Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8541 (Vjera u Boga u Isusu…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8541, 26 Lipanj 1963

VJERA U BOGA U ISUSU…

Jedino je nužno za vas da vjerujete u Mene i zaputite se stazom ka Meni kada trpite nevolju… za vas, poput djece, naći utočište kod Oca, Koji će vas zaštititi u svakoj duhovnoj i zemaljskoj nevolji budući vi sebe povjeravate Njemu… Opet i iznova Ja naglašavam da Me vi jedino trebate kontaktirati u mislima, kroz dobro-dušnu aktivnost ili u molitvi i, doista, vi više nećete biti sposobni zastraniti, budući vam vaša veza sa Mnom također garantira Moju pomoć da budete izbavljeni od Mojeg protivnika i povratite se Onome od Kojeg ste jednom potekli. Treba priznati, dokaz za postojanje Boga i Stvoritelja vam ne može biti dan, vi trebate vjerovati u Njega… Ipak ako ste voljni to napraviti onda ćete također vidjeti dokaz koji svjedoči o Meni u svemu što vas okružuje… I samo time što ćete razmišljati o tome vi ćete već biti sposobni uzvjerovati u Mene… Ja samo ne želim da potrošite vaš život nepromišljeno, da jedino zamjećujete svijet i vjerujete kako je vaš zemaljski život sam po sebi konačni cilj…

Vi uvijek trebate sebe pitati zašto i iz kojeg razloga živite na Zemlji… kako bi onda također pronašli misli o Bogu i Stvoritelju, koje će vas opet i iznova okružiti poput valova, jer svrha i cilj vašeg zemaljskog života je prepoznati Boga i Stvoritelja, priznati Ga i žuditi uspostaviti kontakt sa Njime. Onda će ovaj Bog i Stvoritelj također ščepati vas i nikada vas više neće pustiti da padnete… I on će vam također dostaviti znanje o Isusu Kristu, vašem Iskupitelju. Jer vi ćete Njega morati pronaći tako da ćete izgubiti vašu nemoćnost, tako da je vaš uzlaz do vrhunca osiguran… Jer čak ako Me prepoznate, vi ćete imati malo voljne snage ozbiljno stremiti spram Mene, budući ste preslabi zbog grijeha vašeg prošlog otpadništva od Mene… i u svrhu snaženja vaše volje čovjek Isus je umro na Križu kako bi za vas zadobio blagoslove snažnije volje… Ja Osobno Sam vam došao pomoći u vašoj velikoj duhovnoj nevolji koja je bila rezultat vašeg prvobitnog grijeha (Knjižice br. 15, 39), i Ja Osobno Sam ostvario čin Spasenja za iskupljenje vaše krivnje u Isusu ljudskom biću (2 Korinćanima 5:18, 19). Tako će put povratka sada biti moguć za vas ako apelirate Isusu Kristu za snagu, ako položite krivnju grijeha pod Njegova stopala i izrazite iskrenu volju da se povratite k Ocu, Koji se nastanio u Isusu, Koji je ujedinio Sebe sa Njime za svu vječnost… Čak ako vi kako slijedi vjerujete u Boga kao Stvoritelja i Iskupitelja, ovaj Bog ne može nikada biti smatran za biće razdvojeno od Isusa Krista, jer Bog i Isus su jedno (Ivan 10:30), Bog se samo okoristio izvanjskom ljudskom čahurom koju ljudi nazivaju ‘Isus’, ali Koji je udomaćivao puninu Mene u Sebi Samome (Kološanima 2:9).

Ja Sam stvorio sve, čak je Isusova ljudska čahura izašla od Mene, Koju Sam Ja odabrao za Sebe kako bi bio sposoban ostati među ljudima. Vi ste ljudi, također, potekli iz Moje volje ipak vi ste jednom sebe razdvojili od Mene dobrovoljno, jer jedino Ljubav uspostavlja vezu sa Mnom ali vi ste ju izgubili vašom vlastitom krivnjom vašom vlastitom slobodnom voljom, dok je ljudsko biće Isus bio prožet od strane Ljubavi, time je Moja temeljnja supstanca bila u Njemu, jer ova je Ljubav…. Otud, sukladno Njegovoj prirodi On mora biti Bog Osobno, i jedino je Njegova izvanjska čahura bila ljudska sve dok ju On nije također produhovio, tako da se ona bila sposobna ujediniti sa Njegovom Božanskom dušom i ništa ljudsko nije (pre)ostalo jednom kada je Isus ostvario čin Spasenja… Svatko tko Me prema tome prepoznao u Isusu je također izbjegao tami, jer onda će ga Samo Svjetlo privući u više sfere, jer Ja Osobno Sam Svjetlo, i svjetlo je sijalo na Zemlju kroz ljudsko biće Isusa budući je ono prožimalo ljudsko biće u cjelosti. I Ja bi želio poslati ovu zraku svjetla svima vama, ipak vaše srce mora sebe otvoriti za Mene, vi morate usmjeriti vaše misli spram Onoga Koji vas je stvorio… Vi morate prikupiti ovu volju slobodno ali onda ćete također biti zahvaćeni od strane Moje milosrdne Ljubavi i sve će biti učinjeno da vam bude priopćeno ispravno znanje o Isusu Kristu… i ako Ga priznate kao Božjeg Sina i Iskupitelja svijeta Koji je postao kao jedno sa Mnom vi nećete nikada biti sposobni iznova zalutati.

AMEN

Spread the Truth