Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

8520 (Božja zaštita od kušnji protivnika…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8520, 6 Lipnja 1963

BOŽJA ZAŠTITA OD KUŠNJI PROTIVNIKA…

Možete ići bezbrižno kroz život kad ste Me pronašli …. kad ste za Mene vezani putem molitve i ljubavne aktivnosti, jer tad ste Mi se dobrovoljno vratili i tad se vječno više ne možete izgubiti …. Pa i kad vam pristupe kušnje, pošto Moj protivnik uvijek iznova vjeruje da vas može zadobiti za sebe, vi se ne trebate plašiti tih kušnji, pošto vas Ja čuvam od toga da ne podlegnete kušnji. Jer Ja na to imam pravo putem vaše dobrovoljne predaje Meni, kao i što mu ne mogu osporiti njegovo pravo da se bori za duše koje su u zemaljskom životu utjelovljene kao ljudi. No vi tim kušnjama niste izloženi bez zaštite, jer od časa kad Mi se obratite, bdim nad vama i štitim vas od pada.

Kad si predstavite vaš dugi prolazak kroz stvaranje Zemlje, koji vam je tek donio utjelovljenje kao čovjek, onda će vam i biti razumljivo da sam vam na svaki način od pomoći, kako biste sada dakle još postigli i konačni cilj, a to je da pronađete sjedinjenje sa Mnom …. To sad doduše može biti manje ili više usko, može značiti potpuno stapanje sa Mnom, ali isto tako može biti ne tako duboko i usko, pa i pored toga je vaša volja da pripadate Meni za Mene odlučujuća, jer tada već uspostavljate vezu sa Mnom koja je tad jamstvo za to da vas više ne puštam od Sebe i protivnik tad više nema vlast nad vama ….

I ta uska veza može se dogoditi tek tada kad je od vas skinuta iskonska krivnja putem priznavanja Isusa Krista i Njegovog djela otkupljenja, jer opterećeni iskonskim grijehom nikada nećete put k Meni uzeti slobodnom voljom, pošto vas tada Moj protivnik još skroz ima pod svojom vlašću. Ali vaša predaja Meni dokazuje da se želite osloboditi od Mog protivnika, a onda na vas već imam pravo koje Mi se više ne može oduzeti.

Jer, pripadate Meni pošto ste proizašli iz moći Moje Ljubavi, pa čak iako voljom Moga protivnika koji je iskoristio Moju moć da bi vas stvorio …. I sve što za porijeklo ima moć Moje Ljubavi, to se neizbježno vraća Meni, jer Moja moć koja je izložena stvaranjem stvorenja, opet se vraća svom pra-izvoru. A vi ljudi nalazite se tik pred ciljem kad idete Zemljom ….

To je zadnja etapa u ogromnom procesu povratka, kad duša …. jednom pali pra-duh …. utjelovljena kao čovjek, treba položiti zadnji ispit volje …. k Meni ili opet nazad k Mom protivniku, iz čije vlasti Sam je Ja na tako dugo bio oteo, sve dok se opet, kao sebe svjesno biće, slobodno moglo odlučiti …. Odatle je zemaljsko postojanje kao čovjek od tako iznimnog značaja, pošto odlučuje sudbinu duše …. dal’ je ona u svu vječnost blažena ili opet vječnostima mora oskudijevati u nesreći i muci.

Jednom ona doduše postiže cilj, ali njena slobodna volja može trajanje njenog odvraćanja od Mene beskrajno produžiti, ali isto i u najkraćem mogućem vremenu to ukinuti i opet ući k Meni u Očevu Kuću, koju je nekoć svojevoljno napustila. To ogromno značenje vašeg zemaljskog života uvijek si nanovo morate predočavati te zbiljski stremiti k tome da dospijete do usavršenja, vratiti se Meni, i uvijek se u mislima spajati s vašim Bogom i Tvorcem od Vječnosti, kako bih vas onda i mogao obuhvatiti i privući k Sebi …. Jer protiv vaše volje na vas Ja ne djelujem, i protiv vaše volje niti vas Moj protivnik može za sebe vezati …. Sami vi se morate odlučiti za Mene ili za njega, i s tom odlukom si odlučujete i vašu daljnju sudbinu.

No, sjetite li Me se u Ljubavi i molite li Me s punim povjerenjem za Moju pomoć, tad uistinu više niste nezaštićeno izručeni Mome protivniku, nego ću uvijek stajati između vas i njega te njega odbijati od vas, i njegove kušnje prema vama će slabiti, jer vi ste …. ako Mi iskreno žudite, okruženi sjajnim svjetlom, od kojeg Moj protivnik bježi, pošto ovo dokazuje Moju blizinu, a on Me izbjegava jer je Moj neprijatelj.

Više vas ne može oboriti, samo ako Mi se puni vjere povjerite i sa Mnom se dakle povežete putem ljubavne aktivnosti i molitve …. ako Me nikada ne ispuštate iz vaših misli …. Tad ste položili vaš ispit volje i krajnji cilj ćete postići još na Zemlji, a to je da se usavršite uz Moju pomoć i Mojom snagom …. Da ste Moji za vječnost …..

AMEN

Spread the Truth