Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

8630 (Potpuno podlaganje volje Božjoj volji…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8630, 29 Rujan 1963

POTPUNO PODLAGANJE VOLJE BOŽJOJ VOLJI…

Kada vi vašu volju u potpunosti podložite Mojoj, onda vi također morate u sebi imati Moju volju, vi onda možete jedino ispravno razmišljati, te činiti i govoriti ono što je Moja volja… Stoga se puni povjerenja prepustite ovom Mojemu uvjeravanju, da vi uvijek vršite jedino Moju volju, posebno onda, ako vi želite biti aktivni za Mene i Moje Kraljevstvo. Svjesno podlaganje vaše volje Mojoj volji, također je dokaz vaše spremnosti da Me iznova u potpunosti priznate… Vi onda napuštate svaki otpor, i opet voljno pripadate Meni, od Kojega se vi nikada ne bi ni mogli odvojiti, budući ste vi snaga isijana iz Mene, koja se neopozivo mora vratiti Meni, kao svome Ishodištu. A ako vi sada više niste Meni-protivne volje, onda će i vaš zemaljski put biti opet uklapanje u Moj zakoniti red,  i vi onda više ni ne možete griješiti, baš zato što je vaša volja sada također i Moja. I zato vi također možete ići vašim zemaljskim putem bez brige da je on pogrešno usmjeren, budući je Moja volja u vama, bez da je ona od strane Mene bila prisilno usmjerena. Predaja Meni, svjesno podlaganje vaše volje Mojoj, jamstvo je za ispunjanje vašeg zemaljskog zadatka, čak i ako uvijek iznova vama prilaze kušnje kroz Mojega protivnika, kojima ćete se vi oduprijeti, jer vas Moja volja vodi u vašem razmišljanju i vi prepoznajete njegove spletke, on stoga više nema moć nad vama. I tako vas više ne trebaju plašiti nikakve teške životne situacije, jer ću ih Ja uvijek znati otkloniti (popraviti), jer vi sebe potpuno predajete Meni, a ova predanost vam također osigurava Moju stalnu skrb, tako da se vi više ne trebate bojati, što god vama prilazilo (što god na vas nadolazilo). I vjerujte da su i vaše misli uvijek ispravno usmjerene, jer svjesno okretanje Meni čini da vama također stalno pritječu takve misli kakve su pune blagoslova, a od vas će također biti i prepoznate kao ispravne. I vi ćete uvijek jedino hvatati ispravne misli i htjeti ih dovesti do izvršenja, vi ćete se iznutra braniti od svake misli koja vam nije pritekla od Mene, jer je to učinak vaše promjene volje… podlaganja vaše volje Mojoj… da sada Ja Sam mogu djelovati u vama, da Ja vama dajem ispravne misli, i vi ste onda uvijek aktivni jedino u Mojoj volji. A ovo podlaganje volje Mojoj, preduvjet je za službu nositelja svjetla, jer on treba razdjeljivati Istinu, a ovaj zadatak zahtijeva i određenu razboritost i brižljivost (pomnost, opreznostnepristranostobjektivnost), on ne može biti izvođen bez plana… uvijek mora biti i ostati odlučujuća Moja volja, koja sada međutim sasvim sigurno ispunjava i Mojega slugu, pa je on otuda i osposobljen za svoju službu. Ja Osobno želim djelovati u njemu, a ne mogu upotrijebiti nikakav otpor, Moj vinogradarski radnik mora biti potpuno jednake volje sa Mnom, što međutim i jamči njegova predanost Meni. Ali, vi se onda ne trebate plašiti nikakve odgovornosti, jer ovu Ja Sam snosim za vas, budući ste vi sebe potpuno Meni povjerili, i ušli ste u Moju volju. I tako ću vas Ja uvijek iznova iznutra poticati da budete aktivni za Mene i Moje kraljevstvo, jer je ovo tako hitno potrebno u posljednjem vremenu prije Kraja, kada je čovječanstvo u najvećoj opasnosti da propadne u tamu duha, i može mu se pomoći jedino prinošenjem jasno obasjavajućeg svjetla… kojeg ono doduše također još može odbiti, ali ipak pojedincima još može donijeti spas od propasti. A ovaj rad za Mene može biti uspješan jedino onda kada čovjek sebe stavi u potpunosti u Moju službu, i preda svoju vlastitu volju, kako bi bio aktivan jedino u Mojoj volji. Onda se međutim on ne treba ni plašiti da bi njegova volja i djelovanje mogli biti pogrešni, on će uvijek postupati jedino tako kako odgovara Mojoj volji, jer je on predao svaki otpor, i Ja sada stoga Osobno mogu u njemu djelovati. I njegov će rad biti uspješan, on će govoriti namjesto Mene, on će ljudima donijeti ono što Ja smatram nužnim za njihovo zdravlje duše, i on će se uvijek moći prepustiti Mojemu vodstvu, jer Ja prihvaćam volju okrenutu Meni, jer Mi ona također dokazuje potpuni povratak bića, koje se jednom u slobodnoj volji odvojilo od Mene… Njegova volja je sada Moja, iako on jest, i do u svu vječnost ostaje potpuno slobodan.

AMEN

Spread the Truth