Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8510 (Ponovna preobrazba u Ljubav… Duhovna iskra… Izljevanje duha…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8510, 27 Svibanj 1963

PONOVNA PREOBRAZBA U LJUBAV… DUHOVNA ISKRA… IZLJEVANJE DUHA….

Svaka osoba nosi unutar sebe Božansku iskru, koja je dio Mene Samoga, Čiji temeljni element jeste Ljubav (1 Ivanova 4:8, 16)… Otud je sićušna iskra Božanske Ljubavi unutar vas i u nerazdvojivom je kontaktu sa Mnom, prvobitnim izvorom snage Ljubavi… Posljedično, ova iskra tinja unutar vas kada započnete vaš život kao ljudsko biće na Zemlji, i vi ste ju sposobni raspiriti u blistavo gorući plamen takvog sjaja da ništa nedokučivo ne može prevladati protiv nje, pošto ovaj plamen osvjetljava sve i sposoban je kompletno prožeti osobu, tako da će on živjeti u najblistavijem shvaćanju kao što je to bilo u početku, kad je proizašao iz Mene kao zraka Ljubavi i najviše savršeno biće… Sve što je intimno povezano sa Mnom je u potpunom posjedu svjetla i snage… To je zašto je jedina važna stvar u postojanju ljudskog bića obnoviti ovu vezu… koju je biće jednom davno dobrovoljno prekinulo… i baš ovo je učinjeno mogućim kroz ovu duhovnu iskru, koja je naumljena ostvariti vezu sa vječnim Ocem-Duhom kako bi postigla stanje blistavog prosvjetljenja i najjasnijeg shvaćanja koje je, istovremeno, stanje snage i slobode. Svatko tko je potpalio ovu Božansku iskru unutar sebe samoga neće nikada biti u stanju iznova zastraniti, jer on će se kretati unutar područja Mojeg Božanskog svjetla Ljubavi, on će postati posuda u koju se pritok Moje Ljubavi može uliti, jer Ljubav je uzrokovala da se ova iskra zapali. Time, svatko tko je s Ljubavlju aktivan također uspostavlja vezu sa Mnom, budući Sam Ja Sama Ljubav, jer… ‘Tkogod živi u Ljubavi živi u Meni, i Ja u njemu…’ Ljubav je princip Božanskog reda, jedino Ljubav je važna u zemaljskom životu, jer Ja Sam Ljubav Osobno i ako Me želite dohvatiti onda to jedino može biti učinjeno tako da sebe oblikujete u Ljubav i na taj način postanete iznova kao jedno sa Mnom (Ivan 17:21-23, 26)… Jer vaša temeljna priroda je bila Ljubav i jedino je nužno za vas da sebe preobrazite iznova u vašu temeljnu prirodu… iz ovog razloga Ja Sam postavio iskru Ljubavi u vas, budući ste vi vlastitom krivnjom kompletno izgubili Ljubav i bez Moje potpore se ne bi nikada bili iznova sposobni promijeniti na staro, što vam Ja stoga darujem tako što postavljam dio Mene Osobno u vas koji je vječno povezan sa Mnom…  

A sada vi trebate iskoristiti vaše postojanje na Zemlji da potpirite ovu iskru u najblistaviji sjaj… Onda će svo nesavršenstvo otpasti od vas, vi ćete izbjeći svoj nesreći, duhovna sljepoća će osloboditi put za blistavo svjetlo, vi ćete iznova znati sve, jer sama Ljubav jeste svjetlo koje će vas osvijetliti i raspršiti svu tamu… Kroz Ljubav vi budite duhovnu iskru u vama u život, i vi ćete izbjeći stanje smrti koje svaki oblik okrutnosti predstavlja za jednom stvorenu živu tvorevinu. Onda će moja zraka Ljubavi biti sposobna prožeti vas, i pošto Sam Ja sve-znajući vi ćete također postići stanje spoznaje, budući ste ušli u stanje Božanskog reda koje garantira blistavo svjetlo i najjasnije shvaćanje… gdje ćete iznova postati savršeni kao što ste bili u početku. Da li i dalje nalazite neshvatljivim što je naznačeno sa ‘izljevanjem Duha’? Da li sada razumijete da je to potpuno prirodan proces kada vas Duh podučava iznutra (Ivan 6:45; 16:13 + Izaija 54:13)? Čim vi uspostavite vezu sa Mnom kroz življenje života Ljubavi Ja Osobno ću biti sposoban raditi u vama tako što ću vam pomoći iznova postići shvaćanje koje ste vi jednom izgubili, kojeg ste dobrovoljno izgubili vašom vlastitom krivnjom kada ste se odrekli sve Ljubavi i opirali se Mojem osvjetljenju Ljubavi. Postići vaš zadatak na Zemlji znači ništa doli promijeniti sebe iznova u Ljubav, za što Sam vam Ja dao priliku postavljajući sićušnu iskru Božanske Ljubavi u vas… I prema tome vama jedino Ljubav treba biti propovijedana, jer ako ovu prakticirate vi ćete također steći kompletno razumijevanje posljedica koje će aktivnost Ljubavi imati… Izljevanje Duha će postati razumljiv koncept za vas i onda ćete vi također znati što Istina jest i gdje i kako ju možete zadobiti… Jer sve potječe iz Mene i jedino zahtjeva vezu sa Mnom tako da možete sudjelovati u njoj i postati onako savršeni kao što je vaš Otac na nebu savršen (Matej 5:48)… Međutim, sve dok vama nedostaje Ljubavi vaš duh će ostati mračan, on će sasvim izvjesno počivati uspavan unutar vas kao iskra ali neće biti motiviran na akciju što uvijek zahtjeva Ljubavi punu aktivnost. Prema tome vi možete sebe smatrati blagoslovljenima ako vam je ova informacija dana, ako ju prihvatite i onda nastojite živjeti vaš život sukladno ovom znanju… da dopustite Ljubavi da se zapali u vama i pri tom iznova primite život koji će trajati vječno.

AMEN

Spread the Truth