Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8673 (Za istinsko bogoštovlje je nužan odnos Otac-dijete…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8673, 14 Studeni 1963

ISTINSKA CRKVENA SLUŽBA ZAHTJEVA ODNOS OTAC-DIJETE…

Mnogi ljudi vjeruju kako razmišljaju i djeluju na religiozan/vjerski/pobožan način, ali (nj)im(a) nedostaje ispravan odnos prema Meni… Oni zasigurno misle o Meni kao o svome Bogu i Stvoritelju, ali ne kao o njihovom Ocu, i tako ne uspostavljaju/ostvaruju odnos djeteta sa njegovim ocem. Kao rezultat oni Mi se ni u molitvi neće povjeriti, oni u Meni vide jedino udaljenog svemogućeg Boga Kojem su kao ljudska bića podvrgnuti (= u smislu, ‘Kojem su pokoreni’) i Kojeg se prije plaše nego Ga vole… pošto i dalje nisu u stanju prepoznati/uvidjeti Moju istinsku prirodu.

I opet treba biti objašnjeno da stupanj čovjekove ljubavi određuje njegov ispravan odnos prema Meni… da će ljubav prepoznati Oca, Koji je (i) Sâm ljubav, i da će ljudsko biće onda težiti za Mnom sa ljubavlju i zazivati Me kao Moje dijete. Jedino tada (= kada čovjek uspostavi sa Bogom ovakav, ‘prisan’ odnos) se može govoriti o ‘religioznom/pobožnom’ načinu života, pošto će ovaj/ovakav način života zasigurno voditi nazad do Mene (= ‘religio’ = povratak Bogu, ponovno uspostavljanje izgubljenog odnosa između palog čovjeka i Boga). Ali sve dok sam Ja i dalje čovjekov udaljeni Bog i Stvoritelj Kojeg se, zahvaljujući Njegovoj moći, treba bojati, postoji jako malo izgleda da će Mi čovjek prići sa ljubavlju. On će samo ispuniti, formalno, stvari koje od njega zahtjeva njegova crkva. Njega jedino njegov odgoj motivira da se ponaša u skladu (sa ckrvenim zahtjevima) ali to neće garantirati promjenu njegovog unutarnjeg bića što je svrha i cilj (ovo)zemaljskog života.

Posljedično tome, ako vi ljudi doživite teške udare sudbine njihova namjera je jedino da vas učine živima (= da vas pokrenu), da napustite same formalnosti (= isprazne ceremonije i rituale) i počnete više razmišljati o Bogu, Koji vas je stvorio… da počnete razmišljati zašto živite na zemlji, i onda se dobrovoljno podredite sili Kojoj dugujete svoj život: pošto vaš ravnodušan/nezainteresiran odnos prema Meni neće rezultirati vašim duhovnim napretkom… Međutim, ako najozbiljnije želite saznati što vaš Bog i Stvoritelj od vas zahtjeva za vrijeme vašeg zemaljskog života, vi ćete to zasigurno i otkriti. Najprije trebate razmišljati o prirodi svoga Boga i Stvoritelja, i poriv da djelujete sa ljubavlju će se pojaviti (= u smislu, ‘biti će uzdignut’) u vama… jer to je Moj glas sa kojim Ja govorim vašoj savjesti i početno vam se objavljujem/obznanjujem.

Prateći glas vaše savjesti vi ćete Mi se približiti, i onda ćete također uspostaviti sa Mnom vrstu odnosa/veze koji/koja korespondira sa odnosom između djeteta i oca… Moj nježni glas će vas uvijek usmjeravati k akcijama ljubavi koje će vam donijeti svjetlo znanja i sa njime razumijevanje Moje prirode, Koja je sâma ljubav… Onda ćete ostaviti ‘isprazne ceremonije’ iza vas i postati živi u vašoj suštini i djelima. Vi više nećete obavljati/izvoditi formalna djela već ćete pored zemaljskog života započeti voditi drugi život… Vi ćete se zaputiti duhovnim putem, pošto ćete zahvaljujući svom novom životu ljubavi iznutra biti upravljeni k Meni.

I stoga vi znate kako je sve ono što teži ljubavi, što je poučeno od ljubavi i jeste aktivnost ljubavi, dobro i Meni prihvatljivo. Jer ljubav je pokazatelj istine a također i pokazatelj duhovne zrelosti čovjeka koji, kao Moj predstavnik, želi voditi svoje bližnje nazad k Meni. Sve dok i sam nema ljubavi njegove će propovijedi također biti bez snage: biti će to formalna, beživotna služba koja (ili ‘formalno, beživotno služenje koje’) nikome ne donosi dobrobiti pošto sam mu (= propovjedniku) Ja Osobno udaljen, pošto bivaju izgovorene samo isprazne riječi koje nikad ne mogu dosegnuti Moje uho. Samo će bliska veza sa Mnom uspostavljena/ostvarena kroz ljubav učiniti vaše razmišljanje, htjenje i djelovanje živima. Jedino tada ćete i sami postići život, jer sve dok ste bez ljubavi vi ste i dalje mrtvi.

I prema tome, sudjelovanje u ‘crkvenoj službi’ (= ceremoniji) je uvijek samo izvanjska formalnost, i tamo ne može biti ni govora o Mojoj prisutnosti sve dok vi ljudi jedino vjerujete samo u Boga i Stvoritelja ali ne pronalazite ispravan odnos prema Meni… Najprije morate doći/prići k Ocu kao djeca i sa povjerenjem pričati sa Mnom, jedino onda možete biti sigurni da sam vam blizu. A onda će i vaša vjera također oživjeti, pošto će ‘dijete’ uvijek težiti/nastojati ispuniti volju svoga oca. Ono neće više samo ispunjavati (= pridržavati se) izvanjske formalnosti već će svim svojim srcem žudjeti za Mojom prisutnošću, koju će također zasigurno i dobiti.

Ja jedino želim da oživite, da ostavite/napustite (ili ‘da se odreknete’) beskorisne navike i običaje koje su vas naučili da ih se pridržavate ali koje jesu i ostaju potpuno beskorisne za vašu dušu. Vi ćete Me biti u stanju voljeti jedino kada Me prepoznate kao svoga Oca, i jedino onda ćete ispuniti svrhu vašeg (ovo)zemaljskog života… jedino onda možete sazreti (= usavršiti se), što je uvijek postignuto jedino s ljubavi.

AMEN

Spread the Truth