Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8549 (Prikupljanje snage prije kaosa…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8549, 5 Srpanj 1963

PRIKUPLJANJE SNAGE PRIJE KAOSA…

Nastavite crpsti snagu iz Moje Riječi jer trebat će vam ovo jačanje u nadolazećem vremenu i trebate snagu prikupiti sada, budući nećete biti u stanju sakupiti vaše misli u molitvi kada se dogodi Moja dugo-najavljivana intervencija… Štogod je odlučeno od strane Moje mudrosti i ljubavi će također biti sprovedeno, i svako predskazanje koje Sam vam poslao da vas događaj ne zatekne nespremne bez upozorenja će se ispuniti…

Vi to uvijek trebate zapamtiti i pokušati osloboditi vaše srce od svih zemaljskih čežnji… Vi trebate pokušati ostaviti materiju, jer jednog dana ćete ju morati napustiti/predati, i što vaše srce biva više priljubljeno uz nju to će lakši biti vaš gubitak, to ćete manje biti opterećeni Mojom intervencijom… Opet i iznova vam kažem da sebe pripremite za ovaj period nezapamćenog kaosa kada će vam jedino vaša iskrena veza sa Mnom dati podršku da udovoljite svim zahtjevima. Jer svatko tko nije direktno afektiran sa katastrofom time što će izgubiti njegov život će onda morati voditi težak život, budući neće biti društveno uređenih životnih uvjeta (= hoće reći kako će društvo kakvo ga poznajemo, prestati postojati) i vi ćete biti opterećeni zemaljskim nevoljama kojima ćete biti nesposobni baratati sami, bez Moje pomoći.

Opet i iznova trebate prihvatiti Moju Riječ u vaša srca i crpsti snagu iz nje, vi ćete steći takvu snažnu vjeru iz Moje direktne Riječi da vas ništa neće biti u stanju uznemiriti u nadolazećem vremenu, tako da ćete se potpuno oslanjati na Mene i jedino uvijek čekati na Moju pomoć… I vjerujte da ću vam Ja pomoći… da samo iskrena veza sa Mnom treba biti uspostavljena koja, međutim, može biti ostvarena jedino od strane osobe koja je potpuno posvećena Meni i koja će samo prepoznati ispunjenje Mojih predskazanja u ogromnoj katastrofi i tako će još više privrženo čekati na Moju pomoć, koja će mu doista biti podarena. Onda ću Ja izvršiti naizgled nemoguće na onima koji polože u Mene njihovo potpuno povjerenje.

I svako se ljudsko biće treba naviknuti na ideju kako se društveni red i poredak koji ga okružuju neće nastaviti, on će vjerovati kako će Zemlju afektirati nezamislivo golemi drhtaj/trzaj, i da će bezbrojni ljudi pasti žrtvom prirodne katastrofe… preživjeli, međutim, će doživjeti ekstremno teške životne uvjete koji zahtjevaju mnogo snage i povjerenja u Moju pomoć kako bi se sa njima nosili. Onda će postati očigledno gdje je ljubav prema bližnjemu bila prakticirana, jer jedino tamo će Moja pomoć također biti očigledna… I svatko tko je samo tjeskobno zabrinut za sebe samoga i njegovo blagostanje će također morati sam raditi a ipak biti nesposoban zagospodariti njegovom situacijom… Jer vi ljudi morate naučiti kako je ljubav snaga i da ćete biti u stanju postići puno ako su vaša djelovanja motivirana od strane ljubavi prema bližnjemu.

Opet i iznova Ja upućujem na vrijeme kada će vas zadesiti veliki kaos prouzročen od strane ogromne prirodne katastrofe… budući Ja i dalje želim dati vama ljudima posljednji znak Sile Koja gospodari nad vama… Ali vi, koji primate Moju Riječ direktno ili (pre)danu kroz Moje glasnike, vi trebate neprestano slušati Moju opomenu, zaokupite sebe što je češće moguće sa Mojom Riječju i vaša će snaga rasti, čak u vremenima ekstremne nevolje vi nećete izgubiti vašu vezu sa Mnom i onda ćete također uvijek biti sigurni u Moju pomoć, jer Ja očito želim pomoći Mojim Vlastitima da bi osnažio njihovu vjeru baš kao onu njihovih bližnjih ljudskih bića tako da će oni uspostaviti i nikad više odbaciti živu vezu sa Mnom.

I ne računajte da ćete biti pošteđeni, ne vjerujte kako će drugi, udaljeni predjeli biti afektirani… Ova katastrofa će biti daleko-sežna i uključivati će veliko područje, i premda neće afektirati cijelu Zemlju… Posljedično tome, ogromna nevolja neće nigdje proći bez traga, što ćete vi jedino razumjeti nakon što se zbivanje dogodilo, Kada Moj Glas zazvuči u svijetu i vi shvatite njegove užasne posljedice… pun opseg kojeg će trebati jako dugo vremena da se procijeni.

Za sada vi i dalje živite u miru i niste sposobni zamisliti takav kaos… Ali Ja skrećem vašu pažnju na činjenicu da će se sve dogoditi kao što je bilo objavljeno unaprijed, Ja jedino želim izvršiti utjecaj na vas utoliko da vi trebate napraviti sve što će vam dati snagu da izdržite… Jer Ja neću odbaciti vas, koji ste sebe podredili Meni i želite pripadati Meni… I Ja ću vam uvijek priskrbiti snagu… Dopustite Mi govoriti vam opet i iznova i crpite snagu iz Moje Riječi i uistinu, vi ćete Me biti u stanju pronaći čak u krajnjoj patnji, i Ja ću uvijek biti spreman pomoći, Ja ću uvijek stajati pored vas i kroz vas također donijeti pomoć onima o kojima se vi sa ljubavlju pokušavate brinuti.

AMEN

Spread the Truth