Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8608 (Stjecanje vrlina…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8608, 6 Rujan 1963

STJECANJE VRLINA…

Vi trebate vježbati strpljenje i nastojati voditi život u miroljubivosti i blagosti, u milosrđu, pravednosti i poniznosti, i vi ćete onda također uvijek voditi život u Ljubavi, budući će vas jedino Ljubav tako oblikovati, da vi steknete sve ove vrline, da se trudite prakticirati Ljubav prema vašem bližnjemu, i da stoga živite prema Mojoj volji. Sve dok vama još vlada Moj protivnik, vama će nedostajati upravo ono što Ja tražim od vas. A otuda vi možete i sami prepoznati kome pripadate, ako ozbiljno preispitate, što vam još nedostaje za vaše savršenstvo. Jer, u savršenom stanju ste vi posjedovali ove vrline, budući ste Mi još pripadali i bili blaženi… Kroz vaše otpadništvo od Mene, vi  ste se promijenili u protivno, u vama su se probudile sve loše osobine, prihvatili ste biće Mojega protivnika, koji je bio u potpunosti lišen sve Ljubavi… U zemaljskom životu vi trebate iznova doći do savršenstva, i otuda također morate opet odložiti sve loše osobine, i prihvatiti vaše izvorno biće,vi morate voditi život u Ljubavi, koji će u vama probuditi sve vrline, tako da iznova budete Božanska stvorenja. Ali, ovo će uvijek zahtijevati unutarnju borbu, sve dok ne odložite vašu početnu prirodu, jer ćete uvijek iznova od Mojega protivnika biti provocirani na nestrpljivost, na svadljivost i naglu prirodu, on će uvijek iznova vaše srce htjeti otvrdnuti, pomutiti vaš osjećaj za pravdu, i potaknuti vas na bahatost (arogancijuoholost, nadmenost), jer on ne želi vaše savršenstvo, nego vas želi zadržati kao bića koja mu nalikuju, i kojima može vladati. Ali, vi morate voditi ovu borbu, budući svaki uspon zahtjeva silu prema onome koji vas je okovao. A vi možete postići pobjedu, ako se predate Meni u Isusu, ako Me molite da vam pomognem da iznova postanete ono što ste bili na početku. Vi jedino uvijek morate svjesno raditi na sebi, vi morate priznati kada ste pogriješili i ponovno upali u vaše stare slabosti (nedostatke, mane, pogreške), i vi morate uvijek iznova moliti Mene za snagu za promjenu vašeg bića. Onda Ja prepoznajem da je vaša volja ozbiljna, i Ja ću vam uistinu pomoći da postignete vaš cilj. Iznad svega morate odložiti svaku bahatost, budući je ovo svojina Mojega protivnika, koja ga je dovela do pada… Kada se vi preporučite meni u dubokoj poniznosti, vi ćete se sasvim sigurno osloboditi od njega, jer onda ćete vi steći sve druge vrline, nadvladat ćete sve slabosti (nedostatke, mane, pogreške), jer ih vi onda i prepoznajete kao pogreške, čim se od vas odmakla bahatost… A čim vi hodate u Ljubavi, ova Ljubav vas obavezuje na promjenu prirode, vi onda ne možete ništa drugo nego misliti ispravno, prakticirati milosrđe, miroljubivo i strpljivo podnositi slabosti bližnjih, i nastojati djelovati u svoj blagosti na vašeg bližnjega, kada mu želite pomoći da jednako kao vi, ostvari promjenu njegove prirode… Čim sve Božanske osobine opet prodru u vas kroz Ljubav, također ćete sigurno postići vaš cilj, sjedinjenje sa Mnom, koje se može dogoditi jedino sa bićem sličnim Meni, budući je ovo utemeljeno u Zakonu Mojega vječnoga reda…Uvijek iznova vi trebate prakticirati samokritiku, u kojoj mjeri protivnik nad vama još ima vlast i utjecaj. I vi trebate njemu uvijek pružiti otpor, kada vas on želi iskušati da opet upadnete u slabosti (nedostatke, mane, pogreške), koje se trudite odložiti. Jedna misao na Mene, i on vas mora pustiti, i više vas ne može tlačiti… Vi jedino morate pribaviti ozbiljnu volju da ostvarite ovu preobrazbu vaše duše, budući vam kušnje svakodnevno prilaze, često izazvane kroz vašeg bližnjega, kojeg potiče protivnik, davas uznemire, tako da onda opet padnete u vaše stare slabosti. I uvijek iznova se vi morate dokazivati, ali čim vi ustrajete, čim svjesno radite na sebi, bit će vam zajamčena i veličanstvena nagrada, budući zemaljski život ne traje dugo, ali će vam duhovno kraljevstvo dati blažen život, i vi ćete iznova moći djelovati sa Mnom u svjetlu, snazi i slobodi, budući se vaše biće iznova suobličilo (prilagodilo) Mojemu, što također znači povezanost za vječnost, budući ste sada postali savršeni kao što je vaš Otac u nebu savršen (Matej 5:48).

AMEN

Spread the Truth