Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8609 (Razlog za djelo transformacije…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8609, 7 Rujan 1963

RAZLOG ZA DJELO TRANSFORMACIJE…

Naći ćete rastuće više razumljivo da će se golema promjena morati dogoditi, koja će uključiti ljudski duhovni baš kao i njihov zemaljski život… Jer stanje koje su dosegli može jedino biti poboljšano pomoću masivne intervencije, i premda će se ova dogoditi na zemaljski način to će također rezultirati u duhovnoj promjeni… Jer sve je postalo nesređeno/nezakonito, ljudski duhovni razvoj je došao do zastoja i u mnogim se slučajevima može zamjetiti čak nazadovanje, otud Zemlja jedva da više ispunjava njezinu svrhu i treba proći kroz transformaciju… zakonski red mora iznova biti obnovljen, svim duhovnim supstancama mora biti dodjeljeno mjesto koje korespondira sa njihovim stupnjem zrelosti ili razvoja. I ljudi posebice moraju sebe iznova integrirati u ispravan red ako će jednog dana postići cilj: postati savršeni u skladu sa njihovom svrhom… Kada bi vi ljudi bili sposobni imati jedan pregled duhovnog baš kao i zemaljskog kaosa koji trenutno prevladava na Zemlji, vi, također, bi shvatili da je jedini izlaz ogromna promjena, ipak većim dijelom vi ste duhovno neprosvjetljeni i nemate ideju u svezi vaše stvarne svrhe postojanja. Ovo je već udio niskog duhovnog nivoa, jer vi ne činite ništa da zadobijete malo svjetla po pitanju toga zašto živite na Zemlji. I vi  također odbacujete vaša bližnja ljudska bića kada vas oni žele prosvjetliti o tome. Sve je postalo nesređeno/nezakonito budući sama slobodna volja ljudi opoziva red, sa rezultatom da su sve još razvijajuće duhovne supstance nesposobne napredovati, budući ljudi spriječavaju to da one služe a ipak one mogu napredovati jedino putem služenja… Prema tome Božanski red mora biti iznova obnovljen jednog dana, i sve se mora uklopiti u ovaj zakon… Ljudi moraju dobrovoljno živjeti unutar Božanskog reda, onda će oni također pomoći duhovnim supstancama i dalje zavezanim unutar djela stvaranja ispuniti njihovu funkciju služenja, one će biti prikladno korištene i na taj način se također polako uspinjati. Svatko tko je duhovno prosvjetljen, tko je, kroz život Ljubavi, probudio duh unutar njega u život, će prepoznati neodloživu situaciju i također će potpuno razumjeti djelo transformacije, koje će uskoro biti sprovedeno na Zemlji, jer on zna da nema drugog izlaza, on zna da su svi duhovi usred procesa povratka, da je ovaj došao do zastoja i da se nešto hitno mora dogoditi tako da se ovaj proces može nastaviti sa obećavajućim rezultatima.

Vrijeme podareno za razvoj duhovnih bića je došlo do kraja, i time sve ono što je podbacilo kada je doseglo stanje slobodne volje mora započeti proces razvoja iznova sukladno njegovu stupnju zrelosti, dok će i dalje zavezana duhovna supstanca ući u nove forme, također u skladu sa njezinim stupnjem zrelosti. Ovo, prema tome, zahtjeva totalnu transformaciju Zemlje, okončanje svega života, razlaganje svih izvanjskih pokrova koji su dalje sadržavali duhovna bića zatočenima, i kompletni ponovni razvoj, pojavu novih tvorevina. I ovo novo djelo stvaranja će također opet biti nastanjeno od strane ljudi koji su postigli potpunu zrelost na staroj Zemlji, koji su ostali vjerni njihovu Bogu i Stvoritelju čak tijekom najgorih kušnji od strane Božjeg protivnika (Sotone), koji su Mu ostali vjerni sve do kraja… sve dok nisu bili odnešeni (1 Solunjanima 4:16, 17) kako bi se iznova vratili na Zemlju kao korijen nove ljudske rase… Vi ljudi se suočavate sa ovom ogromnom transformacijom, i vama je opet i iznova rečeno da sebe pripremite za nju… tako da nećete pripadati onima čija će sudbina biti obnovljeno prognanstvo u tvorevine Zemlje… I ako imate samo tračak vjere u Boga i Stvoritelja, onda Mu se molite da vas može spasiti od ove sudbine, i On će doista uslišiti vašu molitvu… Ako niste u stanju vjerovati, to jest, ako niste uvjereni u Kraj, onda bar uzmite u obzir mogućnost i živite vaš život na Zemlji sukladno, jer vrijeme koje vam je i dalje podareno do Kraja će proći brzo i vi bi trebali i možete i dalje iskoristiti ovo vrijeme dobro samo ako niste odbacili misli u vama koje vas nastavljaju podsjećati o onome što vam je proglašeno kroz vaša bližnja ljudska bića… Živite kao da bi sljedeći dan mogao biti vaš posljednji, i doista, vi se nećete izgubiti… I jedino obratite pažnju na ono što se događa u svijetu i oko vas, i vi sami ćete shvatiti kako je jedino uspješno rješenje da sve bude zamijenjeno… da Nova Zemlja mora biti stvorena, tako da se duhovni razvoj može iznova nastaviti sa povoljnim rezultatom.

AMEN

Spread the Truth