Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8678 (Najvažnija Zapovijed treba biti ispunjena: Ljubav…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8678, 19 Studeni 1963

NAJVAŽNIJA ZAPOVIJED MORA BITI ISPUNJENA: LJUBAV…

Vi, koji Mi želite služiti, ćete opetovano biti podsjećani na golemu duhovnu tamu koja čini nužnim da Moje Evanđelje bude nošeno u svijet, ono jedino je istinsko svjetlo što može prodrijeti u tamu pod uvjetom da je ponuđeno u svoj čistoći, baš kao što je jednom poteklo iz Mene i sada vam je od gore iznova prenijeto (poslano) na Zemlju. Jer jedino Istina je istinsko svjetlo… ali ono što je postalo iskvareno će jedino uvijek pojačati tamu. Međutim, razlog zašto je tama toliko raširena je radi toga što su mnoge laži i pogreške bile nadodane duhovnom znanju koje je garantiralo najblistavije sjajeće svjetlo kada je proizašlo iz Mene.

I zato je nužno da su ljudi ispravno podučeni, da oni prime razjašnjenje u svezi područja koja su do sada za njih bila zatvorena ili nisu bila istinski rasvijetljena. Jedino je važno da ljudi promijene njihovu prirodu u Ljubav, da nadvladaju njihovu sebičnu Ljubav i promijene ju u nesebičnu Ljubav spram bližnjega… I ovo važno učenje, ispunjenje Moje zapovijedi Ljubavi, je bilo stavljeno u pozadinu dok su druga učenja izbila na isturen položaj i ljudska su nastojanja pogurnuta u krivom smjeru. Zapovijedi su vrše i ispunjavaju koje su sasvim nevažne i ne vode do nikakvog napretka za dušu. I Ljubav je odbačena što istovremeno znači da svjetlo ne može sjajiti blistavo, da ono jedino blijedo odsijeva… da je ljudsko shvaćanje, njihovo poznavanje Istine, prema tome nezadovoljavajuće… da oni borave u duhovno zamračenom stanju, da imaju potpuno pogrešan pogled na život, da jedino uvijek streme za materijalnim vlasništvima budući nikakvo unutarnje svjetlo za njih ne sjaji, koje može biti upaljeno jedino kroz Ljubav.

Ako bi svi propovjednici propovijedali ništa doli Ljubav… ako bi ljudi jedino uvijek bili poticani odustati od njihove sebične Ljubavi i prakticirati nesebičnu Ljubav spram bližnjega… uistinu, onda bi oni također živjeli na svjetlu shvaćanja, oni bi prepoznali nevažnost zemaljskih trgovačkih potrošnih roba, oni bi uspostavili ispravan odnos poput djeteta sa njegovim Ocem, jer sve ovo rezultira u nesebičnoj, Božanskoj Ljubavi… Namjesto toga ljudima su dana obmanjujuća učenja, oni su obavezni (prisiljeni) vršiti djela i običaje koji se jedino mogu cijeniti kao izvanjske formalnosti i nikada ne mogu rezultirati u mijenjanju stanja duše, budući Ja jedino cijenim što rezultira u živom odnosu sa Mnom… i ova živa veza sa Mnom može biti uspostavljena jedino kroz dobro-dušnu aktivnost. I prema tome Ja ću nastaviti slati Moje glasnike u svijet da proglase Evanđelje Ljubavi ljudima… I Ja Osobno ću uvijek prenijeti čisto Evanđelje vama koji ga želite primiti i predati dalje… Jer putem Božanske Ljubavi, koju bi vi trebali prakticirati, vi ćete postići živu vjeru, vi ćete pristići do unutarnje izvjesnosti da Sam vam Ja blizu i da se vi stoga možete povezati sa Mnom direktno. I putem svjetla, koje je u vama upaljeno od strane Ljubavi, vi ćete također primiti vrstu znanja koje se podudara sa Istinom, vi više nećete živjeti vaš zemaljski život u slijepom stanju nego ćete posjedovati istinsko znanje u svezi razloga za vaš život na Zemlji i cilj kojeg bi trebali doseći… otud također u svezi zemaljskog zadatka kojeg bi trebali ispuniti.

I čim vi znate Istinu vi ćete također postići duhovni napredak, vaš zemaljski život neće biti uzaludan, vi ćete postati sve više i više savršeni… što je, međutim, jedino rezultat primanja Čiste Istine od Mene. I ova je ono što morate istraživati i žudjeti, onda ćete također imati udjela u njoj… Onda ćete od strane Mene uvijek biti uzeti u obzir, i onda je Moj protivnik izgubio svo pravo na vas, čim se vaša priroda iznova promijenila u Ljubav, kao što ste bili u početku.

AMEN

Spread the Truth