Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

8477 (Ne postoji slučajnost… Ništa se ne događa proizvoljno…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8477, 24 Travanj 1963

NE POSTOJI SLUČAJNOST… NIŠTA SE NE DOGAĐA PROIZVOLJNO…

Vjerujte Mi, nema slučajnosti, umjesto toga sve je Božanska Providnost i kurs života svakog ljudskog bića prosljeđuje u skladu sa Božanskom voljom… Jer štogod ne korespondira sa Mojom voljom unatoč tome ima moje dopuštenje tako da od toga možete izvući duhovnu dobrobit ako sve pravilno iskoristite… Međutim, vi niste na milosti i nemilosti slijepe sile, svaki doživljaj tijekom kursa vašeg života ima svoj razlog i služi svrhu… Ali kako ga vi koristite to je na vama, jer ono što je važno u vašem zemaljskom životu je proba vaše volje. I kako bi svaki događaj pravilno procijenili vi uvijek trebate zatražiti Moju podršku, i doista, mislit ćete i razmišljati na ispravan način, budući vas Ja neću voditi pogrešnim putem ako Mi sebe dobrovoljno povjerite… I stoga je sve sa čime se suočavate odlučeno od strane Mene ili dozvoljeno u svrhu vašeg usavršavanja…

Kada ste u neprestanom kontaktu sa Mnom kroz djela ljubavi, iskrenu molitvu ili u mislima koje se odnose spram Mene, vi također možete biti sigurni da vi nećete razmišljati i djelovati u suprotnosti sa Mojom voljom, budući ću Ja onda blagosloviti svaku akciju i vaše će duše sazrijeti… Otud vi trebate gledati na sve sa čime se suočavate svakog dana kao Moju direktnu akciju na vama, budući Ja držim u rukama sve končiće, Ja započinjem veze, Ja okupljam zajedno one koji će Mi služiti i hvatam svaku mogućnost da bi vas ljude uveo u Istinu, koji za Njom iskreno žudite… Ovo je najvažnije u posljednjim danima, budući prolaženje probe volje, što će odlučiti vašu buduću sudbinu, potpuno zavisi o Istini. Iskrice svjetla će sijevnuti na Zemlju i rasporiti mračnu noć, ipak jedino će uvijek nekoliko ljudi stremiti ka njima, većina će biti zadovoljna sa noći i bježat će od svjetla… Ali biti će također obmanjujućih svjetala koja stvaraju zbrku kako je njihovo svjetlo kratkotrajno i uranja ljude u čak još dublju tamu nego ranije… Ali gdje je žudnja za svjetlom tama će biti raspršena i ljudi će pronaći njihov put na svjetlo dana…

Vi koji ga tražite, ćete postati prosvjetljeni, i jedino uvijek trebate zamjetiti odakle svjetlo dolazi… Ako je njegovo zračenje blistavo ono će učiniti da se osjećate dobro, vi ćete biti u stanju prodrijeti u tamu i biti sretni sa svjetlom koje za vas sjaji… Obmanjujuća svjetla, međutim, će vas zbuniti, vi nećete biti u stanju pronaći potpuno razumijevanje i prema tome se osjećate nelagodno, ako ste zainteresirani za Čistu Istinu… ako iskreno samo žudite Čistu Istinu… Ali Ja poznajem Moje Vlastite, i tako im mogu govoriti, i oni će prepoznati Očev glas, i čim im Ja Osobno mogu govoriti oni će biti spašeni u vremenu i vječnosti… I stoga je jedino važno da vi ljudi ne hodate stazom sami bez da ste najprije molili za Moje vođenje. Budući ova molitva garantira Moju zaštitu i Moju pomoć ako ste i dalje preslabi i neiskusni da bi sami razlikovali između istinskog i obmanjujućeg svjetla. Ali Ja ću postaviti ispravne misli u vaše srce i onda ćete uvijek živjeti u Istini, budući Ju vi tražite… 

Ja za Sebe mogu svugdje pripremiti posude, koje će ispuniti sve uvjete i tako dozvoliti ‘djelovanje Mojega duha’ unutar njih… I svatko sa probuđenim duhom dakođer zna da li i kada Ja Osobno govorim, budući Moje ovce poznaju Moj glas… I kada Sam u stanju poslati otkrovenja na Zemlju Ja ću se također pobrinuti za njihovo distribuiranje… Ali Moj protivnik (Sotona) će učiniti isto tako što će također pokušati komunicirati sa ljudima koji su lakovjerni i omogućavaju njegove akcije, i on će također pokušati raširiti zabludu i pronaći ljude da mu pomognu… Unatoč tome, Istina će zasjati poput blistavo zračećeg svjetla, dok će protivnik jedino biti u stanju zapaliti obmanjujuća svjetla koja će samo povećati ali neće raspršiti tamu… Ali slobodna volja ljudi mora biti sačuvana/priznata, i ova slobodna volja mora iskreno željeti Istinu i zatražiti Ju od Mene Osobno.

AMEN

Spread the Truth