Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8622 (Nedokučivost Božanstva…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8622, 21 Rujan 1963

NEDOKUČIVOST BOŽANSTVA…

Trebali bi vjerovati da ćete vi ljudi vječno biti nesposobni dokučiti Moju temeljnu prirodu. Nije moguće dovesti vas do shvaćanja što Sam Ja u suštini, jer vaše razmišljanje je i dalje ograničeno, i stoga vi ste nesposobni za shvaćanje beskonačnog. Beskonačan je, međutim, Duh za Kojeg ste vi stvorili izraz ‘Bog’. A što je ovaj Duh u Sebi Samome vam isto tako ne može biti objašnjeno, budući On nema oblika a vi uvijek zamišljate sve u postojanju kao formu… posebice kada ono ima bivstvo, stoga kada to posjeduje volju koja razmišlja (tj. umnu volju). Ja, međutim, sasvim izvjesno postojim ali nisam zamisliv u nijednom obliku… Ja Sam neograničena snaga Koja djeluje bez ograničavanja… I time ova snaga prožima cijeli svemir, Ona prožima svaku fizičku i duhovnu tvorevinu. I Ona uvijek i zauvijek djeluje u zakonskom redu… Jer volja koja razmišlja usmjerava ovu duhovnu snagu u skladu sa planom u Ljubavi i mudrosti. Ova ‘volja koja razmišlja’ vam daje pravo da zamislite Biće, vi jedino ne možete dati ovom Biću oblik nego trebate smatrati sve što je vidljivo vama i svim duhovnim tvorevinama kao ispunjeno od strane Moje snage Ljubavi… od strane Mojeg Duha… sa Kojim ste vi, međutim, sposobni uspostaviti mentalni kontakt, budući Sam Ja Biće koje razmišlja.

Moja temeljna priroda, Moj Duh, Moja Ljubav, Moja snaga… sve je isto. Sve-prožimajuća snaga je Bog… Ljubav u sebi je Bog… Duh je Bog. A ipak Bog je Biće, jer volja koja razmišlja određuje kako Ljubav, snaga, Duh izražavaju sebe, ona odlučuje Moju svaku vladavinu i aktivnost. I kroz snagu Ljubavi je raspršila sebe u bezbrojne sićušne čestice… svaka sićušna čestica je iznova ista kao Ja Osobno: duh sa istim karakteristikama kao Ja Osobno, jedino iznimno mali… a ipak moćan, jer on je opet nositelj Samog vječnog Božanstva ili ne bi mogao nastaviti postojati ako ne bi bio prožet od strane Moje snage Ljubavi. I stoga ljudsko biće može doista sebe porediti sa Mnom Osobno, budući ste vi svi slike Mene Samoga. Unatoč tome vi ste konačna bića, vi ste dio Mene na kojeg treba gledati kao na konačnog sve dok ste i dalje nesavršeni. Jednom kada iznova postanete savršeni, kao što ste bili u početku, onda će se također iznova dogoditi stapanje sa Mnom, i onda će biti lakše za vas formirati pojam Božanstva, premda Ja jesam i ostati ću nedokučiv za vas u Mojoj najunutarnijoj prirodi. Ali onda vi više nećete primjeniti ograničene standarde kao što to činite kao ljudska bića i koji su razlog za vaše često obmanjujuće razmišljanje.

Ja Sam Duh, to jest, Ja Sam Biće koje nije zamjetno vašim ljudskim osjetilima ali Koje unatoč tome postoji… Koje je, međutim, Biće budući vi možete prepoznati značenje i svrhu u svemu što Sam doveo u postojanje i stoga dolazite do logičnog zaključka o Moći koja je sposobna razmišljati i htjeti (Rimljanima 1:19, 20). Prema tome vi bi trebali kontaktirati ovu Moć Koja od strane vas ne može biti zanijekana. Jer jedino ova veza, sjedinjenje, čini da shvatite kako ste vi isti u vašoj temeljenoj prirodi… I kada vam ova Moć govori, onda se ona ne obraća vašoj izvanjskoj čahuri… tijelu… nego onome što je iznutra ove čahure, što vas karakterizira kao Božansku sliku: vašeg duha, koji je stoga proizašao iz Mene (koji vam je bio dan) i dio je Mene… kojeg ste vi jednom odbacili i koji vam je iznova bio dan kao sićušna iskra za vaše postojanje kao ljudsko biće, drugim riječima: Ja govorim vječno besmrtnom dijelu vas, Ja govorim onome što pripada Meni Osobno, što je bilo isijano iz Mene Osobno kao malena iskra i sklanja se u vašem ljudskom pokrovu, što je opet jedino dokaz da Sam Ja Osobno želio iznova pronaći Sebe u vama, Mojim živim tvorevinama, i stoga vi ćete također ostati nerazdvojivo povezani sa Mnom, budući je Moj Duh nedjeljiv… Budući Moja snaga Ljubavi jamči vaše postojanje, budući vi nikada opet ne možete prestati postojati, jer vi ste Moja isijana snaga koja se, u skladu sa vječnim zakonom, mora iznova povratiti izvoru snage.

Vi ćete jedino razumjeti sve ovo u stanju savršenstva, vaše razmišljanje više neće biti ograničeno nego ćete vi također znati da Sam Ja Biće Kojem sva vaša Ljubav pripada, vi ćete znati da Sam Ja Ljubav Osobno (1 Ivanova 4:8, 16), i vi ćete shvatiti zašto ste bili nesposobni dokučiti sve ovo kao ljudsko biće. Jer sve dok vas Ja Osobno… Moj Duh… Moja Ljubav, ne mogu u cjelosti zaposjednuti budući ste i dalje nesavršeni Ja vas ne mogu prožeti tako da ste vi isto tako svijetleći prosvjetljeni. Ipak Ja Sam aktivan u vama, koliko god je to moguće, koliko god to vaš stupanj zrelosti dozvoljava… darujući vam uvijek više svjetla, tako da ćete jednog dana vi doseći savršenstvo.

AMEN

Spread the Truth