Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8611 (Zauzimanje za duše u onostranom… I.)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8611, 9 Rujan 1963

ZAUZIMANJE ZA DUŠE U ONOSTRANOM… I.

Ja opetovano naglašavam kako ljudi i dalje žive u prevelikoj tami i da im stoga treba biti zapaljeno svjetlo. Ali mnogo je toga okarakterizirano kao svjetlo što će prije (ili ‘skoro sigurno’) povećati tamu. Jer iz Mojeg neprijatelja proizlaze obmanjujuća svjetla i prenijeta/emitirana su ljudima od strane duhovnih sila koje nemaju ovlaštenje podučavati ali koje sebe izražavaju tamo gdje je uspostavljen kontakt sa duhovnim svijetom u kojeg se mogu umiješati nezreli duhovi, budući uvjeti koji osiguravaju prenošenje čiste istine još ne postoje… Moj neprijatelj će uvijek imati za cilj ne izgubiti svoje sljedbenike, i prema tome će pokušati spriječiti ljude da vrše ljubavlju-ispunjenu aktivnost bilo koje vrste. On će prije svega pokušati spriječiti duše da napuste bezdan, da iz tame izađu na svjetlo. Tako će on učiniti sve što je potrebno kako bi spriječio da duše budu oslobođene iz bezdana, ako su ušle u kraljevstvo onostranog a da još nisu pronašli vjeru u Isusa Krista. Takvim se dušama može pomoći jedino kroz ljubavlju ispunjeno zauzimanje pošto to znači sigurno izbavljenje od propadanja u bezdan, od najgore moguće tame… Ali to je ono u čemu on želi spriječiti ljude, pošto je ljubavlju ispunjeno zauzimanje jedino sredstvo za snaženje volje tih nesretnih duša, tako da one postanu prijemčive za učenja koja im u kraljevstvu onostranog daju duhovni vodiči…

Svim neiskupljenim dušama nedostaje snage da unaprijede njihovu situaciju. One zavise o ljubav(lju)-(ispu)n(jen)om zauzimanju ljudi koje im zauzvrat daje snagu bez ikakve vrste obaveze… Ni jedno biće neće biti sposobno zauvijek odbijati ljubav, i to je ono što neprijatelj želi spriječiti…

Ako ljudsko biće dobrovoljno prihvati biti podučeno od strane duha unutar sebe, on će uvijek primiti istinsko razjašnjenje… Ali ako je djelovanje duha u ljudskom biću sumnjivo, ako on ne primi znanje direktno od Mene već od bića u duhovnom kraljevstvu koja on sam ne može kontrolirati, on treba biti jako oprezan i najozbiljnije istražiti da li dana/priopćena znanja korespondiraju sa istinom… Jer onda on sa lakoćom može postati Sotonin pomagač ako širi duhovno znanje koje proturječi istini. Lako je dokazano da li čovjek kao vodilju koristi ljubav… Da li korespondira sa Mojom ljubavlju i mudrošću zanijekati pomoć nesretnom ljudskom biću? Da li bi Ja dozvolio da biće, koje žudi za iskupljenjem i svjetlom, ostane zatočeno u Sotoninim pandžama?

Jedino volja bića odlučuje da li ono prihvaća pomoć, ali pomoć nikad neće biti zanijekana, Sotoni nikad neće biti podarena ta sila, jer Ja nikad neću prokleti/osuditi već uvijek jedino nastojim izbaviti duše iz bezdana. A ovo se spasenje… ako je sâma duša preslaba… može jedino dogoditi posredstvom snage ljubavi koja je bijednim dušama dodjeljena od strane ljudi ili od strane svjetlosnih bića… I ljubav(lju)-(ispu)n(jen)o zauzimanje od strane nekog na Zemlji ima učinak snage koji koristi duši i snaži njezinu volju… no volji će se duše udovoljiti. Činjenica da se Moj čin Spasenja nastavlja u onostranom je utemeljena na Mojoj ogromnoj ljubavi spram svih Mojih živih tvorevina… Opet i iznova ću pomoći palim bićima uspeti se, iako poštujem njihovu slobodnu volju.

Čovjekova ljubav na Zemlji za takve neiskupljene, nesretne duše je pritok/strujanje snage koja dodiruje duše i može stimulirati njihovu volju da prihvate poduke koje su oni također u stanju primiti u duhovnom kraljevstvu, koje im najprije osiguravaju blijedo/nejasno svjetlo koje će se pojačati srazmjerno njihovoj voljnosti da prihvate poduke. Moja ljubav nema kraja, ona se također odnosi na te duše, i Ja nikad neću dozvoliti neprijatelju da ih zaustavi kada traže put koji vodi ka svjetlu… Zato Ja neprestano povjeravam te duše ljudima tako da ih se mogu prisjetiti u tihom zauzimanju i doista, ni jedna duša neće biti izgubljena koje se netko prisjetio u ljubavlju ispunjenom zauzimanju.

Propovijedati ljudima ispraznost zauzimanja za duše u onostranom je doista sotonska doktrina. Ovo učenje nije moglo proizaći/doći od Mene pošto je potpuno protivno Mojem planu Spasenja, koji uključuje kraljevstvo onostranog, i svatko na Zemlji može sudjelovati jednostavno kroz ljubavlju ispunjeno zauzimanje…

Opet i iznova vam moram reći kako bi vi mogli iskupiti sve stanovnike pakla vrlinom zauzimanja (za druge/njih)… Jer Moj neprijatelj je nemoćan pred licem ljubavi, ljubav će ščepati iz njegovih ruku svaku dušu koju bi on želio zadržati zarobljenom… U poredbi sa ljubavlju on nema snage, i stoga želi spriječiti ljude da djeluju sa ljubavlju time što laže vama ljudima u svezi učinkovitosti vaših ljubavlju ispunjenih/potaknutih zauzimanja za druge. I on pronalazi voljne ljude koji prihvaćaju takvu pogrešku i revno ju potvrđuju kao istinu… I ako bi ovi ljudi uzeli u obzir kako njihove doktrine potpuno proturječe Mojoj ljubavi i mudrosti, oni bi uskoro sami shvatili njihovu pogrešku, jer Ja ću uvijek pokušati iskupiti a nikad osuditi/prokleti duše. I svako ljudsko biće koje je voljno voljeti će Me podržati u ovom činu Spasenja tako da Ja, poradi njihove ljubavi, mogu podariti snagu a ipak ne djelovati protivno zakonu vječnog reda.

AMEN

Spread the Truth