Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8607 (Snaga molitve…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8607, 5 Rujan 1963

SNAGA MOLITVE…

Vi trebate iskušati snagu molitve daleko češće kako bi rastuće više prepoznali Ljubav vašeg Oca, jer Ja ću vam uvijek dati što Me tražite u čvrstoj vjeri, i kada otkrijete da vas čujem i da vam Moja Ljubav daje sukladno vašoj vjeri, vi ćete se osjećati uvijek više blisko povezani sa Mnom. Vi bi uvijek trebali znati da je molitva most da bi Me dosegli, jer u molitvi vi uspostavljate vezu sa Mnom i Moja snaga Ljubavi može ostvariti učinak u vama. Time što se molite Meni vi Me priznajete kao vašeg Boga i Stvoritelja Koji može uslišiti vaše molitve budući On ima moć to učiniti i, kao Otac, također želi uslišiti vašu molitvu budući vas ljubi. Međutim, to mora biti molitva u duhu i Istini, jer vaše usne također mogu izgovarati riječi u obliku molitve koje ne mogu doseći Moje uho budući se one ne uzdižu ka Meni iz dubine vašeg srca. Toliko puno misli vas pokreće svaki dan, vi imate toliko puno želja, neke veće neke manje, i vi bi ih jedino uvijek trebali predstaviti Meni, i doista, Ja bi se pobrinuo čak o najmanjoj stvari ako Me zamolite za nju, onda bi postali rastuće više svjesni Mojeg prisustva i vaš život na Zemlji bi bio puno lakši. Opet i iznova Ja želim biti u vašim mislima, u svemu što činite vi bi trebali imati nešto sa Mnom i bili bi u neprestanom kontaktu sa Mnom kroz molitvu… Nikad ne prestanite moliti… Ovo se ne odnosi na neprestane formalne molitve koje će jedino uvijek biti izgovarane od strane vaših usta ali nikad ne proizlaze iz vašeg srca… Ipak vi bi trebali tražiti Moj savjet u svemu što mislite i činite, onda ćete voditi način života sukladno Mojoj volji, uvijek biti vođeni od strane Mene i motivirani na svaku akciju, koja će onda također biti ispravna. Kao Otac Ja želim vaše apsolutno povjerenje u Moju Ljubav i moć… Moja Ljubav neće sebe nikada zanijekati, ipak vi ju morate sami žudjeti, čemu istinska molitva u poniznosti svjedoči. I čak ako vi započnete svako poduzimanje sa samo mišlju o Meni, ili zahtjevom kojeg prikažete Meni, Ja vam uvijek želim dokazati Moje prisustvo time što ću biti uključen u sve, jer ova srdačna veza rezultira u jednom obilju snage i također je uspješno prokušavanje volje, budući ste neprestano nagonjeni spram Mene, time vi tražite sjedinjenje sa Mnom kojeg ste jednom prekinuli. Vi možete postići puno sa vašom molitvom, za vas same baš kao i za one namjesto kojih posredujete. Vaša je molitva izvor snage za vas same i za vaša bližnja ljudska bića koji nikada neće presušiti, jer vi trebate moliti ‘neprestano’… Otud, za vas nema ograničenja, i pošto vam svaki kontakt sa Mnom osigurava upliv snage, vi se ne trebate bojati obustave snage… jer vi ćete Mi se pridružiti sve više blisko sve dok više ne možete zamisliti život bez Mene. Ja želim biti vaš početak i vaš kraj, ni jedan dan ne treba proći kada Mi nećete prići u molitvi i zamoliti Me za blagoslov… I doista, vaš zemaljski napredak će vas voditi do cilja, do kompletnog sjedinjenja sa Mnom. Iskoristite snagu molitve, zakoračite na most do Mene onoliko često koliko je to moguće za vas, nikad Me ne izuzimajte iz vaših misli, predstavite Mi sve vaše zahtjeve, bez obzira koliko mali bili, jer Ja vam želim dokazati da poznajem sve vaše misli, probleme i želje tako što uvijek interveniram i izvodim vas iz sve nedaće, time što Sam vaš neprestani pratilac, jer čak najmanja misao će Me privući ka vama i Moja Ljubav će teći ka vama, što će vam uvijek pomoći da napredujete. I svatko tko je u neprestanom kontaktu sa Mnom neće isto tako biti zaplašen onime što se događa u svijetu, on ostaje u Mojoj sferi, jer premda i dalje živi sred svijeta, njegova duša je sebe kompletno razdvojila od svijeta, budući ona uvijek traži Mene, budući Moje prisustvo njoj više znači nego sva vlasništva u svijetu.

AMEN

Spread the Truth