Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

0326 (Božanska Milost… Duh Boga)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0326, 9 Ožujak 1938

BOŽANSKA MILOST … DUH BOGA …

Svima Gospod dostavlja Milost srazmjerno tome koliko su Je dostojni. Ne postoji nikakav ograničavajući zakon po kojem zemaljsko stvorenje samo ograničeno može uživati Božju Milost, nego je izvor Milosti za vas ljude neiscrpan, samo ako idete pravim putevima koji vas tom izvoru vode. Svako biće kojem je uspjelo buđenje duha, tad biva prožeto božanskom Milošću, i Ona će mu neprestano dotjecati kako bi ga načinila sve zrelijim i savršenijim, dok god ga Zemlja ‘nosi’.

Mudar je onaj tko uvijek stremi ka Božanskoj Milosti …. Ono što mu samome nikada ne uspjeva, to može postići kroz igru, samo kad je potpomognut Božjom Milošću, a možete crpsti koliko god želite …. jer, samo je na vama samima da ju izmolite …. Vaša molitva za Milost Božju uvijek će biti ispunjena. Stoga pokušavajte uvijek nanovo nebeskom Učitelju predstaviti vaše duhovno siromaštvo, kako bi vam se smilovao i kako bi vas poučio Svojom Nauci, i neće biti niti dana u kojem ne sabirete blago i duh vam se ne bilda po Očevoj želji i volji.

“Molite i bit’ će vam dano ….” I vaš udio bit’ će Čista Istina i jasna vizija, i ako Boga i vašeg bližnjega učite ljubiti sve jačom snagom, duh vam se rasvjetljava sve većim svjetlom …. jer, jedino čovjek postavlja granice zemaljskih sposobnosti, ali Bog, sve-obuhvaćajući Duh, dopušta bezgranično duhovno sazrijevanje, i svako biće se penje u sve više sfere duhovne prosvjetljenosti, sve dok mu se duh konačno ne sjedini s Vječnim Duhom Oca.

A sad obuhvati svo tvoje sadašnje razmišljanje, stremljenje i postupanje i usporedi ga sa tvojim bivšim životom, pa ćeš sve više spoznati da kroz sve oko tebe puše Duh Božiji …. Često ti se misao okreće ka gore, uvijek nanovo vraća se beskraju …. Neprestano ostaješ u vezi sa svijetom u kojem tvoja duša sada pretežno traži prebivalište …. I uvijek su ti nanova otvarana (učinjena dostupnim) područja koja tvoje misli skreću od zemaljskih briga i radosti i bildaju ti duh za potpuno drugačiji doživljaj ….

To izvanredno preobražavanje tvog bića utjecaj je Milosti koja ti je dana u obilatoj mjeri …. Okreće se od svijeta, i ka duhovnom,- tko samo ozbiljno za time žudi i Boga zamoli za pomoć, i time je obrazloženo sve od promjena što ti se događa u životu …. Kako zemaljska tako i duhovna aktivnost biva određena od Božjeg Duha, gdje god se zemaljsko dijete podvrgava Božanskoj volji.

Jer, šta je drugo vaš život nego lagano bildanje vašeg duha da bi spoznali da ste potčinjeni Božjoj vlasti i pored toga imate slobodnu volju …. da bi slobodnu volju koristili tako da sami od sebe nastojite Božanskog Oca, Tvorca Neba i Zemlje, tražiti, i da Mu nastojite prići sve bliže. Ako ste to spoznali, Duh Božji će vas ispuniti i uvijek ćete iznova živjeti u Njegovoj Milosti, i kraj će vam biti blažen.

AMEN

Spread the Truth