime… To je ništa do pretvaranje i obmana, nema više nikakve istinitosti u načinu života ljudi… Oni jedino pripadaju fizičkom svijetu, i čak ako žele ostaviti utisak odnosa sa Bogom oni jedino vrše beživotne formalnosti koje ne dotiču njihove duše. A vi, koji primate Istinu od Boga, trebate izazvati (osporavati) ovo izvještačeno obožavanje i zapamtiti da čak Isus tijekom Njegova života na Zemlji nije podupirao one koji su podržavali pogrešne doktrine i pokušali opravdati njihovu izvještačenost obožavanja kao jedinu koja je Bogu ugodna i koji su osudili sve što je proturječilo njihovim učenjima. Ovih dana ljudi isto tako neće željeti odustati od doktrina koje su primili u nasljeđe od ljudi i prema tome će uvijek ostati u pogrešci, budući oni odbijaju prihvatiti Čistu Istinu koja im može biti podarena jedino odgore… od Vječne Istine. Ipak takav dar milosti zahtjeva dobrovoljno prihvaćanje… Istina ne može biti prisilno saopćena (prenijeta) ljudima koji su je nevoljni prihvatiti. I prema tome je teško iskorijeniti obmanjujuća učenja čak ako je ovima glede njih potkrijepljeno dokazima da su pogrešna i to biva ispravljeno (ukazana su im poboljšanja). Biti će uvijek jedino nekolicina koji će biti otvorena uma za ono što Bog Osobno dostavlja ljudima, budući oni ne žele priznati takvo očigledno djelovanje Boga… budući oni nemaju znanja o činjenici da Bog izlijeva Svojeg Duha nad one koji Njemu dobrovoljno otvore njihova srca za primanje Njegove Čiste Istine… 

Prethodno Isusovom silasku na Zemlju, prije Njegova raspeća, izljevanje Duha na ljudsko biće nije bilo moguće, i prema tome je svijet bio pun zablude (pogreške)… Međutim, nakon Njegove smrti na Križu Istina je mogla pronaći pristup čovječanstvu i postalo je moguće potpuno prosvjetliti ljude s obzirom na to da li je i kada je njihovo razmišljanje bilo pogrešno, bilo je moguće podučiti ih kroz Duh i oni su mogli sebe riješiti sve pogreške. Ipak nikada nije bilo nikakve prisile i to je zašto se opet i iznova pogreška mogla ugmizati i biti zastupana kao Istina i predavana dalje sa takvom upornošću (tvrdoglavošću) da je teško uvjeriti ljude u njihovo pogrešno razmišljanje, i time će se oni uvijek odupirati prihvaćanju Čiste Istine od Boga i odustajanju od njihovih zabluda. A ipak, poradi same Istine sve treba biti pokušano da se nagna ljude promijeniti njihova gledišta… sve treba biti pokušano da ih se motivira razmišljati, sve treba biti učinjeno da im se dodijeli Čista Istina, jer oni jedino mogu doseći konačni cilj na stazi Istine… Sve dok oni ostanu u njihovu pogrešnu razmišljanju oni neće biti sposobni sudjelovati u blaženstvu kraljevstva onostranog, što može jedino uvjek garantirati prosvjetljenje…

Jedino Istina dodjeljuje svjetlo, prema tome Istina jedina vodi do blaženstva, jer bezbrojna bića mogu opet biti usrećena sa njom a sreća se u duhovnom kraljevstvu sastoji od davanja svjetla. To je zašto vi ljudi ne smijete pasti žrtvom pogrešnog razmišljanja, to je zašto vam je Istina ponuđena opet i iznova, to je zašto će sve biti učinjeno sa Božje strane da okrene vaše razmišljanje u ispravnom pravcu, ipak vi sami jedino trebate imati volju živjeti u Istini… Jer nije toliko važno na Zemlji kao što je to u kraljevstvu onostranog da vi poznajete Istinu, budući vi ne možete tamo biti sretni bez Istine, i čak ako zanemarite vaše mračno stanje na Zemlji… ono će vas unatoč tome mučiti u onostranom, budući je jedino svjetlo blaženstvo a svjetlo je jedino uvijek zračeno od strane Istine, od strane Boga Osobno, Koji je vječna Suština svjetla.    

AMEN

Spread the Truth