Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8514 (Gdje je Božja Riječ prepoznata, tamo je gdje je On prisutan…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8514, 30 Svibanj 1963

GDJE JE BOŽJA RIJEČ PREPOZNATA, TAMO JE GDJE JE ON PRISUTAN…

Moje je prisustvo očigledno gdjegod je Moj Duh sposoban djelovati, jer Moji izražaji kroz Duh svjedoče o Meni, a jedino netko blisko ujedinjen sa Mnom može čuti izražaj Duha. Jer to je isto kao kada otac govori njegovu djetetu, ono ga može čuti budući su zajedno… Tako ćete sada, vi ljudi pitati sebe da li Ja adresiram vas također, premda se to ne događa direktno… kada vam Moji glasnici donesu Moju Riječ… Ipak čak onda ćete čuti Očev glas, pod uvjetom da ga želite čuti… Jer Ja ću biti prisutan ovima također, čak ako oni samo čitaju Moju Riječ, budući ona jedino može afektirati njihovo srce ako ono sebe dobrovoljno otvori i stoga Mi dopusti da uđem, u kojem slučaju se osoba osjeća adresiranom od strane Mene, Riječ u njemu oživi, to više nije jedino mrtva Riječ koju jedino uho čuje nego ju njegovo srce prihvaća i sretno je čuti Me govoriti. I stoga je on prožet od strane Mojega Duha, jer njegova je duhovna iskra već bila probuđena u život ili on doista ne bi prepoznao Očev glas. Otud, svi Me oni ljudi mogu čuti koji uspostave kontakt sa Mnom u mislima čak ako oni ne mogu čuti Moju Riječ direktno. Ali Ja također znam kome mogu dostaviti Moju Riječ, tko Me žudi čuti i tko Mi dozvoljava govoriti njegovu srcu… Iz ovog razloga Sam vam rekao ‘Izlit ću Svoga Duha na svako tijelo…’ (Joel 2:28) Jer svačiji duh je prosvjetljen tko prepozna Mene Osobno u Mojoj Riječi. Stoga je Moj Duh sposoban govoriti duhovnoj iskri unutar njega, baš kao što će njegove misli biti ispravne i istinite, budući je on iznutra u kontaktu sa Mnom… Ipak sve ovo pretpostavlja Ljubav… Bez Ljubavi srce svakog ljudskog bića ostaje zatvoreno za Moj govor, bez Ljubavi svo znanje ostaje za njega mrtvo, bez Ljubavi ljudsko biće ne može prepoznati Očev glas, on jedini čuje prazne Riječi koje njemu ne znače ništa, i on će odbaciti svakoga tko pruža/priopćava takve Riječi… Jedino Ljubav je ključ do vrata srca kroz koja Ja mogu ući, posljedično tome Ja moram biti prisutan osobi koja prepoznaje Mene i Moju Riječ i dopušta sebi biti impresionirana sa Njome. I Ja znam ljudska srca, Ja znam gdje je Ljubav bila zapaljena i gdje je Moje prisustvo moguće, jer gdje Ljubav postoji Ja Osobno Sam prisutan (1 Ivanova 4:16)…  

Stoga, Ljubav-no aktivna osoba već ima najsigurniju garanciju za Moje prisustvo, budući Sam Ja Sama Ljubav i prema tome moram biti gdje se Ljubav prakticira… A gdje Sam Ja prisutan Ja ću Sebe izraziti… Ovo zasigurno treba učiniti sretnima sve one od vas koji Me prepoznate u Mojoj Riječi, jer vi znate da Sam Ja prisutan u vama i da ste prema tome već uspostavili vezu sa Mnom, koja je značenje i svrha zemaljskog života, i da ste vi također prošli vaš test zemaljskog života, inače bi vi bili nesposobni prepoznati Moju Riječ kao Očev glas. I Stoga vi znate da je zadatak  Mojih Vinogradarskih radnika širenja Riječi izuzetno značajan, jer onda Ja mogu biti prisutan u svakoj osobi koja prihvati Moju Riječ iz vaših ruku i koja prepozna da je Riječ njegova vječnog Boga i Oca njemu adresirana. Ja govorim svima vama, Ja govorim svakome pojedincu među vama, uvijek sukladno vašem stupnju zrelosti i Ljubavi, i Ja vas uvodim u Istinu, jer jedino Istina će biti sposobna ispuniti vas sa radošću ipak vi Nju možete primiti jedino od Mene, Vječne Istine. To je zašto svi oni od vas koji se došli u posjed Istine od Mene kroz Moje sluge na Zemlji, ako ste Nju nesposobni primiti direktno od Mene, možete sebe smatrati sretnima… Ali vi sebe uvijek možete smatrati adresiranima od strane Mene Osobno, jer Ja dodirujem vaše srce, i najsigurniji znak da Sam vam Ja prisutan je činjenica da vi otvarate vrata vašeg srca za Mene, to jest, da vi žudite za Mojim prisustvom. I vjerujte da će sa svakom Riječju koju primate iz Mojih usta snaga teći ka vama… Vaša će duša duhovno izvući koristi jer Moja Riječ nije neučinkovita, ona mora voditi do duhovnog napretka budući se snaga Moje Ljubavi izljeva u vaša srca i nikada ne može ostati neučinkovita. Otud je vaša voljnost da Me čujete, da primite Moju Riječ, već pouzdana garancija da je vaša duša pronašla put nazad k Meni, da ona sazrijeva, budući ona čezne za Mnom i Mojim prisustvom i na taj način Mi omogućava da joj priskrbim sve što joj nedostaje: da će ona ponovno zadobiti svjetlo i snagu i slobodu, koje je jednom dobrovoljno izgubila svojom krivnjom… Ja vas želim ispuniti sa Mojim Duhom, kao što Sam obećao, i vi ćete primiti Moju Riječ koja će vas uvesti u svu Istinu (Ivan 16:13).

AMEN

Spread the Truth