Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8567 (“Tijelo i krv”… Duhovna hrana…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8567, 23 Srpanj 1963

‘TIJELO I KRV’… DUHOVNA HRANA…

Duhovna hrana koju dobijate, uistinu je u stanju vašoj duši dati ozdravljenje, dati vam snagu u svim zemaljskim i duhovnim nepogodama i osposobiti vas da iz ovog zemaljskog života izađete kao onaj koji prevladava ….. prevladava svijet Mojega neprijatelja, materije i njenih okova. Ja duši dostavljam pravu hranu, koja joj jamči usavršavanje, ako se od Mene i da nahraniti i napojiti …. 

Ja Sam vam obećao Moje tijelo i Moju krv, a to je za shvatiti tako da sam Ja Sam Riječ koja je postala tijelo(m) …. da vam dakle Sam Sebe pružam kao hranu, jer Ja Sam sam Riječ (Ivan 1:1), a Moja Riječ je život (Ivan 1:4; 6:63) i time daje život onima koji primaju Moju Riječ, koji je pokrenu u svojem srcu i koji žive život(om) u skladu s Mojom Riječju.

Dok Sam se kretao po Zemlji obećao Sam vam Moje tijelo i Moju krv …. Moja Riječ sa Mojom silom, koja će u svakom čovjeku stvoriti temeljnu promjenu, ako se od Mene da nahraniti i napojiti. A to se opet treba shvatiti tako da vas pogađa Moje zračenje Ljubavi samo ako možete primati Moju Riječ, da je Ljubav sila sama u sebi i da dakle mora proizvesti promjenu u vama …. da će nadalje sila Ljubavi potaći na djela Ljubavi i na taj način je već u toku preobrazba duše u Ljubav, što i je smisao i svrha vašeg zemaljskog života.

Ali nikako i nikada ne možete izvesti ovu promjenu vaše duše u Ljubav, ako ste bez sile, ako vam se ne pomogne putem dostave sile, jer vi sami za početka vašeg ljudskog utjelovljenja ne posjedujete silu, pošto ste se nekoć samovoljno nje odrekli, i nju dakle kao dar milosti nanovo od Mene morate primiti, kako bi mogli postići svrhu vašeg zemaljskog života, znači baš tu preobrazbu vašeg bića u Ljubav. A tu dostavu snage vam osigurava Moja Riječ, Moje tijelo i Moja krv, što će vas uistinu dovesti do kompletnog ozdravljenja duše. 

Vašoj duši je potrebna dostava snage iz Mene, jer bez nje ona ostaje slaba i nesposobna nadvladati svijet i zemaljsku materiju, ostaje nesposobna sjediniti se sa Mnom, pošto nema snage za djela Ljubavi – što je jedino ono što je sjediniti sa Mnom …. A kome se Ja obratim, tko Moju Riječ prihvati svojom snagom, i tko tad u skladu s Mojom Riječju i živi jer mu Moja Riječ obznanjuje Moju volju, njegova duša sasvim izvjesno sazrijeva i postiže svoju životnu svrhu, iskrenu vezu sa Mnom, što ga čini Mojim djetetom, koje će jednom stvarati i djelovati u svoj slobodi, sa Mnom i uz Mene, što mu je u početku i bilo pred-određenje (sudbina)

Tako da iz toga možete uvidjeti da je neophodno vama ljudima dostaviti pravu hranu za vašu dušu i da nju ne možete dobiti svugdje, već da morate piti na izvoru vode života, koji vam Ja Sam otvaram, kako bi vam mogao dati Moju Riječ u najčišćem obliku, koja još nije deformirana ljudskom voljom gdje onda više nema govora o čistoj duševnoj hrani koja vam pomaže do potpunog ozdravljenja. 

I možete uvidjeti da (Mi) svaki onaj čovjek koji Mi se dragovoljno daje, čini veliku uslugu, od Mene primajući i dijeleći duševnu hranu, ili pozivajući goste za Moj stol, kako bi Ja Sam mogao večerati sa njima, kako bi ih Ja Sam mogao nahraniti i napojiti i uistinu im dati ono što ih dovodi do blaženstva, što im daje svijetlo i snagu za otpor, za nadilaženje svega onoga što dušu još tereti i od čega se treba osloboditi tijekom svog zemaljskog života. 

Doduše, Moju Riječ možete primiti i na mjestima gdje se službeno nudi; i tad vam može postati pravom hranom i pravim pićem, ako si u istinskoj čežnji od Mene izmolite Moju Riječ …. Tad ćete uistinu primiti što vam koristi duši, i čak ćete i u vašem razmišljanju biti ispravno usmjereni, da si primite samo Čistu Istinu i da se ne dozvolite dojmiti od zablude, koja se djelovanjem Mog protivnika može uliti i na takvim mjestima, gdje Mojem Duhu nije direktno dozvoljeno djelovati, gdje i sami proglašivači riječi još nisu ispunili preduvjete da bi u njima mogao djelovati Moj Duh.

No, ipak je žudnja onoga koji sluša od presudnog značaja za to koja će hrana njegovoj duši biti pružena, i on treba uvijek samo uspostaviti prisni kontakt sa Mnom i moliti Me za dotok Moje Riječi, i on će to i primiti …. Al’ bude li vam pružena prilika da primite Moju Riječ koja je na Zemlju stigla direktno, tad je slušajte, dajte da vas ona nagovori, krijepite se tim divnim blagom koje teče iz izvora, i znajte da ćete od toga ozdraviti, i nadvladajte sve vaše slabosti, jer Moja Riječ je blagoslovljena Mojom silom, uistinu je Moje tijelo i Moja krv to što biva pružano vašoj duši kao hrana i to iz Moje ruke trebate primati sa zahvalnošću, pošto Ja hoću da vam duša ozdravi i stoga ću joj dostavljati sve što joj pomaže stići do konačnog savršenstva.

AMEN

Spread the Truth