Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8677 (Upozorenje na dodatni strani učiteljski materijal…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8677, 18 Studeni 1963

UPOZORENJE NA DODATNI STRANI UČITELJSKI MATERIJAL…

Ako vi sami stojite u milosti da ste od Mene izravno podučeni, onda ne dopustite biti obmanutima kroz bližnje, koji vas žele podučiti i donijeti vam nešto, što vama samima nije već došlo od Mene. Postoji jedna Božanska Istina, i ona nikada neće Sebi proturječiti, a ako ćete biti sada podučeni kroz Moj Duh, ne trebaju vam nikakve dodatne poduke od strane bližnjih, i vi biste ih trebali i odbiti, tako da vaše razmišljanje ne zapadne u zbrku (zbunjenost), što je cilj Mojega protivnika, na čiji poticaj se i bližnji žele izraziti naspram vas. Vi znate to… ili vam je već često bilo rečeno… da borba tame protiv Svjetla postoji već vječnostima, i da će još vječnostima ona postojati, da će Moj protivnik uvijek iznova pokušavati prožeti Istinu s obmanom, i da stoga postoji samo jedno jamstvo za posjedovanje Čiste Istine: kada ju vi primite direktno od Mene ili vi kroz Moje glasnike primite duhovno dobro koje proizlazi direktno od Mene i prenosi vam se nepromijenjeno… Čim čovjek previsoko cijeni svoj vlastiti razum i vjeruje da prvo mora sam bližnjima protumačiti  iz Mene proizašli duhovni materijal, on sebe precjenjuje, i protivnik već pronalazi prolaz u njegovo razmišljanje, i Čista Istina je ugrožena. Ako vi znate za sve međuovisnosti, ako vi znate od čega se sastoji duhovna tama i Tko Jedini stoji u Svjetlu… onda vi također znate da jedino kod Mene Osobno može biti Izvor Istine, i vi sada trebate tražiti svaku priliku da možete biti direktno od Mene podučeni, jer se to događa kako izravno, tako i neizravno, ako je direktno na Zemlju dovedena Riječ razdjeljivana i prihvaćana nepromijenjena… Tada je uvijek jamstvo da se čovjek kreće u Istini, u ispravnom razmišljanju, i onda on treba visoko cijeniti duhovno dobro, i štititi ga od bilo kakvih iskrivljavanja (prepravljanja, falsificiranja, modifikacija, prilagodbi, izobličavanja)… A ako je sada sam bližnji voljan kretati se u Čistoj Istini, onda će i njegovo razmišljanje biti ispravno vođeno, i on nikada neće pokušati utkati lažne ideje… što je međutim lako slučaj, ako on sam precjenjuje vlastiti razum, i zauzima čisto razumski stav prema njemu prenesenoj Istini… Onda duhovna oholost može lako dovesti do toga da se njegovo razmišljanje zbuni, i na njega može utjecati protivnik, da zaželi iznova biti podučen od strane njega, te sada također postoji opasnost da on prenese pogrešni učiteljski materijal, ako primatelj nema tako jaku žudnju za Istinom, da on odbacuje pogrešne  ideje, budući Ja Osobno štitim njegovo razmišljanje od pogreške (zablude, obmane). Čim čovjek ima snažnu svjesnost o važnosti (potrebu), želi li on na bilo koji način biti vodeći, i onda se također često usuđuje sam željeti bližnjima nametati svoje vlastito mišljenje, koje međutim onda ni ne može odgovarati Istini, jer samouzvisivanje uvijek jamči prolaz protivniku. Vi, koji ste sada izravno podučeni od Mene, vi biste trebali zatvoriti vaše uši kada vas bližnji pokušava „podučiti“… Jer Ja uzimam u Svoje ruke (Sam Sebi stavljam u zadatak, Sam preuzimam brigu) vas podučiti, i Ja za to ne trebam nijednog čovjeka, čak i ako on raspolaže nadasve oštrim intelektualnim razmišljanjem, i zato vi trebate prihvatiti jedino ono što Ja vama usmjeravam, budući Ja znam da li i kada vaše znanje treba biti prošireno i na koji način. Vi ćete također uglavnom osjećati unutarnje opiranje prema podukama koje su vam dostavljene s ljudske strane… i to je onda uvijek unutarnje upozorenje, na koje vi trebate obratiti pažnju, jer Istina koja vam je dostavljena od Mene, treba biti zaštićena od ljudskih dodataka. Jer Ja Sam neću ovlastiti bližnje da primjenjuju svoje intelektualno razmišljanje, tamo gdje Ja Sam na Zemlju donosim najčišću Istinu. Ali, Ja Sam ću pokušati popuniti svaku prazninu u znanju, tamo gdje Ja to smatram za potrebno, i zato će uvijek iznova biti iznesena pitanja. Jer, vi smijete pitati sve, ako ste vi ljudi ozbiljni u tome da primite ispravni odgovor. A Ja Sam ću uvijek biti spreman vama dati odgovor, tako da vi također možete biti sigurni u istinitost toga. Jer vi ćete uvijek morati priznati da ljudi mogu pogriješiti, ali ne i Sama vječna Istina. Zato ćete vi u svako doba učiniti dobro pustite li da jedino Ja Sam važim za vašeg Učitelja, jer ono što posjedujete vi, koji ste direktno podučeni od Mene, to opet svojim vlastitim može nazvati jedino i bližnji, koji je također dopustio biti podučen direktno od Mene, koji Me uvijek jedino moli za Čistu Istinu… I on će stoga stajati u istom mišljenju s vama, i vi od njega nećete trebati biti podučeni, jer tada među vama neće biti suprotnih stavova, nego vi… kao u posjedu Čiste Istine od Mene… možete utvrditi potpunu suglasnost. Bližnji doduše može raspolagati velikim znanjem, koje je on stekao razumski, no za duhovno stajati u jedinoj Istini, nije dovoljna oštrina razuma, nego široko otvoreno srce, u koje se može izliti svjetlo iz Mene, vječne Istine… A tamo gdje Ja nađem takvo srce, tamo će biti i Čista Istina, Koju opet jedino Ja Sam mogu proširiti, ovisno o stupnju zrelosti duše, koja mora stajati u najprisnijoj vezi sa Mnom, kako bi sada također bila direktno od Mene podučena i upućena u Moj vječni Plan Spasenja, kako bi sada također mogla voditi Čistu Istinu tamo gdje se opet srca otvaraju u Ljubavi, da prime Istinu… svjetlo spoznaje… jer jedino Istina vas ljude vodi nazad k Meni, odakle ste jednom proizašli.

AMEN

Spread the Truth