Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8546 (Jamstvo za prijem Istine…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8546, 2 Srpnja 1963

JAMSTVO ZA PRIJEM ISTINE ….

Pitate kako je moguće da se često Moj protivnik uključi u misli ljudi, čak i kad su ovi spremni služiti Meni …. Shvatite da ste vi ljudi nesavršeni, da svi vi još u sebi sadržite puno još nespašenog duhovnog koje reagira na utjecaj Mog protivnika ako se sa Mnom ne povežete tako intimno da je podignut zaštitni zid koji Moj protivnik ne može i neće preći, budući da zna da sam Ja Sâm iza tog zida.

Nadalje, shvatite da se često varate kad vjerujete da čujete Moj glas …. da često vaše vlastite misli oblikujete u riječi i reproducirate ih, ili ste pak potaknuti onostranim silama izgovarati takve riječi, kad vam je volja slaba i date se zarobiti od strane onih koji se izdaju za “duhovne vođe” …. vi sami uspostavljate vezu sa onostranim svijetom radi vaše volje da iz njega nešto saznate …. pa i pored toga što želite da Ja budem Onaj koji vam daje; no često nedostaju preduvjeti koji bi omogućili Moje direktno obraćanje vama.

Tko vam daje pravo i jamstvo za to da tvrdite da vam se zvučno obraćam baš Ja, vaš Bog i Otac? Ne vjerujete li da se naveliko zloupotrebljava pojam ‘zvučno obraćanje Oca’? …. Dakako da Ja govorim svim ljudima koji žude da im se obratim, no to obraćanje će čovjek u sebi i osjećati, to je glas savjesti koji mu neprestano daje savjete, koji ga opominje i upozorava da ispunjava Moju njemu poznatu volju i da se odrekne svega Bogu protivnog ….

Dakako da direktno govorim čovjeku kad ovaj ima za ispuniti neki veliki zadatak …. tad Me on može direktno čuti …. no tada od tog čovjeka i zahtijevam da ispunjava sve uvjete koji mu jamče zvučnost Moje Riječi, jer ispunjenje tih uvjeta onda i podiže taj zid koji Moj protivnik neće preći …. onda se on ne može uključiti, i tada je zajamčena najčišća Istina iz Mene, koja se onda i treba širiti, jer to je veliki zadatak koji je povezan sa prijemom Istine ….

Ja neprestano želim na Zemlju sprovoditi Čistu Istinu, no ljudi sami sprječavaju dostavu Čiste Istine, dokle god nisu skroz prožeti žudnjom za tim i dok god se ne oslobode filozofije (gradiva) koju već posjeduju …. a koja im priječi dotok Čiste Istine iz Mene. Ja Sâm nikada se ne mogu izraziti putem Mog Duha tamo gdje srce nije potpuno prazno tako da ga Ja mogu ispuniti …. no Moj protivnik će baš tamo vršiti utjecaj i objavljivati se pod krinkom anđela svjetla. A za vas ljude biti će prilično teško ispitati duhovnu građu koja vam se nudi …

Pitate se zašto se Moj protivnik uključuje tamo gdje Ja govorim …. a Ja vam kažem: Ja ne govorim tamo gdje Moj protivnik ima mogućnost ubaciti se ili izraziti …. krivo je misliti da je Moje djelovanje pretpostavka za to da se on može uključiti …. gdje Ja djelujem, tamo je podignut onaj zid, jer gdje Ja djelujem prisutni su preduvjeti koji objašnjavaju podizanje zaštitnog zida, i tamo će Moj protivnik uzaludno napadati, tamo bezbrojni zaštitni duhovi stoje spremni te mu priječe prilaz i svojim žarkim svjetlom ga odbijaju.

Tako da će on za svoje djelovanje uvijek tražiti samo ona područja gdje mu se ne priječi pristup, gdje ima opravdanje za ulaz zbog istovrsne predispozicije onih u čiji krug se on trudi ući. Već same negativne misli dovoljne su za to da i njega potaknu na krive misli, koje se trudi prenijeti na one koji su spremni primiti duhovne struje …. A to će biti uvijek slučaj kad se ljudi sreću …. da bi primili duhovne izražaje …. koji nisu svi u istom duhovnom ustrojstvu te odbrana od nezrelih sila nije zajamčena.

Kad uvijek iznova kažem da Ja govorim svim ljudima koji Moje obraćanje žude, iz toga ne trebate zaključivati da zvučno čujete Moj Božanski glas …. nego da se Ja obraćam srcu svakog čovjeka i on samo treba osluhnuti u sebe da bi Me mogao razumjeti …. Zvučno čuti Moj glas zahtjeva vrlo visok stupanj zrelosti, tako da je to samo vrlo rijetko i s tim je onda povezana i određena velika duhovna misija ….

Kad vi dakle jednog čovjeka čujete da govori i vjerujete da čujete Mene Samoga, tj. direktno Moj glas, tada ćete se obično varati, iako je takvo što moguće …. ali tada se to neće niti se može dogoditi u velikoj skupini ljudi, budući da nisu svi istog stupnja zrelosti koji je preduvjet za zvučnost Moje Riječi …. i možete vjerovati da svatko mora biti dotaknut drugačije da bi mu to bilo od blagoslova za njegovu dušu …. jedino ako su skupa dvoje ili troje i Ja mogu boraviti usred njih, Sâm ću se tada moći izraziti kroz njih (Matej 18:20), koji onda govore na svoj način, ali u najčišćoj Isitni, kao što sam i obećao …. 

AMEN

Spread the Truth