Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

0329 (Riječi Oca za utjehu… Zabrana knjiga…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0329, 12 Ožujak 1938

RIJEČI OCA ZA UTJEHU … ZABRANA KNJIGA …

Koga god vuče Moja blizina, on ostaje u Meni, i Ja u njemu …. I tko odsada drži Moje zapovjedi, neće umrijeti u vječnosti, jer Ja Sam Koji ga budi iz sna i Koji ga vraćam doma u Moje Kraljevstvo. Tako da, uklopi se, dijete Moje, u svjetski red stvoren od Mene, i tvoj sadašnji život ne prinosi kao žrtvu svijetu koji prijeti uništiti te i ponovo te zarobiti …. ako se ne odupreš kušnji koja će ti pristupiti. Tiha molitva Meni i Ja te podupirem, kako bi osjetila Moju blizinu i ostala u Meni ….

To je ljudima uvijek bilo nuđeno, i glas u srcu upućivao ih je na pravi put, no uvijek je želja za zemaljskim užicima bila puno jača nego volja za duhovno usavršavanje …. i suština Božja zato im je ostala skrivena (nedokučiva). U svako doba se traži puna spremnost …. A sada je hitna zapovijed, skupljati sve snage protiv neprijatelja duše ….

Još gacate kroz mutnu vodu, ali uskoro će vam otporan mulj otežavati napredovanje, čak će vam ga uskoro učiniti nemogućim, i onda sve ruke na posao, jer bit’ će nužno …. A taj posao je rad na vašoj duši, jer od sada pa nadalje ste još samo kratko vrijeme u punom posjedu vaših snaga i možete ih koristiti kako vam se čini ispravno …. Ali uskoro će vas prepreke svake vrste spriječavati na sprovođenju vaše volje …. Zapast ćete u nevolju i nećete znati koji glas trebate slušati …. Glas iz vana ili u vašem srcu ….

I morat ćete nanijeti nasilje vašem vlastitom ja (Matej 11:12), želite li se osloboditi mračnih utjecaja i naloga izvani. Izmoliti blagoslov Božji na sve što započinjete, to vam je najjače oružje za spas i dobrobit vaše duše, tad će vas nebeski Otac izvesti iz svake nevolje. U mudrosti srca ostaje svatko tko svoje misli usmjerava ka gore, odakle vam jedino može doći pomoć. To će ti se očitovati u vrijeme kad se u tebi budi zemaljska volja, koja te želi skrenuti na stranu …. Onda se čuvaj, da ne posrneš dijete Moje …. Zaista je puno zemaljskih radosti …. No one sve ne pružaju zamjenu za unutarnji mir duše, koji je zajamčen Božjem djetetu koje ima žudnju samo za Mnom ….

Oko tebe i u tebi mora vladati jedino što je od Boga, i jedino Moj Duh treba prodirati u tvoje srce, a ono što dolazi iz vana, od toga bježi …. U dubini tvoga srca Božanska iskra Moje Ljubavi oživljava u sve svijetliji plamen, i što Sam Ja jednom upalio, nikad više ne dam da se ugasi …. Sve postojanje i postajanje uvjetovano je Mojom Ljubavlju, gdje Nje nema, ništa ne može nastati, jer uređujuća sila, koja istječe iz Božanstva je oprezno samo tamo upijena, gdje stvorenje teži iskrenoj vezi sa Mnom, i iz toga proizlazi da jedna neprekidna veza sa Mnom i za tebe mora biti od takvog blagoslova, da je od sveg lošeg i zlog utjecaja zaštićeno tvoje zastrašeno srce.

Vi dakle živite kako bi se borili za dobro i spas vaše duše, i ako se u povjerenju u Mene borite i nalazite utočište u Mojoj Ljubavi, u svakoj nevolji duše pobjedit’ ćete …. Jer Ja te borbe protiv vas dozvoljavam samo da biste ojačali; sazrijevati trebate sami na sebi, i nikada ne trebate zaboraviti da uvijek samo čekam vaš poziv kako bih vas izbavio …. No tko se pun vjere i povjerenja Meni obrati, ne treba nikad biti uplašen …. On je Meni  svakom mišlju posvetio svoje srce i tako živi u Mojom Milosti.

Sad djete Moje, slušaj u duhu Moje Riječi: što ti biva naviješćeno u pisanom i štampanome, primaš isto tako od Mene i time prisvajaš znanje koje tvoju prirodnu nadarenost uvelike premašuje. Tako će se tvojoj svijesti otvoriti slika koja je potpuno u podudarnosti s onim što je stvoreno u svemiru putem Božanksog Tvorca. Pa i pored toga će ti daljnji život još često pružati prilike da ćeš se pitati zašto je Tvorčeva volja dopustila da ona duhovna, od Mene ljudima dana djela, putem zabrane istima budu oduzeta.

I to je se desilo po mudrom planu. Tko od vas ljudi gladuje i treba okrepu, njemu ona i treba biti pružena …. No tko vjeruje da može uništiti Moja djela, on će ih ponovo vidjeti kako nastaju, jer Moje sile upravljanju svugdje, i gdje Ja želim, tamo ni putem zabrane neće biti postavljeno ograničenje, jer oni koji ju trebaju, tu okrepu će znati naći, pošto je to Moja Volja.

Tako spoznaješ sve više da Sam Ja sa Svojom Ljubavlju usred vas, da svakome pojedincu vodim srce, kako bi Me pronašao i uz Mene ostao u vječnosti.

AMEN

Spread the Truth