Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8615 (Pogrešno prikazivanje Boga… Kriva ideja…)

Print Friendly, PDF & Email

Berha Dudde, Br. 8615, 13 Rujna 1963

POGREŠNO PRIKAZIVANJE BOGA …. KRIVA IDEJA…

Puno krivih ideja (zabludã) je rašireno svijetom, a ljudi ne čine ništa za to da dođu u posjed Čiste Istine, ravnodušni su prema svemu što bi trebalo biti najbitnije u zemaljskom životu: saznati nešto o duhovnom kraljevstvu, o njihovom Bogu i Tvorcu i o Njegovoj Volji …. Pa i usprkos tome što Ja misaonim putem uvijek nanovo djelujem na njih, pored neistine Istina se ne uspijeva probiti, jer u neistini Mene se ne može spoznati kao sasvim savršeno biće, i Ja sam ljudima najčešće predstavljen kao sudac koji kažnjava, kao Bog osvete Koji je samo spreman na odmazdu za sve jer su grješni.

I stoga oni niti ne streme takvom jednom Bogu, udaljenost između Mene i ljudi ostaje ista, i pored toga što bi ona u zemaljskom životu trebala biti smanjena i na kraju skroz dokinuta. A sve što Ja sudbinom dajem da se ljudima dogodi kako bi ih ponukao na razmišljanje i okretanje ka Meni, prije se smatra dokazom toga da nema Boga, pošto oni ne mogu shvatiti da bi uz Boga Ljubavi ljudi morali patiti. I oni Ga zato ne mogu spoznati, pošto su skroz krivo učeni, jer ne znaju ništa o razlogu njihovog ljudskog postojanja i konačnom cilju čovjeka. Oni mogu biti ispravno naučeni, no ne prihvaćaju ništa, jer je u njima još unutarnji otpor prema Meni, sve dok nisu aktivni u Ljubavi ….

A Ljubav se ohladila, ljudima vlada samoljublje a time i onaj koji je tu ljubav u njih usadio, a to je Moj protivnik i još će vječno(st) to i ostati. Stoga će iz njega uvijek izlaziti samo neistina, dok ću Ja ljudima dostavljati Istinu ….

No čovjek sâm odlučuje prihvaća li neistinu ili Istinu …. Niti Moj protivnik niti Ja nećemo ga prisiljavati. No zbog još ne(sa)zrelog bića čovjeka, Moj protivnik ima daleko više uspjeha, posebno u zadnje vrijeme pred Kraj, kad neistina prevladava, i Istinu prihvaća samo malo ljudi.  Jer neistina je otvoreno zastupana od strane mnogih duhovnih smjerova i crkvenih organizacija …. dok Istina uvijek ima za pristalice ljude čija je volja ozbiljno usmjerena njihovom Bogu i Tvorcu, a oni putem te volje stupaju u vezu sa Mnom i od Mene Sâmoga primaju Istinu. Sve dok ljudi još dvoje Moju ogromnu Ljubav, Mudrost i Moć, još ni nisu u Istini.

Lažna učenja proizlaze od Mog protivnika, a on će Moje Biće uvijek predstavljati iskrivljeno, i sprječavati će ljudsku Ljubav prema Meni …. On će Me ljudima predstavljati kao biće od kojega mora strahovati, a takvom biću oni nikada neće stremiti niti mu se predati. A Ja želim jedino Ljubav Mojih stvorenja, i stoga im moram dostavljati Čistu Istinu u Kojoj Me i mogu prepoznati kao skroz savršeno Biće, Kojem će onda oni i dati ljubav.

Neistina ljude navodi na skroz krivo razmišljanje …. Jer kad im se kaže da Ja od njih zahtijevam određene postupke i običaje, da si putem toga mogu osigurati blaženost, to je žestoka neistina, pošto ljudi nikada od Mene nisu ocjenjivani s obzirom na ispunjenje zemaljski danih zapovjedi, nego jedino Ljubav ima vrijednost pred Mojim očima. A Ta Ljubav, Koju sam Ja Sâm naučavao kad Sam hodio Zemljom, isto se naučava, ali ju se ne predstavlja tako bitnom, inače bi ju se više prakticiralo od strane onih koji vjeruju da žive u skladu s Mojom Voljom. Jer nebrojeni su ljudi koji svoje crkvene obaveze savjesno ispunjavaju, pa i pored toga vode život lišen Ljubavi ….

Svi vi biste se trebali zamisliti nad tim da su svi ti ljudi u zabludi, sa kojom se Istina jedva nositi, jer oni ne odustaju od svoje zablude koju bi međutim prepoznali kao takvu kad bi zapovijedî Ljubavi kao prvo ispunjavali, jer tad bi se i u njima zasvijetlilo, pošto Ljubav u njima pali svjetlo. A da su tê Moje zapovijedi ispunjene kao najbitnije, u svijetu uistinu ne bi bilo takvog zla, jer od svakog čovjeka ono može biti prepoznato, ne bi bilo mržnje niti neprijateljstva među narodima, bio bi mir i spokoj, jer to je rezultat života u Ljubavi ….

Ali čitav svijet je uskomešan i vidno podređen Sotoni, što je opet dokaz za to da je baš ta zabluda rasprostranjena cijelim svijetom i da Istina nalazi slab pristup ljudima. Jer neistina je javno priznata i zastupana kao Istina …. Jedino Sâma Ljubav u Sebi nosi Istinu, sve drugo što se zastupa kao bitno, ali je bez Ljubavi, može biti samo neistina, pošto proizlazi od Mog protivnika, koji će ljude uvijek sprječavati da djeluju u Ljubavi, da ne bi spoznali Istinu, da Mene Samoga ne bi mogli spoznati i pružiti Mi ljubav, Koja ujedno i predstavlja oslobođenje od njega.

Vjerujte ljudi, da je nad vama nadvijena duhovna tama, da je vaše razmišljanje zavedeno, i prihvatite Čistu Istinu kad vam je ponuđena od Mojih glasnika, koji vam dostavljaju duhovno blago koje je proizišlo od Mene Samoga i koje će u vama zapaliti žarku svjetlost, jer u Istini spoznajete Mene i Moje Biće i u vama će se rasplamsati Ljubav, Koja vas opet spaja sa Mnom.

Samo provjeravajte sve što vam je predstavljeno kao Istina, da li vas potiče na Ljubav, i to prihvaćajte …. Ali vaše vrijeme nemojte gubiti vanjskim postupcima i običajima koji se ne mogu smatrati djelima Ljubavi i koji su stoga potpuno bezvrijedni za vaše duše, jer takvo postupanje Ja ne gledam, Ja gledam samo u ono na što vas potiče Ljubav, jer jedino to vašoj duši donosi korist za vječnost ….

Samo razmislite o tome kakvo je stanje u svijetu, kako su sva nastojanja i namjere ljudi usmjerena samo na zemaljska dobra. No vi ste na Zemlji u svrhu pripreme za duhovno kraljevstvo …. Dakle vaše razmišljanje je sasvim izvjesno krivo usmjereno, a to je djelo Moga protivnika. I sve dok živite (tako) krivo, u krivom ste razmišljanju, daleko ste udaljeni od Istine …. i stoga ću vam uvijek iznova nastojati dostavljati Istinu …. a blažen onaj tko ju prihvati kad mu je ponuđena.

AMEN

Spread the Truth