Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

8662 (Borba princa tame protiv svjetla…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8662, 2 Studeni 1963

BORBA PRINCA TAME PROTIV SVJETLA…

Da će uvijek iznova biti potresen zid vjere, ne bi trebalo začuditi vas, Moje sluge na Zemlji, jer će se Moj protivnik uvijek sve žešće boriti protiv Istine i nastojati utrnuti svjetlo kroz koje će biti otkriveno njegovo istinsko biće. Ne smijete zaboraviti da on zna kako je njegovo vrijeme još kratko odmjereno, i zato je njegovo djelovanje posebno zastrašujuće, zato će se on nastojati svuda uplesti i prikriti (maskirati) se odjelom anđela svjetla, on će nastupiti isto kao i od Mene izabrani sluga, da odvede na stranputicu ljude koji povjeruju u njegov poziv. Vi ne slutite gdje ga sve možete naći, jer on se prikrada gdje god mu samo jedna postojeća zabluda (pogreška, zabuna) daje priliku… Gdje je zabluda, tamo je također njegovo područje (djelokrug), i tamo može ovladati ljudima i voditi ih sve dublje u zabludu. Vi ljudi se možete zaštititi od njega, samo ako se iskreno predate Meni, kada se povjerite Meni i Mene molite za zaštitu od njega. Ali, često vi sami ne prepoznajete opasnost, vi utvarate sebi da stojite visoko iznad zablude, a ipak ste duhovno obmanuti, jer upravo ovo samo-precjenjivanje je već duhovna oholost, koja protivniku pruža najbolju mogućnost uklizavanja… Uvijek iznova uzvikujem svima vama: Budite živi u vašoj vjeri… ne poravnavajte je, i ne dopustite da „Bogoslužje“ („Božja služba“) postane navika koja guši svaki život, jer ovo je velika opasnost za one koji vjeruju da su pozvani biti vođe njihovim bližnjima, koji sami udovoljavaju svim formalnostima, a iznutra su vrlo daleko od istinske, žive povezanosti sa Mnom, koja je ono što im prije svega daje pravo da se ubroje među Moje ovce, koje onda također čuju Moj glas i prepoznaju ga kao Očev glas. Znajte da Ja od svakog pojedinog čovjeka tražim (žudim) živu vjeru, da ne dopuštam da Me zadovolji mrtva vjera… nego da mora biti uspostavljena iskrena živa (djelotvorna) veza sa Mnom, u tihoj sobici, i da za to nisu potrebna nikakva javna organiziranja, jer ova će opet samo umanjiti predanost (pobožnost, svetost) a ne povećati je, kako vi pogrešno pretpostavljate. „Gdje je dvoje ili troje okupljeno u Moje Ime, Ja Sam među njima…“ Mislite na ovo obećanje i potpuno se zatvorite (odvojite) od svijeta, i tek kada im vi navijestite Evanđelje Ljubavi, onda ste okupili svoju zajednicu oko vas, ali izostavite (zanemarite) svaki izvanjski čin i praksu, i potom jedino pokušajte uspostaviti iskreni odnos sa Mnom… odnos djeteta prema Ocu… i uistinu, onda ću Ja Osobno biti s vama i ispravno voditi vaše misli, i vi ćete također prepoznati Istinu kao Istinu, a zabludu kao zabludu. Ne ugađajte sebi ekstatičnim stanjima, budite trijezni i uvijek jedino Meni okrenuti u iskrenoj Ljubavi, i uistinu, onda ćete također djelovati na blagoslov svih onih kojima donosite Moje Evanđelje. Ali, pazite da ne budete u volji Moga protivnika, kada od vas traži da izostavite svjedočenje (dokazivanje) Ljubavi… Onda ćete kao ishodište uvijek prepoznati onoga koji je neprijatelj svakog života i koji želi spriječiti da nađete put nazad k Meni, jer jedino kroz Ljubav se vi možete ponovno sjediniti sa Mnom… Stoga se sve što vas potiče na Ljubav mora slagati s Mojom voljom i biti blagoslovljeno od Mene… Ako se vama ljudima dakle, nameće (zapovijedanalaže) ograničavanje Ljubavne aktivnosti, ako ste spriječeni u molitvi za mrtve ili za vaše bližnje, onda znajte od koga potječu ti propisi ili doktrine, i onda također znajte da on još vlada nad vama, kada vi slijedite izvršiti njegov zahtjev… Ali, treba vam biti očigledno i jasno, da vam od Mene nikada neće biti nametnuto ograničenje Ljubavne aktivnosti, i svaka zauzimajuća (posrednička) Ljubavna misao će Meni biti ugodna i imat će učinak snage, koju prima biće na koje se odnosi ljubavna molitva… Ako ćete vi ljudi dakle prekršiti ovu najvažniju zapovijed Ljubavi, ipak morate jasno prepoznati tko stoji iza ovoga, tko vam podastire (poslužuje) takva pogrešna učenja (krivovjerja), i vi se morate boriti protiv njega i njegovog utjecaja, tako da se još iskrenije sjedinite sa Mnom, Koji ću vas zaista i zaštititi pred njim. Ali, znajte da vi ljudi sami njemu odobravate (dopuštate) njegovo djelovanje, jer ste već previše povezani s njim. Vi njemu odobravate preveliko pravo na vas, i on ga dobro koristi, tako da se vi sada teško možete osloboditi (odvezati) od njega… Ali, on je nemoćan protiv Ljubavi… Živite život u Ljubavi, dokažite (svjedočite) vašu nesebičnu Ljubav prema bližnjemu, nosite u Ljubavnom zauzimanju sve koji trpe nevolju na Zemlji i u onostranom, i protivnik vam se više neće moći približiti, jer protiv Ljubavi je on nemoćan… Ali, ne bojte ga se, budući da Sam Ja također i njegov Gospodar, nego se iskreno predajte Meni, a u povezanosti sa Mnom ćete također pronaći i potpuno oslobođenje od onoga koji je Moj i vaš protivnik.

AMEN

Spread the Truth