Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8626 (Ljudima nedostaje ljubavi i vjere…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8626, 25 Rujan 1963

LJUDIMA NEDOSTAJE LJUBAVI I VJERE…

Ljudi nastavljaju udaljavati sebe od Mene čak još dalje, oni žele vjerovati manje i manje, jer pošto ne žive život Ljubavi oni isto tako ne mogu postići živu vjeru a mrtva vjera je kompletno beskorisna, budući će se oni nje lagano odreći kada trebaju priznati da li su za ili protiv Mene. Jer ljudi će morati donijeti ovu odluku, bez obzira da li će ona biti zahtijevana od njih od strane zemaljskih vlasti ili kao rezultat grubih udaraca sudbine, kada im jedino ispravna odluka može osigurati pomoć u zemaljskoj nedaći. Bez vjere oni su izgubljeni, jer onda pripadaju Mojem protivniku, koji želi uništiti svaku vjeru čovječanstva u Boga i Stvoritelja. Jedino život Ljubavi će rezultirati u živoj vjeri, i onda više neće biti daljnje opasnosti da se padne žrtvom Mojem protivniku. Jer živa vjera uspostavlja vezu sa Mnom i bilo koja nedaća može biti uklonjena budući ljudsko biće vjeruje u Moju moć da to napravim, i također jer je on uvjeren da će Me Moja Ljubav odrediti (u smislu, ‘da odlučim’) da pomognem. Ipak ljudi kojima potpuno nedostaje vjere u Biće Koje je puno Ljubavi, mudrosti i sile se mogu nazvati jadnima i bijednima. Jer čak ako su oni brzo pomognuti od strane Mojeg suparnika u zemaljskim nesrećama njihove će duše unatoč tome biti neopozivo izgubljene, jer oni su ostavili svaki kontakt sa Mnom i prema tome su beznadeđno podređeni njemu. I mnogi ljudi će morati očekivati ovu sudbinu da su potpuno kontrolirani od strane Mojeg protivnika i također će morati dijeliti njegovu sudbinu na kraju Zemlje, tako da će oni… kada  je on postavljen u okove (Otkrovenje 20:1, 2)… biti iznova prognani u tvorevine Zemlje i moraju putovati stazom kroz ove nove tvorevine još jednom.

Ipak ovo se događa u skladu sa voljom svake pojedinačne duše, i ništa ne može biti učinjeno za njihovo spasenje drugo nego da se ljudima nastavi propovijedati Evanđelje Ljubavi, da im se kaže što ih očekuje ako žive bez Ljubavi i prema tome također bez vjere. Opet i iznova će ljudi biti dozvani; opet i iznova će oni biti pozvani okrenuti njihova leđa svijetu i stupiti u duhovne sfere… Opet i iznova će oni biti podsijećani na svrhu njihova zemaljskog života tako da ne mogu tvrditi da su bili sasvim bez znanja. Treba priznati, oni neće dati pouzdanje vašim riječima ali oni isto tako neće biti ostavljeni bez upozorenja, jer Ja ću nastaviti prelaziti njihovom stazom i posredstvom nesreća pokušati promijeniti njihovo razmišljanje… pošto mogućnost mijenjanja njihove volje i dalje ostaje sve do smrti i ni jedna prilika neće biti propuštena. I stoga biti će neprestana borba za svaku dušu koju Moj protivnik želi zadržati. I ako vi, Moje sluge na Zemlji, jedino uspijete uvjeriti vaša bližnja ljudska bića da vjeruju u Boga i Stvoritelja iz Čije Sile su potekli… ako jedino uspijete motivirati ih da vrše djela Ljubavi, onda također postoji mogućnost da će oni naučiti steći vjeru, da će oni ozbiljno razmisliti o tome… posebice kada trebaju prepoznati prolaznu prirodu zemaljskih stvari i započnu čeznuti za vječnim vlasništvima.

Svaka promjena uma može značiti spasenje za ova ljudska bića, a osoba može i dalje promijeniti njegov um sve dok ne umre. To je zašto vi, Moji pomagači, ne bi trebali ostaviti ni jedan kamen neprevrnutim kako bi probudili u ljudima vjerovanje u Silu Koja je puna Ljubavi i želi ponovno zadobiti sve ljude za Sebe… Vi ih također trebate obavijestiti o činjenici da ste vi u direktnom kontaktu sa ovom Silom i da vam Ona dostavlja sveobuhvatno znanje (tj. ove Objave) koje razjašnjava stvarnu svrhu postojanja ljudskog bića. Uvijek postoji mogućnost da će osoba odgovoriti i slušati vas, i u tom slučaju on je već zasigurno spašen, jer čim Sam mu Ja Osobno sposoban govoriti on će se sa tim (govorom tj. Riječju) osjećati afektiran i formirat će mišljenje… To je zašto vam je opetovano naloženo da radite marljivo; to je zašto Ja neću prestati nastojati privući Ljubav duša koje su i  dalje udaljene od Mene. To je zašto ljudi često trpe veliku zemaljsku nedaću kako bi ih motivirao na vršenje dobrodušnih akcija za njihova bližnja ljudska bića. I onda nije beznadežno, jer svako djelo Ljubavi povezuje ljudsko biće sa Mnom i istovremeno ga razdvaja od Mojeg protivnika. Ako bi ljudi samo vjerovali da ih jedino Ljubav može izbaviti od neprijatelja njihovih duša… da bi im Ljubav također podarila shvaćanje i mogla bi im zadobiti živu vjeru, čak u Iskupitelja Isusa Krista. A živa vjera u Njega predstavlja konačno izbavljenje od grijeha i smrti… Ljubav se, međutim, ohladila i prema tome je vjera također iščezla, a ni jedna osoba ne može postati blažena bez Ljubavi i vjere, bez Ljubavi i vjere Moj protivnik i dalje vlada nad njegovom dušom i ona ne može ući u život koji traje zauvijek.

AMEN

Spread the Truth