Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8590 (Bog od ljudi traži samo ljubav…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8590, 19 Kolovoza 1963

BOG OD LJUDI TRAŽI SAMO LJUBAV ….

Vas Moja Ljubav uvijek nanovo obuhvaća i privlači prema gore, samo ako ne pružate otpor, jer Ja vas ne ostavljam u depresiji (nizini, dubini), Ja vam neprestano pomažem da se uspinjete stepenicu za stepenicom, kako biste iz tamnih područja dospjeli do svijetlih visova …. Ja vam pomažem da primite snagu i da put koji vodi prema gore i koji je naporan možete preći uspješno. No uvijek od vas tražim da odustanete od svakog otpora, da se obratite Meni za pomoć i da ste spremni ispunjavati Moju volju. Onda zajamčeno i možete postići vaš cilj, u svrhu čega i boravite na Zemlji …. možete se usavršiti još na Zemlji i sa visokim stupnjem svjetlosti ući u onostrano područje, gdje vas onda očekuje divna sudbina, koja traje vječno.

Vi trebate ispunjavati Moju volju …. A to znači da trebate voditi život Ljubavi …. Ništa više ne tražim od vas, osim da se stopite s Ljubavlju prema Meni i prema bližnjemu, pošto je Ljubav osnovni princip, pošto je Ljubav zakon vječnog reda, pošto sam Ja Sâm Ljubav a vi ste proizašli iz te Ljubavi. Jednom kad ste pronikli u bit (te) Ljubavi, biti će vam shvatljivo zašto Ja od vas ne zahtijevam ništa drugo osim Ljubavi, jer Ljubav je sve, ona je svjetlo i snaga i blaženstvo ….

Bez Ljubavi ostajete udaljeni od Mene, a samo sa Mnom je blaženstvo, samo u vezi sa Mnom možete biti puni snage i svjetla. No ako odbijate Moju Ljubav, biti ćete i ostati nesretni, sve dok vi sami ne promijenite vaše biće i opet postanete Ljubav, kao što ste i bili u početku …. Sve što god vam se sada u životu događa, može u vama rasplamsati Ljubav, jer vi ste samo radi toga i stavljeni u ovaj svijet, kako biste se mogli vježbati u Ljubav-nom djelovanju …. 

Uvijek i svugdje možete biti aktivni pomažući vašim bližnjima, možete služiti, i ako se to događa u nesebičnoj Ljubavi, vi sami mijenjate vaše biće, koje početno poznaje samo samoljublje, u nesebičnu Ljubav koja želi davati i usrećivati, i vi ćete opet postati ono što ste bili u pra-početku: Ljubavlju prožeta bića puna svjetla i snage …. postat ćete Mojom djecom, koja u Ljubavi žude za Ocem i onda će neprestano primati Ljubav-nu snagu …. A svjetlo i snagu Ljubavi moći neograničeno primati znači i najsvjetliju spoznaju, znanje o svemu i prodiranje u najdublje tajne stvaranja, u najdublju mudrost i u Moj plan spasenja od vječnosti …. 

Čovjek prožet Ljubavlju može već na Zemlji primiti jedno sveobuhvatno znanje, a to znanje će ga učiniti blaženim, i ono će se produbljivati što viši biva njegov stupanj Ljubavi, i ulazak u onostrano nakon njegove smrti, u njemu će prouzročiti jednu blaženost koja je vama ljudima nezamisliva, jer on će biti okupan najsjajnijim svjetlom, on će moći vidjeti sve divote o kojoj vi ljudi ne možete ni sanjati ….

A do svega toga dovodi samo Ljubav, koju vi ljudi tako malo prakticirate a koja je ipak ono jedino što vam osigurava vječni život …. Ja od vas ljudi zahtijevam samo Ljubav, ali vam Ja i pomažem da budete sposobni da Ju vršite, budući da sam Ja uvijek spreman poboljšati vašu sudbinu, i budući da vas Ja ne želim ostaviti u depresiji, u tami, jer ste u pra-početku bili stvoreni kao svjetlosna bića.

Vi ste si sami odabrali tamu u slobodnoj volji, no Ja se neprestano trudim potaknuti vas na dobrovoljni uspon. A njega možete izvesti jedino ako ste aktivni u Ljubavi, budući da vi onda neprestano primate snagu za uspon, i budući da onda i spoznajete zašto hodite Zemljom, i svjesno slijedite vaš cilj: sjedinjenje sa Mnom, koje vas čini neizrecivo blaženima, koje međutim može biti postignuto samo baš putem Ljubav-nog života u potpunoj nesebičnosti.

No vi samo trebate ozbiljno htjeti, i uistinu, Ja ću vam pomoći da vaša volja pređe u djelo …. Vi ćete u svako doba primati snagu za sprovođenje vaše volje, i biti ćete upravljani i vođeni uvijek tako da cilju dolazite sve bliže. Ja ću vam objavljivati Moju volju, i ako ju ispunjavate, živjeti ćete u Ljubavi i onda i biti povezani sa Mnom, Koji jesam Sama Ljubav …. A povezanost sa Mnom je najveća blaženost, i ona onda ostaje za svu vječnost ….

AMEN

Spread the Truth