Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

8573 (Produhovljavanje duše i tijela… Što je fizičko tijelo?…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8573, 28 Srpanj 1963

PRODUHOVLJAVANJE DUŠE I TIJELA… ŠTO JE FIZIČKO TIJELO?…

Ja ću odgovoriti na vaše svako pitanje na način da je to za vas shvatljivo, premda ste vi još nesposobni razumjeti najdublje međuodnose zbog vaše niske zrelosti duše. Unatoč tome vi nećete biti ostavljeni u mraku u svezi problema koji vas zaokupljaju a koje ste nesposobni riješiti sami. I biti ćete prosvjetljeni čim žudite svjetlo: Ponovna izgradnja ljudske duše se dogodila na isti način kako se rastavljanje bića odvilo nakon njegovog otpadništva od Mene, nakon ukrućivanja njegove supstance… Pojedinačne sićušne čestice, koje su prošle kroz djela stvaranja u svrhu sazrijevanja, su bile iznova sakupljene, mineralni, biljni i životinjski svijet oslobodio je iznova sve čestice koje pripadaju palom duhu i ove su se ujedinile na kraju i sada sačinjavaju ljudsku dušu… Otud je ova duša jednom pali prvobitni duh koji će se vratiti k Meni, njegovu izvorištu, kad prođe konačni ispit volje u zemaljskom životu, što čini nužnim njegovu slobodnu volju… Ova duša utjelovljuje sebe u pokrovu od mesa, u materijalnom tijelu, a ovo se opet sastoji od bezbrojnih duhovnih supstanci koje su i dalje na početku njihova višeg razvoja… Jer sva materija je duhovna supstanca na početku njezina razvoja, koja već udomaćuje više zrele duhove unutar sebe koji moraju služiti i na taj način sazrijeti potpuno… Sama materija ima ispred sebe daleko dužu stazu sve dok ona, također, može sebe utjeloviti kao ‘duša’… Ipak vrijeme koje je potrebno da svaka duhovna supstanca putuje stazom može se značajno razlikovati… Duhovna supstanca unutar materije može sazrijeti brže, ali sama materija može također biti razložena brže ako se ona bez otpora usaglašuje sa njezinom funkcijom služenja… ako se otpor duha zavezanog unutra brzo slegne i on je koji rado pomogne… To je slučaj ako je u okruženjima gdje je prepoznatljivo i (odvija se) svjesno stremljenje spram Mene, koje ima blagotvoran učinak na svu duhovnu supstancu i također skraćuje njezinu stazu razvoja budući joj je često dozvoljeno služiti.  

Shvatite to na ovaj način: Gdje naklonost spram materije i dalje postoji, gdje nikakvo duhovno stremljenje nije zamjetno, to je gdje je materija bila nakupljena, dano joj je malo mogućnosti da služi i ovo produžuje stanje ograničenja u ovom materijalnom predmetu… baš kao što može biti značajno skraćeno ako ljudsko biće ne stremi povećati njegova zemaljska vlasništva i stoga neprestano daje nekolicini materijalnih vlasništva koje posjeduje priliku služiti… Onda samo ljudsko biće, kroz njegov stav spram Mene i materije, doprinosi spram bržeg razlaganja potonjeg i zavezana duhovna supstanca unutra će biti sposobna promijeniti njezinu izvanjsku formu daleko češće i brže i također doseći stadij gdje su se sve supstance skorije nanovo sakupile i utjelovljenje kao ljudska duša se može dogoditi. Čak je dušin zemaljsko-fizički pokrov i dalje ukrućena materija čija supstanca pripada jednom palom prvobitnom duhu… koja će isto tako proći konačni ispit volje kao duša na Zemlji jednog dana… Ako tijekom zemaljskog života, osoba uspije u produhovljavanju njegovog tijela od mesa istovremeno sa njegovom dušom, što se, treba priznati, događa jedino rijetko ali je unatoč tome moguće… onda će se njegove duhovne supstance pridružiti duši i postići izvjestno stanje duhovne zrelosti, tako da će svjetlosna bića, koja se brinu o palim duhovima, također utjecati na duhovne supstance zavezane unutar forme tako da će ona brzo doseći punu zrelost, budući duša koja ostvaruje takvo produhovljavanje zajedno sa tijelom, zrači izvanrednu snagu na sve supstance duše koje i dalje moraju proći kroz proces razvoja… Time duša uzima njezino duhovno tijelo sa sobom u duhovno kraljevstvo i zrači ove produhovljene duhovne supstance nazad kao snagu prvobitnom duhu kojem one pripadaju, i ovo biće će putovati njegov proces razvoja u daleko kraćem vremenu, budući će potpuno sazrijeli duh također spriječiti ponovno padanje kada duša živi na Zemlji kao ljudsko biće… Jer tjelesne supstance su bile iskupljene od strane njezine u tijelu boraveće duše i više nikada ne mogu doživjeti ponovno propadanje… Namjesto toga, one će također izvršiti utjecaj na dušu u obliku snage i nagoniti potonju na pojačano duhovno stremljenje… to je zašto bi ljudsko biće trebalo smatrati kao jako veliki zadatak da također produhovi njegovo tijelo… zašto bi ljudsko biće trebao učiniti sve kako bi postigao ovo produhovljavanje tijela tako što neće samo pomagati njegovoj vlastitoj duši nego također duši čije supstance su mu služile kao materijalni pokrov tijekom njegovog života na Zemlji…

Zemaljska materija će iščezavati postupno kad je došao čas smrti… Produhovljeno tijelo, međutim, združuje se sa dušom i teče iznova kao snaga onom prvobitnom duhu kojemu ono pripada, tako da će potonji zamjetno osjećati pomoć i, dok je u ljudskom stadiju, nikada više ne može otpasti nazad u bezdan budući ga već produhovljene supstance to spriječavaju učiniti… Kroz fizičku patnju i bol vi možete i dalje pomoći mnogim od njegovih nezrelih supstanci da potpuno sazriju… Vi i dalje možete napraviti male žrtve okajanja za ova duhovna bića ako vi, u svjesnom stanju, ponizno podnosite patnju koja je doista prouzročena od strane nezrelih tjelesnih supstanci ali koja, kroz vašu Ljubav za sve što je i dalje neiskupljeno i vašu voljnost da pomognete, doprinosi spram produhovljavanja tijela. Onda vi nećete samo postići vašu vlastitu zrelost duše nego ćete također pomoći drugom prvobitnom duhu da sazrije brže ako iskupite sve neduhovno u vama, što i dalje pripada Mojem protivniku, kroz vašu Ljubav i vašu volju da pomognete gdjegod je to moguće… Ako se ovo iskupljenje ne dogodi tijelo će ići njegovim prirodnim tokom razlažući se i gnjileći i služeći nebrojenom broju najsitnijih živih organiizama iznova da rastu i onda će njegov put biti puno duži, ali čak ove supstance će se sakupiti jednog dana i konačno utjelovljenje u formi na ovoj Zemlji će se dogoditi. Uvijek se prisjetite da je materija duhovna supstanca na početku njezina razvoja koja već udomaćuje više sazrijelog duha unutar sebe, kako bi omogućila potponjem da služi, posredstvom čega se sve duhovno uzdiže.

Vi morate praviti razliku između tijela i duše, i onda će biti lakše za vas razumjeti svrhu i razlog fizičke patnje i boli i zašto je Isusova staza do Križa predstavljena vama ljudima, Kojeg vi trebate slijediti… Jer On je nosio grijehe za vas ljude, Njegova duša je bila u cjelosti bez grijeha a ipak On je trpio neopisivo… I ako vi patite, onda smatrajte da vi, također, trebate biti voljni podnijeti žrtvu za tu duhovnu supstancu koja vam služi kao izvanjska forma tako da ćete postići savršenstvo… Vi možete značajno skratiti njezinu stazu patnje, i vaša Ljubav bi vas trebala potaknuti da osigurate iskupiteljsku pomoć za sve što je postalo griješno.

AMEN

Spread the Truth