Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8654 (Svatko je u stanju čuti Boga govoriti…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8654, 24 Listopad 1963

SVATKO JE U STANJU ČUTI BOGA GOVORITI…

Baš kao što Sam izvorno govorio bićima koja su proizašla iz Mene kako bi im Sebe otkrio kao Stvoritelja i Oca, tako Ja danas govorim vama ljudima, koji ste baš ta bića… Svjetlo realizacije koje ste posjedovali u početku, budući ste bili savršeno stvoreni, vam više ne pripada u vašem ljudskom stanju, jer vi ste jednom sebe dobrovoljno razdvojili od Mene i prema tome ste iskoračili iz stanja svjetla u ono tame… No vi ste u vašem zamračenom stanju bijedni i Ja vam želim pomoći da postanete ponovno blaženo sretni i stoga vas ponovno moram prosvjetliti… Najprije vam moram govoriti i obavijestiti vas o Mojoj volji tako da vi kao ljudska bića možete živjeti u skladu s tom Mojom voljom. Jer stvar je, da ćete vi sebe ponovno prilagoditi zakonu vječnog reda, da ćete živjeti u skladu s Mojom voljom, koja od vas zahtjeva ispunjavanje zapovijedi ljubavi… Budući ste, na početku vašeg zemaljskog života, vi u potpunosti bez znanja vi morate biti obaviješteni u svezi značenja i svrhe vašeg zemaljskog života… Ali vi također morate biti obaviješteni o potpunoj istini, i to je razlog zašto vam se Ja Osobno obraćam kao Vječni Otac-Duh adresirajući duhovnu iskru u vama, koja prenosi Moju Riječ vašem intelektu kako bi o njoj razmišljali i tako, u skladu sa vašom voljom, ili joj udovoljili ili joj se još jednom suprotstavili. U početku, Moja vas je Riječ činila jako sretnima pošto ste tako prepoznali Moju ljubav koja sebe opet i iznova izražava u Riječi. Kada više niste bili u stanju čuti Moju Riječ, budući ste sebe zatvorili za moju iluminaciju ljubavi, vi ste takođe izgubili svo znanje i vaše je stanje postalo mračno i slabo i prema tome bijedno.

Usprkos tome, ako vi, kao ljudska bića, ponovno postanete prijemčivi za Moju iluminaciju ljubavi, onda ćete biti obaviješteni o Mojoj volji po kojoj samo trebate živjeti kako bi vam se Ja ponovno obratio kroz duhovnu iskru te tako, kroz Moju Riječ, opet primili znanje koje će vas usrećiti pošto ponovno ulazite u stanje svjetla. Moja se Riječ uvijek može čuti u vama ako to vaša volja dopusti, jer veza između Mene i vas će zauvijek ostati na Mojoj strani, jedino ju vi sami možete promišljeno prekinuti time što ćete se svjesno okrenuti od Mene, ali mogućnost slušanja Mojeg glasa postoji za svakog od vas ljudi, i svatko ju treba iskoristiti, jer sa Mojom Riječju on također prima snagu živjeti svoj život na Zemlji u skladu sa Mojom voljom. Uslijed vaše ogromne udaljenosti od Mene, kojoj ste težili svojom vlastitom voljom, vi ste izgubili znanje i razumijevanje da ste sposobni komunicirati sa vašim Bogom i Ocem direktno, da možete ući u razgovor sa Njime, da će On odgovoriti na vaša pitanja i da Mu možete predstaviti sve vaše misli i u svako vrijeme komunicirati sa Njime. Pa ipak, ako vas ljudi o tome obavijeste, vi nećete vjerovati i ismijavat ćete ih kao one koji pričaju fantazije i na taj način vi gubite svaki dar snage koji vam je osiguran Mojom Riječju. I jedino ako vi to sami isprobate, ako, nakon iskrene molitve, tiho slušate naunutra, će vam glas nježno govoriti i biti ćete sretni, jer onda ćete biti dodirnuti Mojom Očevom ljubavlju koja vam želi sebe otkriti kako bi također stekla vašu ljubav.

Ipak samo je nekolicina onih koji ovo probaju, jedino nekolicina žude za Mojom komunikacijom, i jedino nekolicina vjeruje da se Ja Osobno približavam ljudima kako bi ponovno demonstrirao direktnu vezu s njima, pošto Me oni trebaju prepoznati kao njihovog Boga i Oca, Koji je potpuno savršen i također namjerava voditi ljude prema savršenstvu. Ali ovo znanje o Mojoj direktnoj komunikaciji mora biti prihvaćeno sa vjerom, jer ono jedino može biti djelotvorno ako je čovjek, kroz življenje života ljubavi, zadobio vjeru da Otac govori Svojem djetetu. Jedino onda će on također biti u stanju prepoznati rezultate Mojih Riječi kao istinu, i jedino onda će ih njegova duša iskoristiti i napredovati u svom razvoju. Međutim, vi ljudi bi uvijek trebali imati u vidu kako će Moje Riječi (= Moje govorenje) uvijek biti više vjerojatne nego potpuna šutnja na strani vašeg vječnog Oca… Jer Moja je temeljna priroda ljubav, i vi ste proizašli iz te ljubavi… Ljubav, međutim, uvijek traži kontakt sa onime što je proizašlo iz nje. Iz tog razloga će glas Moje Riječi biti uvijek više vjerojatan nego Moje zavijanje u tišinu i to da Sebe nikad ne otkrijem kao voljenog Oca… Jer Moje bi se savršenstvo moralo dvoumiti ako ne bi imao milosrđa nad svim Mojim živim tvorevinama koje borave u tami, i ovo milosrđe radi toga sebe ukazuje činjenicom da Ja puštam svjetlu zasjati u tami… A ovo svjetlo je Moja Riječ koja vam je prenešena/saopćena odgore, to je zračenje Moje ljubavi koja jedino zahtjeva otvoreno srce kako bi mogla postati djelotvorna u vama.

AMEN

Spread the Truth