Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8684 (Posljednje silno djelo uništenja… I)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8684, 25 Studeni 1963

POSLJEDNJE SILNO DJELO UNIŠTENJA… I.

Čak ako vam se pažnja neprestano skreće (ili ‘budi svjesnost po pitanju’) na kraj vaša vjera u njega unatoč tome nije dovoljno životna da bi sebe ozbiljno pripremili za njega… Vi se suočavate sa jednim izvanrednim događajem da je za vas teško uzvjerovati budući se ništa ni približno slično nikada nije dogodilo onoliko koliko možete utvrditi iz prošlosti. Pojedinačni periodi Spasenja su toliko dugi, i pored toga, to je Moja mudra nakana da vi ne bi trebali biti sposobni procijeniti interval između početka i kraja takve jedne epohe i da vam treba nedostajati sveg znanja ovog što se tiče. Jer čak ono što mislite kako možete ustvrditi putem istraživanja nije pouzdana informacija, to će uvijek ostati informacija koju nije moguće ovjeriti. I stoga nadolazeće djelo uništenja, koje će totalno promijeniti zemljinu površinu, će doista afektirati cijelu Zemlju, ipak ono će biti svjesno doživljeno jedino od strane nekolicine koji će, kao korijen novog ljudskog naraštaja, biti odnešeni prije kraja. I oni će se u stvari i dalje prisjećati stare Zemlje, međutim, novi će period započeti tako potpuno drugačije da će se ljudi uskoro naviknuti živjeti u potpuno drugom svijetu i tako će njihove misli potpuno sebe udaljiti od događaja na staroj Zemlji… To će ih jedino afektirati poput sna budući će im Nova Zemlja predstaviti sasvim drugačije probleme jer oni su duhovno usmjerena uma i uvijek se jedino pokušavaju približiti Meni. Svjetovne misli će nestajati, ali duh će već biti izvanredno aktivan i duše će postići visoki stupanj zrelosti, tako da će, do izvjesne mjere, oni već postići njihov zemaljski cilj i biti u kontaktu sa stanovnicima kraljevstva svjetla premda će i dalje živjeti u njihovim fizičkim tijelima.

Što vam je rečeno u pogledu ovoga je potpuno neshvatljivo vama ljudima na ovoj Zemlji, ipak to je Istina i prema tome ste vi opetovano obaviješteni da je došlo vrijeme kada možete očekivati neobična događanja, budući će se događaji dogoditi ubrzano i u velikom broju i jedino izvjesni stupanj zrelosti će osigurati ljudima snagu da se nose sa onim što će doći i tako prežive posljednje dane u svjesnom sjedinjenju sa Mnom i izvjesnosti da ću ih Ja poduprijeti bez obzira što se dogodi. Značajni događaji svake vrste će uvijek biti prouzročeni od strane samih ljudi čak ako direktni uzrok nije perceptibilan, ipak jedino Ja znam što ljudske duše potrebuju… I neobična zbivanja će se morati dogoditi na kraju kako bi stimulirali ljude… A ipak, svi ovi događaji se mogu nazvati neznatnima poredbeno sa golemim djelom uništenja koje će snaći Zemlju kada vrijeme dođe za zakonski red da bude obnovljen u skladu sa Mojom voljom. Unatoč tome, jedino ljudi odnešeni od strane Mene i pred čijim očima će se sve odviti će biti sposobni promatrati pun opseg djela uništenja… i jedino pošto oni trebaju shvatiti moć njihova Boga i Stvoritelja i također doživjeti Istinu Moje Riječi…

Ipak prethodno tome jedan događaj će i dalje preplašiti ljude i jedino poradi usmjeravanja vaših misli spram Onoga Kojem je dana sva Sila i o Čijem milosrđu svatko ovisi… I uistinu, svako ljudsko biće koje je još opozvano sa ove Zemlje prije kraja može sebe smatrati blagoslovljenim, jer on se neće susresti sa užasnim sudom novog prognanstva kojeg, međutim, može očekivati svatko tko ne pripada Mojim Vlastitima… onima koje ću Ja odnijeti sa ove Zemlje, kao što vam najavljujem opet i iznova… Vi ljudi isto tako ne možete dati pouzdanja jednom takvom zbivanju, budući nikakav prethodni incident takve prirode ne može biti dokazan kao istina i budući ljudi neće priznati išta što proturječi prirodnim zakonima. Ipak Onaj Koji je dao ove prirodne zakone ih doista može opozvati, jer Njemu ništa nije nemoguće, posebice kada se to tiče uspostavljanja iznova novog reda tako da bi osigurao daljnji razvoj svih duhovnih bića. To je zašto vi trebate vjerno prihvatiti sve što vam je dodijeljeno kroz Moju Riječ… Vi trebate vjerovati da je Meni sve moguće i da ću Ja također koristiti Moju moć na kraju budući Ja želim odbiti Mojeg protivnika (Sotonu)… jer njegovo je vrijeme završeno, i on ga je doista dobro iskoristio na štetu onog što također pripada Meni… I poradi ovih duhovnih bića ću Ja dopustiti da nastanu nove tvorevine koje će primiti duhove koji su podbacili na njihovoj posljednjoj probi volje na Zemlji, jer Ja uvijek imam na srcu spasenje svih duhovnih bića. I čak ako vi nalazite nemogućim prepoznati Moju Ljubav u svim nadolazećim događajima… jednog dana ćete biti sposobni to razumjeti i onda ćete priznati veće od najvećih Ljubav, mudrost i moć Onoga Koji vas želi izbaviti iz bezdana ali Koji će vam dopustiti zadržati vašu slobodnu volju tako da ćete biti u stanju postati savršeni kao što je vaš Otac na nebu savršen (Matej 5:48).

AMEN

Spread the Truth