Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

8535 (Ivanovo Otkrovenje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8535, 20 Lipanj 1963

IVANOVO OTKROVENJE…

Sve što se podudara sa Mojom Riječi može biti prihvaćeno i podržavano od strane vas kao Istina. I stoga vi ćete također znati kako prosuditi misaone pojmove (koncepte) koji su vam predstavljeni… Jer ovo je što vi, koji ste direktno podučeni od strane Mene, morate biti sposobni učiniti… Budući da se od vas zahtijeva da odbacite sve što je pogrešno i savjetujete vaša bližnja ljudska bića da to ne prihvate.

Dio širenja Čiste Istine od Mene također uključuje javno obznanjivanje pogreške kao onog što dolazi od protivnika i da zaštitite sebe baš kao i vaša bližnja ljudska bića od njegovog utjecaja. On jednako koristi ljudske posude kako bi uspio, kako bi potkopao Čistu Istinu, jer on uzrokuje zbrku među ljudima koji više ne znaju što prihvatiti. Ali čim vi prepoznate da je Moj protivnik na djelu također je vaša obaveza da protiv njega poduzmete akciju. I prema tome Ja vam želim osigurati objašnjenje koje vam opet jedino može biti dano od strane Onoga Koji zna sve, Kojem ništa nije skriveno i Koji je sposoban dodijeliti ovo znanje kroz duh:

Mnoge su stvari sakrivene od vas ljudi koje vam jedino Ja mogu otkriti. I Ja Sam uvijek obavještavao vidjeoce i proroke o događajima koji su i dalje bili u dalekoj budućnosti. Međutim, sukladno ljudskom stanju zrelosti Moja predskazanja ili vizije su bili obično sakriveni i uvijek su zahtijevali jedan probuđen duh da bi prikupio ispravno razumijevanje za njih. I budući da su se mnoga predskazanja odnosila na posljednje dane prije Kraja ona su također ostala neshvatljiva za ljude, budući da Sam Ja Osobno želio podići veo kada je došlo pravo vrijeme za to. Vizije koje su oni ugledali bile su sakrivene čak od Mojih vidjeoca i proroka, i oni su ih opisali dijelom nagnani a dijelom prosvijetljeni od strane Mojeg Duha, koji im je također dozvolio ugledati te izvjestiti o stvarima koje su bile u dalekoj budućnosti. I stoga zapisi postoje i bili su sačuvani sve do sada koji proglašavaju vizije Mojeg učenika Ivana… zapisi, koji će biti objašnjeni u posljednjim danima prije Kraja i koji su prethodno bili besmisleni ljudima i posljedično ih nisu razumjeli. Ipak oni imaju vrloduboko značenje, oni su tek oslikavali što je Moj učenik koji je primio duhovnu viziju bio vidio ali koji je sam bio nesposoban protumačiti njegove vizije budući da to ne bi bilo blagotvorno za njega ili njegova bližnja ljudska bića, jer je cijelo doba razvoja i dalje ležalo ispred njih, koje je bilo namjeravano biti iskorišteno kroz Spasenje Isusa Krista… ali znanje o značenju vizija bi bilo ugušilo sav duhovni poriv… stoga bi ono ograničilo slobodnu volju. Jer Ja Sam znao da će aktivnost Mojeg protivnika dobiti ogromne razmjere na Kraju perioda spasenja, i da će duhovno nizak stupanj čovječanstva biti također jako rasprostranjen na Kraju da bi precizno znanje o njemu bilo štetno za ljude.

Ali Ja Sam dozvolio Mojem učeniku da duhovno predvidi sva ova očitovanja Kraja, ipak u probuđenom stanju… kada je zapisao svoje vizije… on je jedino vidio slike koje ni sam nije razumio… što je dakle bila Moja volja…

Vi ne možete podbaciti prepoznati aktivnost Sotone u posljednjim danima, ipak vi ljudi nemate ideju o golemoj duhovnoj katastrofi koju će njegova aktivnost nanijeti svim ljudskim bićima… Moj učenik je video jasno očito stanje zbivanja u posljednjim danima baš kao i aktivnost Mojeg protivnika koja je bila uzrok za strašnu viziju, koja je prikazala njegovu aktivnost slikovito i koja je jedino ostala prikrivena ljudima budući bi oni bili napustili njihovo duhovno nastojanje na vidiku neuspjeha i najviše kontrole Mojeg protivnika.

Ali Ivan je također predvidio pad u bezdan i zarobljeništvo Mojeg protivnika (Otkrovenje 20:1-3), i iz tog razloga je vizija učenika bila naumljena biti sačuvana, jer jednog dana oni će razumjeti sve, pa i ako jedino u duhovnom kraljevstvu kada njihovo duhovno stanje rezultira u njihovom shvaćanju. I stoga vi znate kako vrednovati poruke koje su navodno od gore a ipak imaju porijeklo od dolje… Vi znate kako je sve što proturječi Mojoj Riječi pogrešno duhovno znanje i posebice naglašava aktivnost Mojeg Protivnika u posljednjim danima, koji želi uzrokovati zbrku gdjegod je moguće i koji se koristi Mojim imenom kao maskom kako bi mu se vjerovalo…

Budite budni (oprezni) i ne dozvolite sebi da budete odvedeni u tamu… kada blistavo svjetlo sjaji za vas koje vrlo jasno ukazuje stazu do Mene, Koji i dalje želim spasiti sve one ljude prije Kraja koji imaju volju sebi dopustiti biti spašeni. Tražite Me u svoj iskrenosti i, doista, Ja neću dozvoliti da padnete u ruke Mojeg protivnika, Ja ću prosvijetliti vaše misli ako Me samo iskreno tražite za Čistu Istinu… Ali onda ćete ju primiti kroz srce, tako da razum ne mora biti uključen, jer Moj protivnik iskorištava razum sve dok ga srce ne odbacuje.

Vi potpuno svjesno trebate preknuti vezu sa njime koji želi iskvariti svijet… Vi se trebate blisko sjediniti sa Mnom i zatražiti Me za zaštitu protiv njegovog utjecaja… I doista, vaša molitva će biti uslišena čim Mi je odaslana u duhu i u Istini.

AMEN

Spread the Truth