Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8676 (Pročišćavanje onečišćene Kristove doktrine…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8676, 17 Studeni 1963

PROČIŠĆAVANJE ONEČIŠĆENE KRISTOVE DOKTRINE…

Razlog za ovo Moje sadašnje prenošenje/slanje Moje Riječi po kojoj šaljem Čistu Istinu na Zemlju je izuzetno onečišćena doktrina koja se na Zemlji propovijeda kao doktrina Isusa Krista… To više nije čisto Evanđelje kako Sam ga Ja čovječanstvu donio kroz Isusa… Njegove riječi su bile podređene mnogim promjenama, mnogo toga više nije jasno shvaćeno i mnogo toga je protumačeno na krivi način… Riječ koja je opisana kao ‘Moja Riječ’ je tijekom vremena prouzročila razlike u mišljenjima što je rezultiralo u podjelama među onima koji su branili (u smislu: ‘vodili kampanje da bi dokazali’) istinu njihovih vlastitih gledišta… Riječi sa duhovnim značenjem su bile protumačene u svjetovnom smislu, i ljudi su se toga tvrd(oglavo) držali pošto oni jednostavno više ne mogu shvatiti duhovno značenje… Rezultat toga je građevina/struktura vjere čija se učenja razilaze od onog što Sam Ja Osobno donio čovječanstvu dok sam hodao po Zemlji… Kao rezultat mnogi ljudi više uopće nisu duhovno dostupni (= u smislu, ‘do mnogih se ljudi više ne može doprijeti u duhovnom smislu’) pošto njihov intelekt odbija prihvatiti učenja koja oni smatraju kao očiglednu pogrešku/zabludu, koja su se doista ugmizala u istinu a što je sada jedino od strane fanatika zagovarana/podržavana kao istina… Takva izopačena doktrina mora biti pročišćena ako će biti od ikakve dobrobiti za duše ljudi!

Ova namjera je dakle osnova za Moje novo direktno otkrovenje (Bertha Dudde), koje od strane svake voljne osobe može biti prepoznato kao Božansko otkrovenje. Međutim, jedino će voljna osoba opet prihvatiti i steći čistu Istinu, i biti će u stanju vidjeti kako je i gdje čovječanstvo bilo pokretano pogrešnim shvaćanjima sve do sada. Međutim, čak se ovaj proces prenošenja/slanja Čiste Istine… ispravljanja obmanjujućih/lažnih učenja… može jedino ostvariti na potpuno normalan način. Nikakvi neobični znakovi ne smiju mjerodavno (= u smislu: na donošenje odluke) ili nasilno utjecati na vjeru drugih ljudskih bića… Posljedično tome, ovaj zadatak nije asociran sa čudnim fenomenima, prenošenje/transmisija od gore se odvija na najprirodniji način pri čemu osoba čuje sa svojim duhovnim uhom što mu Ja Osobno govorim i zapisuje Moju Riječ kako ju prima od Mene. Postoji dakle sada dostupan/valjan dokaz i čovjek ne može biti pogrešno optužen za konfuziju, samo-obmanu ili planirani književni rad sa namjerom da prevari ili zapanji druge ljude… Procedura primanja duhovnih poruka se ne može negirati pošto za nju postoji zapisana evidencija. A ipak svaka pojedinačna osoba i dalje ima opciju prihvatiti ju kao vjerodostojnu ili ju odbaciti kako bi zadržao  svoju religijsku slobodu.

Međutim, obmanjujuće duhovno znanje koje je ugmizalo u razmišljanje ljudi  pod hitno mora biti ispitano i razotkriveno kao pogrešno i beskorisno ili opasno za razvoj duše… Budući zabluda nikada ne može voditi do Mene, Vječne Istine… Kao rezultat, većina ljudi se zapućuje stazom koja od-vodi od Mene i ovi ljudi moraju primiti razjašnjenje pod uvjetom da ga oni žele i voljni su ga prihvatiti… I ovaj će zadatak putem osobe koju Sam odabrao biti od strane Mene poduprt na svaki način, budući je nužan rad da bi se suprotstavilo aktivnosti neprijatelja (Sotone), koji će se uvijek boriti protiv istine tražeći kako ju zaraziti sa zabludom da bi spriječio ljude da dođu do svjetla razumijevanja… Prema tome, Ja ću doista blagosloviti svakoga koji doprinosi ovom važnom radu time što želi proširiti među svojim bližnjima duhovno znanje, koje Ja dostavljam na Zemlju… Jer istina je svjetlo koje mora zasjati svima onima koji žele krenuti ispravnim putem koji vodi ka Meni, njihovom Ocu od Vječnosti, Koji, međutim, nikad ne može biti pronađen posredstvom obmanjujućih/lažnih učenja… Iz ovog se razloga mora objaviti rat zabludi/pogrešci, baš kao i onome koji je grešku donio na svijet (Sotona)… Pa ipak, istina će jedino naći ulaz u ljudska srca gdje za njom postoji žudnja… Budući ova žudnja dokazuje da oni također žude za Mnom Osobno i žele se osloboditi od onoga koji bi ih želio zadržati u duhovnoj tami… Oni će primiti Čistu Istinu, i prema tome će Kristovo učenje kako se trenutno propovijeda ljudima biti očišćeno, i Moja će nezaražena Riječ još jednom biti učinjena dostupnom ljudima, tako da oni mogu postati blaženi, jer iz Mene dolazi jedino Istina i jedino Istina opet vodi nazad ka Meni.

AMEN

Spread the Truth