Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8529 (Bodrenje na marljivi vinogradarski rad…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8529, 15 Lipanj 1963

BODRENJE NA MARLJIVI VINOGRADARSKI RAD…

Činjenica da Ja Osobno izazivam/potičem misli u vama da dostavite Moju Riječ onima koji će izvući najveću korist od nje vas također treba pogurati da vršite marljivi duhovni rad. Ljudi tako često promišljaju o pitanjima koja im Ja odgovaram kroz vas, i često su oduševljeni da im je taj odgovor podaren i pri tom također prepoznaju Mene i Moju aktivnost… Ništa se uistinu ne dogodi slučajno i Meni je poznata svaka misao… Ja vam dostavljam Moju Riječ i prema tome Sam u neprestanom kontaktu sa onima od vas koji također misle o Meni, jer potrebna je iskrena veza da bi vas Moja Riječ afektirala, bilo direktno bilo također indirektno, ako ju primate kroz Moje glasnike. Ali vi, kojima mogu govoriti direktno, trebate koristiti svaku priliku da ju predate dalje i uvijek znajte da vi na taj način zračite mnoge blagoslove, da ništa nije učinjeno uzalud i da vas Ja Osobno vodim i usmjeravam vaše misli i jedino potrebujem vašu volju da sebi dopustite biti vođeni od strane Mene… Jednom kada je čovjek prepoznao Moj glas, svaka Riječ od Mene će biti tonik za njegovu dušu, i on će neprestano žudjeti za pravom hranom i pravim osvježenjem… On više neće biti zadovoljen sa ljudskim riječima, Moja Riječ jedina će mu podariti snagu i njegova će duša sebe hraniti onime što mu je ponuđeno od strane Oca Osobno… I tako vi možete vjerovati da ću Ja uvijek biti voljan dodati/pružiti nebeski kruh onima koji žude za njime… Vi ćete se također osjećati potaknuti predavati Moju Riječ dalje i uvijek ćete udovoljiti vašem unutarnjem nagonjenju i uistinu, raspršivat ćete iskrice svjetla u mnoga srca koje pak opet potpaljuju vatru. I žudnja za Mnom i Mojim prisustvom će rasti sve snažnijom, svrha je Mojeg obraćanja odgore da će ljudi biti afektirani njime i da će njihova vjera u Mene postati povećavajuće više živa, da će njihova želja da se ujedine sa Mnom postajati sve snažnija i da se Mojoj volji, koja je ljudima otkrivena kroz Moju Riječ, naknadno također udovoljava… Kroz marljivi vinogradarski rad vi možete mnogo tome doprinjeti, otud se vi ljudi ne bi trebali umoriti distribuirati Moju Riječ i iskoristiti svaku mogućnost da obavijestite vaša bližnja ljudska bića o Božanskim transmisijama iz duhovnog kraljevstva… o radu duha u ljudskom biću… kojeg Sam Ja Sâm obećao kada Sam živio na Zemlji… Vi trebate pokušati skrenuti pažnju vaših ljudskih bića na duhovni stupanj, što je zasigurno težak rad ali se može ostvariti… Vaša voljnost da Mi služite, i vaša ljubav za vašeg bližnjega će vam uvijek omogućiti pronaći ispravan put, jer Ja Osobno usmjeravam vaše misli u uvijek ću također biti aktivan u vama. Ja ću vam dovesti ljude kojima vi opet trebate udovoljiti, i Ja motrim na vas tako da vaš rad neće biti ometan od strane Mojega neprijatelja (Sotone). I prema tome možete biti sigurni kako niste prepušteni njegovoj milosti premda bi on želio zaustaviti vas i vašu aktivnost na Zemlji… Kraj se približava i Ja trebam vaš rad u Mojem vinogradu, jer ljudi trebaju progovoriti tamo gdje Ja Osobno ne mogu Sebe izraziti ali gdje također želim biti aktivan tako da će ljudi postići blaženstvo… Jer vrijeme se približava kraju i mnogo posla još treba biti učinjeno, to je zašto Ja blagoslivljam svakoga od Mojih slugu koji radi za Mene i Moje kraljevstvo.

AMEN

Spread the Truth