Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8499 (Zvučna Riječ zahtjeva visok stupanj zrelosti…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8499, 17 Svibanj 1963

ZVUČNA RIJEČ ZAHTJEVA VISOKI STUPANJ ZRELOSTI…

Najveće čovjekovo duhovno postignuće tijekom njegova života na Zemlji je čuti Božji glas unutar njega samoga, jer to je dokaz da je Božanski red bio ponovno uspostavljen, stanje u kojem je originalno biće bilo kada je bilo stvoreno i u direktnom kontaktu sa njegovim Bogom i Stvoriteljem, tako da je biće bilo sposobno čuti Njegov glas unutar sebe… Međutim, sve dok ovo biće i dalje živi na Zemlji kao ljudsko biće ono treba također unaprijediti njegov stupanj savršenstva tako da će biti sposobno zvučno čuti ovaj Božanski glas unutar sebe samoga, jer to zahtjeva visoki stupanj zrelosti kojeg jedino nekolicina ljudi postigne na Zemlji. Pa ipak, mentalni prijenos Božje Riječi je dokaz čovjekova marljiva stremljenja ka zrelosti duše, da je on uspostavio vezu sa njegovim Bogom i Stvoriteljem i na taj način je sposoban čuti Božansko obraćanje… Izvorno stanje bića je bilo stanje savršenstva kojeg je samo biće preokrenulo u suprotno… Otud je biće izgubilo sposobnost čuti Božji glas putem kojeg je Najuzvišenije Biće komuniciralo sa Njegovim živim tvorevinama u početku… I sve dok je Biće čulo Božji glas ono je bilo preobilno sretno… budući je bilo osvijetljeno, ono je bilo svjesno svega, ono je prepoznalo sebe kao živu tvorevinu najviše savršenog Bića, i bilo je blaženo sretno u ovoj realizaciji… Kada je ono izgubilo sposobnost čuti Njegov glas ono je također izgubilo svu realizaciju, ono je sebe udaljilo sve dalje od Boga i izgubilo svo znanje o sebi, budući je izgubilo svoju samo-svjesnost kada je, u svrhu vraćanja nazad k Bogu, ono bilo dezintegrirano i preoblikovano u raznolike tvorevine. Sve ovo nije poznato ljudskom biću kada on uđe na Zemlju kao posljednji stadij njegove staze povratka k Bogu… Ali znanje mu može biti dostavljeno, i ovo se događa kroz unutarnju komunikaciju, kroz njegov duh, koji je, kao dio Boga, u kontaktu sa vječnim Ocem-Duhom, i koji može obavijestiti osobu iznutra u svezi toga što je izvorno bio, što je sada i što bi ponovno trebao postati… I ova unutarnja poduka mu dolazi u obliku misli sve dok on nije postigao zrelost duše koja je potrebna da bi se čula Božanska Riječ.

Međutim, činjenica da je njemu uopće dozvoljeno steći ovu realizaciju, da mu je ona dostavljena kroz djelovanje Duha unutar ljudskog bića, je takav ogroman dar milosti od Boga koji bi ga trebao potaknuti da postigne još sve veću zrelost i također će mu omogućiti da primi poruke direktno od Boga. Ljudsko biće može biti mentalno uvedeno u Istinu, u ispravnu realizaciju svega onog što bi mu inače ostalo skriveno… Njegove misli mogu biti tako vođene da će one doći blizu Istine i da će čovjek također biti uvjeren kako je njegovo razmišljanje ispravno… Ali on također može biti direktno adresiran od strane Boga ako opet treba ispuniti misiju: dostaviti istinsku informaciju njegovim bližnjim ljudskim bićima kojima nedostaje duhovnog znanja… Onda će Riječ još jednom odjekivati zvučno u njemu kako je bilo u početku, on će biti sposoban komunicirati sa njegovim Bogom i Stvoriteljem, on će biti u stanju pitati Ga pitanja i on će primiti odgovor i on, baš kao i njegova bližnja ljudska bića, više neće živjeti u tami, blistavo svjetlo će biti zapaljeno u njima koje će blistavo osvijetliti noć u kojem sva jednom pala bića i dalje žive ako nisu uspostavili jedan intiman kontakt sa vječnim Izvorom Svjetla (1 Ivanova 1:5)… Svi vi trebate znati da ste jednom bili sposobni komunicirati direktno sa vašim Bogom i Stvoriteljem, vi trebate znati kako ćete uvijek biti sposobni obnoviti stanje da Ga pitate i dobijete odgovor, ali da to zavisi o vama da li ćete sebe oblikovati tako da ćete postati dostojni direktne komunikacije sa Bogom, jer vi morate iznova ući u zakon vječnog reda kojeg ste jednom dobrovoljno napustili… vi morate dopustiti principu Ljubavi da postane dominantan u vama i kroz Ljubav vi ćete se ujediniti sa Onim Koji je Sama Vječna Ljubav (1 Ivanova 4:8, 16)… Jednom kada ste ujedinjeni sa Njime vi ćete Ga također čuti, jer Njegova je Ljubav tako duboka da On neprestano želi ugoditi Njegovim živim tvorevinama sa Njegovom komunikacijom… Ali onda će povratak k Njemu biti osiguran, jer žudnja ljudskog bića da se povrati u Očevu kuću koju je jednom napustio svojom vlastitom voljom će postati rastuće snažnija, i Njegova Riječ će biti tako silna da će osoba ili njegova duša biti nesposobni izbjeći njezin(om) utjecaj(u)…I ona će postići sve veće savršenstvo sve dok nije ponovno povratila svoju temeljnu prirodu, sve dok nije postala što je jednom bila na početku… jedno izobilno blaženo biće koje će slaviti i veličati Boga cijelu vječnost.

AMEN

Spread the Truth