Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8584 (Ljubav prema Bogu je prikazana/dokazana kroz ljubav prema bližnjemu…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8584, 10 Kolovoz 1963

LJUBAV PREMA BOGU JE PRIKAZANA/DOKAZANA KROZ LJUBAV PREMA BLIŽNJEMU…

Ja vam neprestano govorim isto: pobrinite se za vašeg bližnjeg u njegovoj nesreći… pomozite mu, bez obzira da li trpi(o) duhovnu ili fizičku nevolju; prakticirajte nesebičnu ljubav prema bližnjemu i ispunit ćete svrhu vašeg postojanja. Jer vi jedino prikazujete/dokazujete vašu ljubav prema Meni kada pružate ljubav vašem bližnjemu, koji je vaš brat. Ja sam svima vama Otac (Malahija 2:10; Matej 6:9; izvorni grčki tekst na ovom mjestu ne kaže ‘Oče naš’ kako glase uobičajeni prijevodi, već ‘Oče sviju nas’); Ja čeznem za vašom ljubavlju koja se treba odnositi/primjenjivati na sve Moje žive tvorevine koje su postale iz Mene. Vaša bližnja ljudska bića vrlo često trpe oskudicu/tegobu, i uglavnom će se ticati duhovnih poteškoća u kojima im trebate pomoći, jer zemaljske poteškoće će okončati ali duhovna nesreća se nastavlja i uvijek će iziskivati pomoć, bez obzira da li su oni na Zemlji ili u kraljevstvu onostranog.

Duhovna nevolja se uglavnom sastoji od neljubaznosti i stoga nesavršenog sastava duše koja, međutim, treba sazrijeti u zemaljskom životu kroz ljubav…  Zato, ako ljubite vašeg bližnjega to može probuditi uzvratnu/recipročnu ljubav i ohrabriti drugu osobu da promijeni svoju prirodu ako vas želi oponašati, ako ste joj primjer time što živite istinski život ljubavi… Davati ljubav je najveća pomoć… ali vi bi također trebali obznaniti Evanđelje vašem bližnjemu, to jest, trebate također opisati njegovog Stvoritelja i Davatelja kao Boga ljubavi Koji je svima Otac i prema tome želi biti zazivan kao Otac…

Vi vašem bližnjem ljudskom biću uvijek jedino trebate pokušati saopćiti duhovno znanje i pomoći ćete njegovom sazrijevanju ako mu sve ponudite sa ljubavlju. Ipak vi također trebate podržati vašeg bližnjeg u zemaljskoj nesreći i na taj način slično inspirirati uzvratnu/recipročnu ljubav, jer ljubav je u sebi snaga i nikad neće ostati nedjelotvorna osim ako vaš bližnji i dalje u potpunosti ne pripada Mojem neprijatelju (= Sotoni), onda će vas on odbiti i neće doživjeti rezultate ljubavi. A vi ćete uvijek jedino sazrijeti kroz akcije ljubavi… posljedično tome svaka prilika treba biti iskorištena s vaše strane da djelujete sa ljubavlju… I treba(te) primjetiti svaku nevolju koju trpi vaše bližnje ljudsko biće, vi ga ne smijete nezainteresirano mimoići i ostaviti ga u nevolji, jer onda ste i sami neosjetljivi i ne ispunjavate vašu zemaljsku svrhu koja se jedino sastoji u tome da ponovno prihvatite vašu temeljnu prirodu, da postanete ljubav koja ste bili na početku.

Zapovijed ljubavi će uvijek biti prva i najvažnija (Matej 22:36-40; Marko 12:28-33), i Evanđelje koje vas naučava da ljubite Boga i vašeg bližnjega će uvijek trebati biti proglašavano ljudima… Međutim, vi Mi nikad nećete ukazati ljubav ako zanemarite vašeg bližnjega, bez obzira koliko snažno ste ganuti vašim emocijama… Istinska ljubav prema Meni može jedino biti izražena u ljubavnoj aktivnosti za drugu osobu. I na taj način vi također dokazujete vašu ljubav prema Meni. Ali svatko tko je neodlučan i nezainteresiran u njegovoj ljubavi prema svom bližnjemu neće nikad osjetiti istinsku ljubav prema Meni, jer kako osoba može voljeti Mene Kojega ne može vidjeti, ako zanemaruje svoga brata kojeg može vidjeti (1 Ivanova 4:20, 21)…

Ljubav se među ljudima ohladila u posljednjim danima, i prema tome su oni također jako udaljeni od Mene Koji se, kao Vječna Ljubav, mogu ujediniti sa čovjekom jedino kroz ljubav… I to je razlog zašto je duhovna nevolja tako velika, jer biti bezobziran također znači biti bez vjere, bez znanja i bez snage… Nadalje, to znači biti i dalje podređen sili onoga (= Sotone) koji je lišen sve ljubavi i koji će uvijek spriječiti ljude da djeluju sa ljubavlju… ali koji također želi vašu propast tako što će vas držati daleko/udaljenima od Mene. I on je onaj kome se trebate suprotstaviti, morate Me pokušati kontaktirati a to ćete uvijek jedino postići kroz blagonaklonu aktivnost (= koja je ispunjena ljubavlju)… Iz tog razloga Ja kažem: ‘Ono što činite najmanjem od Moje braće, učinili ste Meni…’ (Matej 25:40) Ja Osobno gledam na vašu ljubav prema bližnjemu kao na ljubav prema Meni…

Kako ćete drugačije biti sposobni prikazati/dokazati vašu ljubav prema Meni?… Ako vjerujete u Mene i da Ja, kao Otac, dodjeljujem ljubav svoj Mojoj djeci, onda također trebate uzvratiti Moju ljubav kao djeca, i onda također znate da Ja vas ljude svih smatram za djecu, da ste svi vi isti… živa bića koja su potjekla iz Mene, i vi se trebate međusobno voljeti i zajedno se kretati ka Meni… Ali jedan također treba nositi drugoga (Galaćanima 6:2), trebate štititi drugoga da ne bude ozlijeđen, trebate mu pomoći u svakojakim poteškoćama, trebate se držati zajedno i ostvariti ovaj istinski odnos među braćom i onda zajedno težiti prema vašem vječnom Ocu. Jedino onda ćete jedni prema drugima imati vrstu ljubavi koju zahtjevam od vas ljudskih bića, jer vi ste isti u vašoj temeljnoj supstanci… pošto ste proizašli iz Božanske snage ljubavi.

I jednom kada se odnos među vama ljudima promijenio, jednom kada su sve vaše misli i akcije određene ljubavlju, vi ćete također postati savršeniji, postat ćete ponovno što ste bili prije: žive tvorevine prožete ljubavlju koje uvijek jedino rade jedni drugima za blaženstvo… Jer gdje postoji ljubav tamo također treba biti spremnik za ovu isijanu ljubav, bez obzira da li sam Ja Osobno prvotni izvor, ili vi kao terminali Moje snage ljubavi ponovno isijavate ovu ljubav… uvijek mora postojati posuda u koju možete zračiti vašu ljubav…

I tako je na Zemlji ova posuda vaše bližnje ljudsko biće… osoba pored vas kojoj pružate vašu ljubav, koju primate od Mene… Jer vi ne možete dati ništa što najprije ne bi primili od Mene (Ivan 3:27)… Ja njegujem iskru ljubavi u vama tako da vas Moja ljubav neprestano sve više prosvjetljuje i inspirira ljubavne akcije, i ovaj rad će se opet odnositi na vašeg bližnjega, jer bit ćete skloni neprestano biti pri ruci (ili ‘od pomoći’) jednom kada vas je Moja ljubav sposobna prosvjetliti.

A vaša aktivnost ljubavi za vašeg bližnjeg demonstrira Meni kako prihvaćate Moje zrake ljubavi, kako otvarate vaša srca i odobravate/omogućavate ulaz Meni i Mojoj ljubavi (Otkrovenje 3:20)… to Mi demonstrira kako ste Mi ponovno vjerni u ljubavi ili bi vi vaša srca držali zatvorenima i Ja ne bi bio u stanju djelovati u vama. I uvijek ćete sazrije(va)ti pod uvjetom da ne živite jednostran/nepravedan život već uvijek uzmete u obzir vašeg bližnjeg i osobno se zainteresirate za njegove fizičke i psihološke okolnosti, pod uvjetom da ga pokušavate izvesti na put ka Meni i također ga podržavate u zemaljskoj nesreći ako vam pristupi i zatraži vašu asistenciju. Vi živite zajedno u svrhu uzajamnog sazrijevanja/usavršavanja. I uvijek će vam biti pružena mogućnost vršiti akcije korisne ljubavi… Vi jedino trebate biti dobre volje i sebi dozvoliti biti vođeni uvijek sa pogledom usmjerenim prema Meni, vašem Bogu i Stvoritelju, Kojeg priznajete kao Oca i Kome ukazujete ljubav djeteta… Onda ćete ljubiti jedni druge kao braća i koristiti (= biti na dobrobit/od pomoći) jedni drugima… I onda će vaša duša sazrijeti/usavršiti se na zemlji i ostvariti svoj cilj: kroz ljubav će se ujediniti sa Mnom, Vječnom Ljubavi, i onda ćete biti blaženo sretni zauvijek.

AMEN

Spread the Truth