Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

8674 (Zazivanje ‘svetog duha’…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8674, 15 Studeni 1963

ZAZIVANJE ‘SVETOG DUHA’…

Vi ljudi često zazivate ‘Svetog Duha’ da može sići na vas, i niste svjesni činjenice da je on (kada kaže ‘on’ to se ne odnosi na muški rod, već na ‘it’, tj. na ‘ono’) unutar vas i jedino zahtjeva vašu slobodnu volju tako da bi vam bio sposoban govoriti… Duh je dio Mene, on je nerazdvojivo povezan sa Ocem-Duhom… time je on Božanska iskra koja je bila dodana vašoj duši kada se ona utjelovila kao ljudsko biće na ovoj Zemlji, drugim riječima: vi ste jednom potekli iz Mene kao zračenje ljubavi i prema tome se sastojite od iste temeljne supstance kao Ja Osobno… Ova supstanca se ukrutila nakon vašeg prošlog otpadništva od Mene i vi, koji ste jednom bili puni života, ste postali beživotna bića. Jer Moja snaga Ljubavi vas je prožimala i ova snaga je bila jedino sposobna biti neprestano aktivnom. Međutim, budući ste vi odbili Moju snagu Ljubavi ona vas je također ostavila nesposobnima za ikakvu vrstu aktivnosti. I vi ste i dalje u ovom nemoćnom stanju kada uđete na Zemlju kao ljudsko biće. Sa ciljem da bi bili sposobni ostvariti zadatak dan vam u vašem zemaljskom životu Ja zračim iskru Moje vječne snage Ljubavi u svako ljudsko srce, koja je kako slijedi opet Moj udio… Vi ste živi sa jednom isijanom snagom i to znači da ste u posjedu vitalnosti, da vi možete biti aktivni na jedan zemaljski način i prema tome također udovoljiti vašem zadatku kao ljudsko biće… Vaš stvarni zadatak, međutim, jeste i ostaje vaše produhovljavanje, ponovna preobrazba vaše prirode u njezino izvorno stanje. I vi jedino možete ostvariti ovaj zadatak ako sebe promijenite u Ljubav… Kako bi to bili sposobni napraviti iskra Ljubavi mora najprije biti zračena u vas, budući ste vi, zbog vašeg prošlog otpadništva od Mene, potpuno bez Ljubavi. Ova iskra Ljubavi je zračenje Mene Osobno… ona je zračenje Mojeg Duha u vašu dušu koje, međutim, jedino probuđuje vas ljude u život ako primjenite vašu volju… Svi vi posjedujete duhovnu iskru, koja je dio Mene Osobno, unutar vas… Otud nije više potrebno da ona dođe k vama, ona je unutar vas ali može očitovati sebe ako, kroz život Ljubavi, vi njoj osigurate mogućnost, budući ona neće sebe nametnuti i utjecati na vas protiv vaše volje na bilo koji način… Prema tome vi možete u svako vrijeme probuditi duh u vama ali vi na to nećete biti prisiljeni.

Kada se molite za to da Sveti Duh siđe na vas, vi prikazujete vaš nedostatak znanja u svezi ispravnih međuodnosa, nadalje, vi dokazujete da imate krivu ideju o njemu, budući ga vi uosobljavate do izvjesne mjere i zazivate ga kao jedno biće… On je, međutim, Moje ‘zračenje’, jer Ja Osobno Sam Sveti Duh od vječnosti, i Ja Sam prisutan svakome tko Me zaziva. Međutim, vi nikada ne smijete misliti kako je duh kojeg zazivate razdvojen od Mene, i on neće i ne može uslišiti vaš poziv sve dok sebe ne oblikujete u Ljubav, jer čak ako je Moja snaga Ljubavi neograničena ona neće nikada biti sposobna zračiti u zatvoreno srce, a srce ostaje neprijemčivo sve dok je nevoljno ljubiti… pošto je baš zbog duhovne iskre ili iskre Ljubavi koju je primila od Mene ona sposobna ljubiti… Voljnost da se ljubi, međutim, potiče duh da vam sebe otkrije, čak ako ga izrijekom/izričito/napose ne zazivate… On je u vama ali će ostati nijem sve dok vi zanemarujete Ljubav, budući je on sama Ljubav i prema tome može jedino govoriti ljubavi. On je nerazdvojivo povezan sa vječnim Ocem-Duhom, i prema tome omogućuje ‘Mojem duhu’… ili Božanskoj vatri Ljubavi… da utječe u vas ljude u izobilju i tako uzrokuje duhovnoj iskri da vas neprestano podučava iz-unutar-vas; jer onda Božansko svjetlo Ljubavi mora također osvijetliti vaša srca a to predstavlja najblistaviju realizaciju, to predstavlja primanje znanja koje korespondira sa Istinom, budući Moj duh zna sve i može vam prema tome dodijeliti Čistu Istinu. Prema tome vi možete jedino uvijek moliti da vam Ja Osobno uvijek budem prisutan, ali to također zahtjeva od vas da oblikujete sebe u Ljubav, inače vam Vječna Ljubav ne može biti prisutna. Vi možete prema tome jedino moliti da vam bude podarena snaga da ispunite Moje zapovijedi, onda ćete uvijek postati svjesni Mojeg prisustva, jer sa svakim djelom Ljubavi vi Me privlačite bliže k vama budući Sam Ja Sama Ljubav… I onda ću Ja također djelovati kroz Moj duh u vama, kao što Sam vam obećao.

AMEN

Spread the Truth